Warren Buffett, staromodni miljarder

Letošnji »Woodstock kapi­ta­li­stov« bo zadnji konec tedna aprila. Gre za redno sejo skup­ščine del­ni­čar­jev družbe Berkshire Hathaway s spre­mlja­jo­čimi pri­re­di­tvami, ki je vedno dele­žna medij­ske pozor­no­sti, saj v Omaho v zve­zni državi Nebraski pri­vabi več kot 20 tisoč obču­do­val­cev prvega člo­veka družbe in nje­nega naj­ve­čjega del­ni­čarja. Sedemdesetletni Warren E. Buffett je namreč brez kon­ku­rence naj­u­spe­šnejši vla­ga­telj vseh časov. Z rezul­tati in načeli, ki jih upo­števa pri svo­jem delo­va­nju, je pri­do­bil sko­raj kul­tni status.

Objavljeno v Financah, 5. aprila 2001

In uspehi »ora­klja iz Omahe«, kot ga ime­nu­jejo, so res impre­sivni. Po nekaj­le­tni samo­stojni kari­eri upra­vljavca pre­mo­že­nja je leta 1965 pre­vzel zako­tno teks­tilno tovarno Berkshire Hathaway in iz nje ustva­ril kon­glo­me­rat, vre­den čez 100 mili­jard dolar­jev, del­nica pa je zra­sla z 12 dolar­jev na več kot 71 tisoč dolar­jev konec prej­šnjega leta. Berkshire Hathaway, ki zadnja leta glav­nino pri­hod­kov dosega iz zava­ro­val­ni­štva, vklju­čuje še več deset hče­rin­skih družb iz dru­gih dejav­no­sti, poleg teh pa ima v lasti nekaj veli­kih pake­tov del­nic v jav­nih druž­bah. Bralci revije Fortune družbo že nekaj let zapo­red uvr­ščajo v vrh naj­bolj obču­do­va­nih ame­ri­ških pod­je­tij, v družbo veli­ka­nov, kot so General Electric, Wal-Mart in Microsoft.

Vse to je dose­gel sta­ro­mo­dno — z nakupi dobič­ko­no­snih, odlično vode­nih pod­je­tij v tre­nutku, ko so bila poceni zaradi pesi­mizma na borzi. Zanima se pred­vsem za nakup večin­skega deleža (več kot 80 odstot­kov) dovolj veli­kih trdnih pod­je­tij s pomemb­nim tržnim dele­žem in pred­vi­dljivo rastjo v pri­ho­dno­sti. Prevzetih pod­je­tij sko­raj nikoli ne pro­daja. Razen zava­ro­val­ni­štva so nje­gove naložbe bolj ali manj neznana pod­je­tja iz tako dol­go­ča­snih panog, kot so trgo­vina s pohi­štvom, pro­i­zvo­dnja obu­tve in izo­la­cij­skih mate­ri­a­lov ali ope­karne. Glavni razlog nje­go­vega dobro zna­nega odpora proti del­ni­cam »nove eko­no­mije« je prav nepred­vi­dlji­vost. Kot pravi, ne zna oce­niti, kakšen bo polo­žaj nekega zdaj uspe­šnega viso­ko­teh­no­lo­škega pod­je­tja čez deset let, zato nikoli ni kupo­val niti del­nic Intela ali Microsofta, kaj šele kakih drugih.

Nekaj trdi­tev, s kate­rimi je Warren Buffett raz­bur­kal javno mne­nje v preteklosti:

  • o rasti pod­je­tij za vsako ceno: Vodilo »postati moramo večji, da bomo sploh pre­ži­veli« je pre­po­go­sto samo ego trip uprave. Vsak direk­tor zna pove­dati, na kate­rem mestu med pri­mer­lji­vimi je nje­govo pod­je­tje na lestvici po pri­hod­kih ali šte­vilu zapo­sle­nih, le redki pa, na kate­rem mestu je po dobič­ko­no­sno­sti. Kadar fan­tom­ska »siner­gija« postane glavna spod­buda za zdru­že­va­nje pod­je­tij, to pomeni, da zanj ni raci­o­nal­nih razlo­gov in bodo del­ni­čarji od tega imeli bore malo.
  • o divi­den­dni poli­tiki: Ustvarjeni dobi­ček je smi­selno zadr­žati name­sto raz­de­liti lastni­kom samo takrat, ko je posle­dica zadr­ža­nja dolarja dobička na del­nico rast cene del­nice za naj­manj dolar. Če ni tako, je zadr­ža­nje dobička oblika oško­do­va­nja del­ni­čar­jev. Posebno nepo­šteno do del­ni­čar­jev je zadr­že­va­nje dobička pod­je­tij, ki dol­go­trajno koti­rajo pod knji­go­vod­sko vre­dno­stjo. Berkshire Hathaway ni izpla­čal divi­dend že od leta 1967 in vsako leto uspe­šno pre­stane ome­njeni test.
  • o bor­znih ana­li­ti­kih: Pravi jim bor­zni pro­mo­torji. Če so pri­po­ro­čila za nakup in pro­dajo v raz­merju 100 : 1, to jasno kaže, da je glavni namen ana­li­ti­kov spod­bu­jati rast cene del­nic. Pogosto so pod­je­tja, ki jih obrav­na­vajo ana­li­tiki, hkrati tudi kli­enti inve­sti­cij­skih bank, v kate­rih so ana­li­tiki zapo­sleni, kar oči­tno one­mo­goča objek­tiv­nost nji­ho­vih analiz.
  • o nagra­je­va­nju zapo­sle­nih z opci­jami: Gre za zava­ja­nje zuna­njih del­ni­čar­jev, ker del­ni­ške opcije zapo­sle­nih kot more­bi­tni odho­dek pod­je­tja v pri­ho­dno­sti niso ustre­zno pri­ka­zane v raču­no­vod­skih izka­zih. Ti zato ne kažejo dejan­skega polo­žaja, saj je koli­čina izda­nih del­ni­ških opcij v mar­si­ka­te­rem ame­ri­škem pod­je­tju vse prej kot zanemarljiva.
  • o EBITDA (ear­nings before inte­rest, taxes, depre­ci­a­tion and amor­ti­za­tion): To je nesmi­selna šte­vilka. Pripisovati ji kakr­šne­koli pomen je neumnost.
  • o »novi eko­no­miji«: Informacijskim in tele­ko­mu­ni­ka­cij­skim teh­no­lo­gi­jam pri­znava, da so pri­po­mo­gle k dvigu življenj­skega stan­darda in pro­duk­tiv­no­sti. Vendar pa opo­zarja na podob­nost z začetki komer­ci­al­nega letal­stva. Letalski pro­met je bil v začetku 20. sto­le­tja vsaj tako revo­lu­ci­o­narna teh­no­lo­gija, kot je zdaj inter­net. Pa ven­dar je pro­pa­dla večina pro­i­zva­jal­cev letal iz zače­tnega obdo­bja in samo v zadnjih 30 letih je v ZDA ban­kro­ti­ralo več kot 130 letal­skih pre­vo­zni­kov. Skratka, iden­ti­fi­ci­rati obe­tavno panogo nika­kor ni dovolj, treba je najti tudi pravo pod­je­tje zno­traj panoge.

