Čisto mogoče

»Čisto mogoče je, da tega še ne veste — pri Kapitalski družbi imate vsak mesec več premoženja!«

S tem nav­du­še­nim stav­kom KAD pri­če­nja svoj dopis, ki ga sedajle ob koncu leta poši­lja čla­nom Zaprtega vza­je­mnega pokoj­nin­skega sklada za javne usluž­bence (ZVPSJU) in s kate­rim jih nago­varja, naj do konca leta vpla­čajo še indi­vi­du­alno pre­mijo, da bi do konca izko­ri­stili davčno olaj­šavo. V samem dopisu žal ne nave­dejo niti, koliko »pre­mo­že­nja« zares tre­nu­tno ima naslov­nik, niti kakšno dono­snost je KAD v pre­te­klo­sti zago­to­vil svo­jim članom.

Pa nič ne de, si ver­je­tno reče član, ko dobi tole pošto. No, poj­dimo gle­dat, koliko res imam, saj ste v svo­jem dopisu pra­vilno uga­nili, res ne vem. Obiščimo www.kapitalska-druzba.si in poi­ščimo te podatke, kot sem jih vajen iz obi­čaj­nih skla­dov. Torej, kakšna sta dono­snost v zadnjih 12 mese­cih in pov­prečna letna dono­snost v zadnjih treh letih. Verjetno se s temi šte­vil­kami radi pohvalite.

Hm. Hm. Kot kaže, to ne drži. Spletna stran je lepo obli­ko­vana, VEP je nave­den v evrih za zadnji (tekoči) mesec in pred­za­dnji (pre­te­kli) mesec. Tudi šte­vilo enot v obtoku je tu. KJE PA JE DONOSNOST? Spodaj so neki nena­va­dni gra­fi­koni, iz njih se tega ne da raz­brati. Še nižje so mesečne dono­sno­sti. Lepo in prav, ampak kje je letna donosnost?

Ni je. Kot kaže, so KADovci na ta ele­men­tarni poda­tek čisto poza­bili. Neverjetno. OK, znamo sami izra­ču­nati. Podatki so naslednji:

16.9.2007 / VEP: 0,4869 EUR
16.9.2006 / VEP: 0,4668 EUR
16.9.2004 / VEP: 0,4286 EUR

Iz tega sledi:

  • dono­snost v zadnjih 12 mese­cih je 4,31%
  • pov­prečna letna dono­snost v zadnjih treh letih je 4,34% p.a.

Če se vrnemo na zače­tek. Res je čisto mogoče, da red­ko­kdo ve, koliko donosa jim je ZVPSJU pri­de­lal. Čisto mogoče ima kaj pri tem tudi dej­stvo, da so KADovi poda­tek o dono­sno­sti poza­bili obja­viti.

Če se posta­vim v vlogo nekoga, ki je član tega nesreč­nega sklada, pa sko­raj ne vem, kaj bi raje — ali bi bilo boljše, da vem, da dose­gajo 4,3% dono­snost (kar je nekje v rangu infla­cije), ali pa je za poču­tje boljše, da tega sploh ne vem.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x