Ne, prosimo, ne prodajajte

Poslanca Socialnih demo­kra­tov Rop in Cvikl sta na dana­šnji tiskovni kon­fe­renci pro­te­sti­rala proti »brez­ve­stni in pre­hi­tri« (v radij­skem posnetku smo sli­šali še pri­dev­nik »histe­rični«) raz­pro­daji držav­nega pre­mo­že­nja. Da se soci­alni demo­krati zavze­majo za ohra­ni­tev lastni­štva države v gospo­dar­stvu, sicer ni nobeno presenečenje.

Cvikl pravi takole:

»Če Sod in Kad res name­ra­vata spre­jeti pre­vze­mno ponudbo Petrola za Istrabenz, bo pri­šlo do dveh pomemb­nih učin­kov — do oško­do­va­nja držav­nega pre­mo­že­nja, pred­vsem pa bo pri­šlo ver­je­tno do zni­ža­nja cen na bor­zah, pri čemer pa ne bodo oško­do­vani le dav­ko­pla­če­valci, ki bodo morali pokriti izgubo Soda in Kada, ampak vsi delničarji.«

Hm. Oglejmo si ti dve nje­govi trditvi.

  1. Če KAD in SOD sprej­meta pre­vze­mno ponudbo, bosta imela izgubo in to izgubo bodo morali pokriti davkoplačevalci.
  2. Če KAD in SOD sprej­meta pre­vze­mno ponudbo, bo pri­šlo do zni­ža­nja cen na bor­zah in zato bodo oško­do­vani VSI delničarji.

1. Iz prve trdi­tve veje neka neo­bi­čajna defi­ni­cija pojma izguba. Težko ver­ja­mem, da je nabavna vre­dnost Istrabenzovih del­nic v KADu in SODu 100 evrov. Bolj ver­je­tno je, da je posla­nec na mestu (raču­no­vod­skega) pojma izguba upo­ra­bil pesni­ško figuro hiper­bolo ali pre­ti­ra­va­nje. Strokovna lite­ra­tura pravi, da so hiper­bole pogo­ste v humo­ri­stič­nih tekstih.

2. Druga trdi­tev je po obliki impli­ka­cija in je lahko v prvem delu, do besede ZATO) pov­sem resnična, pod pogo­jem, da dodamo še (s strani govorca neiz­re­čeni) pogoj »pri DANES veljavni ponu­jeni ceni 100 evrov«. Problematičen je drugi del trdi­tve. Ta pravi da, če bodo cene na bor­zah padle, bodo oško­do­vani drugi del­ni­čarji. Po eni strani lahko razu­memo, da bi mar­si­ka­teri slo­ven­ski del­ni­čar more­bi­tni padec cene svoje del­nice zares vzel za »neu­pra­vi­čeno oško­do­va­nje«, kljub temu, da so rasti in padci pač naj­bolj obi­čajno doga­ja­nje. Zanimivo pa je spet impli­ci­tno govor­čevo mne­nje, da je naloga SODa in KADa skr­beti, da cene (dru­gih papir­jev, ne tistih v nju­nih por­t­fe­ljih) ne bi padle. KAD in SOD kot podalj­šana roka države naj bi torej morala paziti, da zaradi nju­nega rav­na­nja »cene na bor­zah ne bi padle«.

Da ne bo pomote: del­ni­čar­jem Istrabenza močno pri­vo­ščim, da za svoje del­nice iztr­žijo kar naj­več. Če so res vre­dne veliko več kot 100 evrov, potem ni nika­kr­šnega strahu: brez dvoma se bo našla kon­ku­renčna pre­vze­mna ponudba nekoga, ki v teh del­ni­cah vidi neko dru­gačno notra­njo vre­dnost in bo zanje ponu­dil več kot Petrol.

Če pa takega junaka ne bo, potem nekdo blefira…

Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x