Alternativna življenjska valuta

uraEkonomist Jože P. Damijan je pred krat­kim hudo­mu­šno zapi­sal, da aka­dem­ski eko­no­mi­sti o sebi mislijo, da vse vedo (baje zato, ker znajo nekaj mate­ma­tike). V skladu s tem pre­pri­ča­njem se ambi­ci­o­zno lote­vajo tudi pro­ble­mov, ki so bili tra­di­ci­o­nalno v domeni dru­gih panog, na pri­mer filo­zo­fije ali psi­ho­lo­gije. Že nekaj let na pri­mer bujno uspeva t. i. »eko­no­mika sreče« (v angle­ščini se upo­ra­blja sko­vanka happyno­mics), ali bolj učeno »eko­no­mika subjek­tiv­nega bla­go­sta­nja«, ki izvira iz 70. let prej­šnjega sto­le­tja, ko je Richarda Easterlina vzne­mir­jal tale para­doks: »Zakaj kljub veli­ča­stni gospo­dar­ski rasti in napredku lju­dje na splo­šno ne posta­jajo vse sreč­nejši?« Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | Komentiraj

Dobra stran izbrisa podrejenih obveznic

Izbris podre­je­nih obve­znic sani­ra­nih slo­ven­skih bank decem­bra 2013 bo imel tudi dobre posle­dice, ne glede na to, kako se bo raz­ple­tel. Nenamerne posle­dice ute­gnejo biti edina dobra stvar te kome­dije zme­šnjav. Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka , , , | Komentiraj

Kdo lahko še zagovarja državno lastništvo bank

Vsak poli­tik, ki bi v pri­ho­dnje še hotel zago­var­jati bla­go­dej­nost držav­nega in para­dr­žav­nega lastni­štva bank, naj si naj­prej ogleda posne­tek dana­šnje tiskovne kon­fe­rence guver­nerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca. BS je več let pozi­vala lastnike, naj doka­pi­ta­li­zi­rajo NLB, NKBM, Abanko, Banko Celje, Probanko, Factor banko in Gorenjsko banko. Le maj­hen del doka­pi­ta­li­za­cij je bil dejan­sko opra­vljen. Zakaj? Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Nasvet »švicarskim« kreditojemalcem

chfKreditojemalci v švi­car­skih fran­kih, ki še niso blizu konca odpla­če­va­nja svo­jih kre­di­tov, so v neza­vi­dljivi situ­a­ciji. Toda seda­nje pia­ro­vsko »stre­lja­nje z vsemi topovi« jim ne bo pri­ne­slo uspeha. Nekaj medij­ske pozor­no­sti že, toda s tem ne bodo pla­čali polo­žnic, na poli­tike pa prek medi­jev ne bodo mogli dovolj pri­ti­sniti, ker javno mne­nje ni na nji­hovi strani. Bolj smi­selno bi bilo, da opu­stijo neko­ri­stne argu­mente in se osre­do­to­čijo na tisto, kjer lahko po sodni poti dejan­sko kaj iztr­žijo. Namreč, Preberi več »

Objavljeno v kategoriji banke | Značka | Komentiraj

Obveščanje o pričakovani višini pokojnine

Pred sed­mimi leti sem (v sestavku Oranžno pismo) na tem mestu napo­ve­do­val, da pri nas nikoli ne bomo imeli obve­šča­nja ob bli­ža­nju upo­ko­ji­tve, kot ga imajo v skan­di­na­vskih drža­vah in o kate­rem je pred več kot dese­timi leti pisal Dušan Kidrič. Letos je me ZPIZ deman­ti­ral s svo­jim obve­sti­lom, ki ga pov­ze­mam v nada­lje­va­nju. Ta dose­žek je lep napre­dek. Očitno se vse­eno da kaj pre­ma­kniti. Pohvalno! Preberi več »

Objavljeno v kategoriji pokojnina | Komentiraj

Ko je v bolnišnici napočila kriza…

Medicinska sestraPrejšnji teden je Zbornica zdra­vstvene in babi­ške nege Slovenije izja­vila, da bi morale imeti medi­cin­ske sestre možnost odkrito in brez strahu opo­zo­riti na stro­kovne dileme ter odklone pri zdra­vlje­nju bol­ni­kov (v zvezi z domnevno pov­zro­či­tvijo smrti sicer neoz­dra­vljivo bol­nega paci­enta z odmer­kom kalija). Podoben ame­ri­ški pri­mer je nazorno opi­san v nasle­dnjem odlomku iz knjige Charlesa Duhigga Moč navade, ki je prav­kar izšla pri založbi UMco: …Ko je v bol­ni­šnici napo­čila kriza, so vsi postali bolj doje­mljivi za spre­membe… Preberi več »

Objavljeno v kategoriji psihologija | Značka , | 1 Komentar
Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x