Da nam nekoč ne bi bilo žal

Pred vsto­pom v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje poi­ščite odgo­vore na deset vprašanj

Pokojninske družbe in zava­ro­val­nice so že začele inten­zivno ponu­jati pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Po podat­kih Mediane so samo v mesecu okto­bru za ogla­še­va­nje pora­bile več kot 77 mili­jo­nov tolar­jev. Kljub temu pa mnogi, ki so jim te mar­ke­tin­ške akcije name­njene, še niso dovolj obve­ščeni, saj gre za bistveno novost v pokoj­nin­skem sistemu.

Objavljeno v Dnevniku, 12. janu­arja 2001

Precejšen del bodo­čih zava­ro­van­cev bo vsto­pil v to zava­ro­va­nje kolek­tivno, kjer se bodo v imenu zapo­sle­nih poga­jali in izbi­rali sin­di­kati in sveti delav­cev. Preostalim, torej tistim, ki raz­mi­šljate o indi­vi­du­al­nem pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju, pa je name­njen nasle­dnji seznam vpra­šanj. Morda vam bodo odgo­vori nanje poma­gali, da boste čim bolj pame­tno izbrali in da ne boste čez čas raz­o­ča­rani, ker nečesa niste izve­deli pravočasno.

* Ali je to sploh pri­me­ren način za vas?

Kdo je bodoča stranka doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja? Zaposlenim, ki imajo 10 ali več let do upo­ko­ji­tve, samo »državna« pokoj­nina ne bo zado­sto­vala za ohra­ni­tev življenj­skega stan­darda po upo­ko­ji­tvi. Če spa­date v to sku­pino, oce­nite, ali boste imeli dovolj dru­gih virov, od koder boste lahko črpali doda­tek k pokoj­nini, kot so npr. dohodki od nepre­mič­nin ali vre­dno­stnih papir­jev, drugi pri­hranki (banke, vza­je­mni skladi), življenj­sko ali ren­tno zava­ro­va­nje itd. Če ne, boste prej ali slej spo­znali, da doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje potrebujete.

* Ste si ogle­dali vsaj tri raz­lične ponudbe in raz­lične oblike zavarovanja?

Kadar načr­tu­jemo večji nakup, si obi­čajno ogle­damo ponudbe mno­gih pro­i­zva­jal­cev. Tudi na tem podro­čju je tako, saj se navse­za­dnje odlo­čamo za več let vna­prej. Kot kaže, bo ponu­dni­kov, ki bodo pri­do­bili licenco za doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje v Sloveniji, več kot deset. Vam bolj ustreza vza­je­mni pokoj­nin­ski sklad ali doda­tno zava­ro­va­nje kot zava­ro­val­ni­ški pro­dukt? Poučite se o raz­li­kah med enim in dru­gim ter poi­zve­dite, kdo so ponudniki.

* Ali veste, kam vsto­pate – ste pre­brali pokoj­nin­ski načrt?

Ko ste nare­dili ožji izbor med ponu­dniki, si natančno pre­be­rite nji­hove pokoj­nin­ske načrte. To je ura­dni doku­ment, ki so ga odo­brili državni organi in vse­buje vse potrebne podrob­no­sti; tisto, kar je tam nave­deno, natančno opi­suje med­se­bojne obve­zno­sti ponu­dnika in zava­ro­vanca. Dokler niste pazljivo pre­brali pokoj­nin­skega načrta, ne veste, v kaj vstopate.

* Kaj veste o izbra­nem izva­jalcu doda­tnega pokoj­nin­skega zavarovanja?

Pozanimajte se, kakšne rezul­tate je izbrana družba dose­gala v pre­te­klo­sti, kakšen odnos ima do strank, kakšne so izku­šnje dru­gih ljudi z njo. Je to pod­je­tje, usta­no­vljeno pred nekaj meseci, ali pod­je­tje z dol­go­le­tno tra­di­cijo? Ima poslo­val­nice po vsej Sloveniji ali le sedež v Ljubljani?

* Kako bodo obra­čali vaš denar?