Warren Buffett je pravo naspro­tje tistega, kar si lju­dje obi­čajno pred­sta­vljajo pod poj­mom »bor­znik«. Dela v Omahi, daleč od Wall Streeta, živi v hiši, ki si jo je kupil pred šti­ri­de­se­timi leti, medi­jem se bolj kot ne izo­giba. Ne bulji v trgo­valne ter­mi­nale in inter­net upo­ra­blja veči­noma le za igra­nje bri­dža ob veče­rih. Kot pred­se­dnik družbe (z lastni­škim dele­žem, vre­dnim več deset mili­jard dolar­jev) dobiva letno plačo 100 tisoč dolar­jev in o tem pravi:

»Charlie (Munger, nje­gov dol­go­le­tni par­tner in pod­pred­se­dnik Berkshire Hathawayja, op. p.) in jaz imava tako zani­mivo službo, da bi morala še sama pla­če­vati, da jo lahko opra­vljava, ne pa nasprotno.«

Holding ima le 14 zapo­sle­nih, letni stro­šek krovne družbe (upra­vlja­vska pro­vi­zija) pa ne dosega niti dese­tinke pro­mila knji­go­vod­ske vre­dno­sti, kar je več kot deset­krat ceneje od naj­ce­nej­ših inde­ksnih vza­je­mnih skla­dov. Direktorjem pre­vze­tih pod­je­tij pušča popolno avto­no­mijo (»Ne bomo vam poslali embe­a­jev­cev, da bi vam solili pamet, kako voditi vaše pod­je­tje«), s pre­mi­šlje­nim sis­te­mom bonu­sov pa jih spod­buja k čim večji dobič­ko­no­sno­sti ob čim manjši upo­rabi kapitala.

Tisto, po čemer se naj­bolj raz­li­kuje od mno­gih dru­gih, ki so obo­ga­teli z nalož­bami na borzi, so nje­gova visoka etična načela in za Wall Street nena­va­dna pošte­nost do del­ni­čar­jev. Skupaj z njimi čuti posle­dice niha­nja cene del­nice Berkshire Hathaway, saj ima 99 odstot­kov vsega svo­jega pre­mo­že­nja v teh del­ni­cah. Pri vode­nju družbe dosle­dno sledi inte­resu vseh del­ni­čar­jev, ne pa na pri­mer samo večin­skih lastni­kov ali celo uprave, kot se vča­sih dogaja tako v svetu kot pri nas. S teme­lji­to­stjo poro­ča­nja del­ni­čar­jem (»V letno poro­čilo zapi­šem vse, kar bi sam želel izve­deti, če bi bile vloge zame­njane«) posta­vlja stan­darde, ki jih dosega red­ko­ka­tera javna družba. Svoje poglede na poslo­va­nje družbe arti­ku­li­rano pred­sta­vlja v zna­me­ni­tih Predsednikovih pismih, ki so redni uvo­dni del letnih poro­čil družbe. V pismih brez zadrž­kov zapiše mar­si­ka­tero nekon­ven­ci­o­nalno trdi­tev, za mar­si­koga nepri­je­tno resnico ali pro­sto­du­šno pri­zna kakšno svojo napačno inve­sti­cij­sko odločitev.

V leto­šnjem pismu je spet ošvr­knil brez­um­nost bor­znih igral­cev, ki so lani pognali teh­no­lo­ške del­nice do neslu­te­nih višav in nato doča­kali neiz­o­gibni zlom. Dogodki so mu dali prav: lani, ko so vsi glavni del­ni­ški inde­ksi obču­tno padli, je del­nica Berkshire Hathawaya zra­sla za 26 odstot­kov. Konec marca je izja­vil, da so po nje­go­vem mne­nju inde­ksi še vedno pre­vi­soki in da upa­da­nja še ni konec. To ga ne skrbi: zanj taki časi pri­na­šajo nove naku­pne pri­lo­žno­sti. Lani je za nakupe pod­je­tij pora­bil osem mili­jard dolar­jev in pri­pra­vlje­nega denarja ima še dovolj.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji borza z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x