Primerjava poti do dodatne pokojnine

Cilj, da bi pri­var­če­vali za doda­tek k »državni« pokoj­nini, lahko dose­gamo na raz­lične načine:

Objavljeno v Dnevniku, 31. janu­arja 2001

  • Prostovoljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje, ki ga ponu­jajo zava­ro­val­nice in vza­je­mni pokoj­nin­ski skladi.
  • Vlaganje v obve­zni­ški vza­je­mni sklad, kot eno od vrst inve­sti­cij­skih skla­dov z rela­tivno kon­zer­va­tivno nalož­beno poli­tiko (v Sloveniji jih obstaja že kar nekaj).
  • Rentno var­če­va­nje v eni od bank (za to sto­ri­tev banke upo­ra­bljajo raz­lična komer­ci­alna poimenovanja).

Pri tem smo ome­nili samo neka­tere načine, ki omo­go­čajo redna mesečna vpla­čila rela­tivno majh­nih zne­skov in so name­njeni pred­vsem dol­go­roč­nemu var­če­va­nju. Zato nista vklju­čena indi­vi­du­alno inve­sti­ra­nje v vre­dno­stne papirje in pa npr. življenj­sko zava­ro­va­nje, saj je le-to name­njeno pred­vsem zago­ta­vlja­nju osnovne soci­alne varnosti.

Kljub temu, da ome­njeni načini var­če­va­nja vodijo k istemu cilju, pa se med seboj po raznih lastno­stih raz­li­ku­jejo. Vsak izmed nači­nov ima nekaj pred­no­sti in nekaj sla­bo­sti. Tiste lastno­sti, ki jim po prak­tič­nih izku­šnjah slo­ven­ski var­če­valci pri­pi­su­jejo večji pomen, so zbrane v vrh­njem delu spo­dnje pri­mer­jalne tabele, »manj pomembne« pa v spo­dnjem. Nekatera doda­tna poja­snila so nave­dena še v ošte­vil­če­nih opom­bah na dnu.

Dejavnik pri primerjavi Lastnost Dodatno pokoj­nin­sko zavarovanje Obvezniški vza­je­mni sklad Rentno var­če­va­nje v banki
1 Ali lahko vaši pri­hranki »pro­pa­dejo«?[1] Varnost Dobra Dobra Dobra
2 Kolikšno višino dono­sov na svoj vlo­ženi denar lahko pričakujete? Donosnost Zmerna Zmerna Zmerna
3 Ali vam izva­ja­lec jamči za mini­malni donos na vpla­čana sredstva? Zajamčeni donos Da Ne Da[2]
4 Ali lahko v dobi var­če­va­nja svoje pri­hranke kadar­koli in v poljubni višini dvigujete? Likvidnost Slaba Dobra Slaba
5 Ali obstaja spod­buda s strani države v obliki davč­nih olaj­šav za varčevalca? Davčne olaj­šave Da[3] Ne Ne
6 Kolikšen del vložka pla­čate kot pro­vi­zijo izva­jalcu (vsto­pna, izsto­pna, upravljalska)? Stroški Visoki Zmerni Jih ni
7 Ali lahko vpla­če­va­nje po želji pre­ki­njate in kasneje z njim nadaljujete? Prilagodljivost Zmerna[4] Dobra Slaba
8 Ali lahko v vsa­kem tre­nutku ugo­to­vite, koliko so vaši pri­hranki tre­nu­tno vredni? Preglednost Zmerna[5] Dobra[6] Slaba
9 Ali se lahko po koncu var­če­val­nega obdo­bja pro­sto odlo­čite, kaj boste sto­rili s prihranki? Svoboda upo­rabe prihrankov Zmerna[7] Dobra Dobra

Od vsa­kega posa­me­znika ter nje­go­vega polo­žaja, potreb in sta­ro­sti je odvi­sno, katera od pred­no­sti ozi­roma sla­bo­sti je zanj pomembna. Univerzalnega, za vse pri­mer­nega nasveta, ni. Primerjava lahko služi kot izho­di­šče za zbi­ra­nje doda­tnih infor­ma­cij, odlo­čiti pa se boste morali sami. Kljub temu, da vas neka­teri oglasi želijo pre­pri­čati v naspro­tno, izbira prave poti do doda­tne pokoj­nine ni enostavna.


[1] V pra­ksi je to pogo­sto prvo vpra­ša­nje, ki se var­če­valcu zastavi, pred­vsem pri manj zna­nih obli­kah var­če­va­nja. Sedaj, ko so z zako­no­dajo ure­jeni potrebni meha­nizmi nad­zora, lahko brez dvo­mov ugo­to­vimo, da je pri vseh treh obli­kah zago­to­vljena zado­stna varnost.

[2] Vendar pa se realna obre­stna mera v času var­če­va­nja spreminja.

[3] Še pose­bej v pri­meru kolek­tivne oblike doda­tnega pokoj­nin­skega zavarovanja.

[4] T.i. »obdo­bje miro­va­nja« se raz­li­kuje med ponu­dniki doda­tnega pokoj­nin­skega zavarovanja.

[5] Obvestilo o sta­nju na svo­jem osebne računu dobite enkrat letno.

[6] Vrednost enote pre­mo­že­nja (točke) vza­je­mnega sklada je vsak dan obja­vljena v dnev­nem časopisju.

[7] Prihranke sicer lahko dvi­gnete v goto­vini, ven­dar boste močno obdav­čeni, če se odlo­čite za to možnost. Če pa izbe­rete rento, se zave­dajte, da bo le-ta za žen­ske zaradi daljše pri­ča­ko­vane življenj­ske doba nižja kot za moške.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko , , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x