Čigav je pravzaprav dobiček?

Nedavno doga­ja­nje ob seji skup­ščine Kompasa MTS je spet opo­zo­rilo na spre­vr­ženo logiko, ki se ohra­nja v delu slo­ven­skih jav­nih del­ni­ških družb. Uprave pod­je­tij pogo­sto poj­mu­jejo zadr­ža­nje ustvar­je­nega dobička za svojo naravno pra­vico in se je krče­vito okle­pajo. Legitimno pri­za­de­va­nje del­ni­čar­jev za izpla­čilo dobička v obliki divi­dend se neredko pri­ka­zuje kot nera­zu­men pohlep neka­te­rih zuna­njih del­ni­čar­jev, ki da malo­dane ogroža obstoj podjetja.

Objavljeno v Financah, 30. aprila 2001
Včasih se ob tem pri­vleče na plano še nebu­lo­zna teo­rija o nekem abstrak­tnem inte­resu družbe, ki naj bi bil višji od inte­resa del­ni­čar­jev, upo­števa pa se še raz­lične druge dejav­nike, ki jim v novo­reku pra­vijo »dele­žniki«. Sem menda sodijo kupci, doba­vi­te­lji, pa lokalna in širša »druž­bena sku­pnost«. Vse to naj bi pome­nilo, da stvari pri odlo­ča­nju niso tako preproste.

Takšno zame­glje­va­nje je odveč. Zadrževanje dobička v pod­je­tju je ute­me­ljeno le, če bo tam upo­ra­bljen učin­ko­vi­teje, kot bi ga upo­ra­bili sami del­ni­čarji. Težava pri tem pa je, da mene­džment učin­ko­vi­tost porabe dobička zelo nerad meri z očmi zuna­njih del­ni­čar­jev, ki jih, logično, zanima pred­vsem cena del­nic. Če vre­dnost pod­je­tja ne zra­ste, je učin­ko­vi­tost le navi­de­zna. Sloviti vla­ga­telj Warren Buffett je merilo opre­de­lil zelo jasno: vsak dolar zadr­ža­nega dobička na del­nico bi moral pov­zro­čiti rast cene del­nice za naj­manj ta dolar, da bi bilo neiz­pla­če­va­nje divi­dend smi­selno. V tujini je izpla­če­va­nje divi­dend (naj­po­go­steje četrtle­tno) prej pra­vilo kot izjema. Direktorji trdijo, da so pri upo­rabi zadr­ža­nega dobička uspe­šni. Če pa pogle­damo slo­ven­ska pod­je­tja iz bor­zne kota­cije v zadnjih letih, dej­stva veči­noma govo­rijo naspro­tno. Celo upo­šte­vaje neu­go­den davčni polo­žaj pri izpla­če­va­nju divi­dend, bi bili del­ni­čarji pogo­sto na bolj­šem, če bi dobili dobičke izpla­čane v celoti in bi jih pre­pro­sto vlo­žili v banko. Res pa je, da je pri oce­nje­va­nju korek­tno vzeti daljše obdo­bje, in ni nemo­goče, da bi pri­mer­java čez čas poka­zala dru­gačno sliko.

Seveda je možno, da neka­tere del­nice kljub dobrim rezul­ta­tom osta­jajo nere­alno nizko le zaradi poseb­no­sti hira­jo­čega slo­ven­skega trga. Pa ven­dar tudi za to obsta­jajo zdra­vila, a so vse pre­malo izko­ri­ščena: kota­cija pod­je­tja na likvi­dnejši borzi v tujini ali pa odkup in nakna­den umik lastnih del­nic, kar je pri druž­bah, ki koti­rajo glo­boko pod knji­go­vod­sko vre­dno­stjo, sploh naj­ra­ci­o­nal­nejša upo­raba dobička.

Včasih je zadr­ža­nje dobička pov­sem upra­vi­čeno in so razlogi tudi ustre­zno poja­snjeni. A takih pri­me­rov je manj, kot si mislimo. Na drugi strani so vča­sih ute­me­lje­va­nja, zakaj ne bi bilo modro izpla­čati viso­kih divi­dend, pov­sem za lase pri­vle­čena, pa jih na sejah skup­ščin del­ni­čar­jev kljub temu pohlevno spre­je­majo, pred­vsem tam, kjer sta velika lastnika državna sklada, pre­o­stalo lastni­štvo pa raz­dro­bljeno. Zato so izje­mno pomembne akcije orga­ni­zi­ra­nega nastopa malih del­ni­čar­jev za višje divi­dende, kot jo je pri Kompasu MTS izpe­ljala bor­zno­po­sre­dni­ška družba Medvešek Pušnik , saj opo­zar­jajo na raz­ha­ja­nja med jasno izra­že­nim inte­re­som del­ni­čar­jev in delo­va­njem »nji­hove« uprave. Britanski pre­go­vor pravi: »He who pays the piper calls the tune.« Pri nas bo minilo še kar nekaj časa, pre­den se bodo neka­teri »muzi­kanti« v pod­je­tjih zave­deli, kdo jih pla­čuje in kdo ima pra­vico »izbi­rati melodijo«.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x