Koristno je poi­zve­deti, v katere naložbe bo upra­vlja­lec vla­gal zbrane pre­mije in v kakšnih raz­mer­jih. Kolikšen del sred­stev bo nalo­žen v Sloveniji in koliko v tujini? Ali veste, kdo kon­kre­tno se bo s tem ukvar­jal in kakšne so stro­kovne refe­rence te osebe? Je kaj takega počel že prej ali se bo učil šele zdaj, z denar­jem prvih zava­ro­van­cev? Dobro je vedeti, da so pokoj­nin­ski skladi še naj­bolj podobni inve­sti­cij­skim skla­dom, manj pa kla­sič­nim ban­čnim ali zava­ro­val­ni­škim storitvam.

* Kolikšno pokoj­nino lahko pričakujete?

Reklamni mate­ri­ali pokoj­nin­skih družb vam postre­žejo z izra­ču­nom pred­vi­dene pokoj­nine. Ali veste, pod kakšnimi pred­po­stav­kami je to izra­ču­nano? Presodite, ali te pred­po­stavke veljajo v vašem kon­kre­tnem pri­meru! Kako je upo­šte­vana bodoča infla­cija? Zavedajte se, da je račun v vsa­kem pri­meru samo infor­ma­ti­ven in neob­ve­zu­joč. Pridobite si tudi izra­čun po »naj­slabši vari­anti«, torej po pred­vi­de­nem zajam­če­nem donosu.

*Ali resnično razu­mete, kaj pome­nijo »davčne olaj­šave« za zapo­sle­nega in za delodajalca?

Eno je »zaka­snjena davčna obve­znost« (name­sto v času var­če­va­nja boste pla­če­vali doho­dnino v času pre­je­ma­nja pokoj­nine). Drugo je opro­sti­tev dolo­če­nih dav­kov in pri­spev­kov na tisti del bruto plače, ki bo šel v doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Tretje je zmanj­ša­nje doho­dnin­ske osnove v teko­čem letu. Spet nekaj dru­gega so olaj­šave, ki jih je dele­žen delo­da­ja­lec. Poučite se o tem!

* Ste sezna­njeni s stroški?

Ali veste, koli­kšni sta vsto­pna pro­vi­zija (ki jo pla­čate izva­jalcu ob vsa­kem vpla­čilu pre­mije) in izsto­pna pro­vi­zija (ki jo pla­čate ob pre­stopu in v neka­te­rih pri­me­rih tudi ob rednem dokon­ča­nju var­če­va­nja). Ali veste, koli­kšna je letna upra­vljal­ska pro­vi­zija in na kakšen način si jo bo upra­vlja­lec obra­ču­nal? Verjetno ni potrebno pou­dar­jati: čim nižji so stro­ški, več bo na vašem računu.

* Ali veste, kako pri­la­go­dljiv je izbrani produkt?

Ali vam izbrani ponu­dnik zago­ta­vlja miro­va­nje zava­ro­va­nja (pre­ki­ni­tev vpla­če­va­nja) po želji; torej, ne samo v izje­mnih pri­me­rih, kot je izguba službe in podobno? Ali boste v času var­če­va­nja lahko poljubno spre­mi­njali višino pre­mije? Je to zago­to­vljeno črno na belem v pokoj­nin­skem načrtu? Pod kakšnimi pogoji lahko svoje pri­hranke pre­se­lite k dru­gemu izva­jalcu, če z naj­prej izbra­nim ne boste zado­voljni? To so zelo pomembne stvari, saj se odlo­čate za več deset let vna­prej in člo­vek nikoli ne ve, kaj vse se v tem času lahko zgodi.

* Ali si boste lahko sami izbrali, katero pokoj­nino si boste kupili s pri­var­če­va­nimi sredstvi?

Nekateri od ponu­dni­kov vam omo­go­čajo, da si po koncu var­če­va­nja sami izbe­rete, od katere zava­ro­val­nice želite pre­je­mati pokoj­nin­sko rento. Tudi ta možnost vam lahko pride zelo prav, saj se bo v teh letih mar­si­kaj spre­me­nilo in ver­je­tno se bodo pogoji pokoj­nin­skih rent raz­lič­nih zava­ro­val­nic do neke mere razlikovali.

Oglejte si torej infor­ma­tivne bro­šure ponu­dni­kov in nji­hove sple­tne strani ter nato pri­do­bite še čim več infor­ma­cij iz raz­lič­nih neod­vi­snih virov. Naročite obisk zasto­pnika na domu ali pa se posve­tujte s pre­mo­ženj­skim sve­to­val­cem in pred­vsem ne hitite. Vloženi trud pri izbi­ra­nju se vam lahko zelo obre­stuje. Pa veliko sreče.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko , , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x