Za devetimi gorami

Uradni list RS št. 75 z dne 21.8.2007 pri­naša pred­pis, ki kaže, kako lahko biro­krat­ska pamet odja­dra daleč od realnosti.

»PRAVILNIK o pri­javi in objavi pro­stega delov­nega mesta, posre­do­va­nju zapo­sli­tve ter vse­bini in načinu spo­ro­ča­nja podat­kov Zavodu Republike Slovenije za zapo­slo­va­nje«, pod kate­rim je pod­pi­sana mini­strica za delo, dru­žino in soci­alne zadeve Cotmanova, pravi:

● da morajo orga­ni­za­cije Zavodu za zapo­slo­va­nje pred­ča­sno pri­ja­viti potrebo po naro­čilu avtor­skega dela (op.p. recimo članka ali pre­da­va­nja) z obve­sti­lom na pred­pi­sa­nem obrazcu
● nakar Zavod to obve­stilo potrdi, mu dodeli regi­str­sko šte­vilko in ga zavede v evi­denco
● ko orga­ni­za­cija tudi zares naroči to avtor­sko delo, spet obve­sti Zavod z obve­sti­lom o skle­ni­tvi pogodbe na pred­pi­sa­nem obrazcu, pri čemer mora nave­sti, kdo je avtor (vključno z EMŠOm in davčno) ter višino plačila

Da ne bo pomote, ORGANIZACIJE so v tem kon­te­kstu tudi vse naj­bolj nava­dne zasebne družbe, poten­ci­alni naroč­niki avtor­skih del. Seveda dav­ka­rija za svoje potrebe že ves čas dobiva potrebne podatke o avtor­skih hono­rar­jih, sedaj bo svojo mini evi­denco za vsak slu­čaj vodil še Zavod.

Tale norost si zasluži zvočni komen­tar, ki — če se ne motim — izvira z Radia Štu­dent dolgo let nazaj (tak obču­tek v teh kra­jih je oči­tno stal­nica): Za deve­timi gorami (MP3).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji butalci z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x