Oranžno pismo

Oranzna-kuvertaDanašnje Delo FT ponovno obuja idejo o oran­žnem pismu. Pred časom je namreč Dušan Kidrič z UMARja v jav­no­sti pred­sta­vil oran­žno pismo, ki je uve­lja­vljeno v Skandinaviji. Bodoči upo­ko­jenci tam vsako leto dobijo dopis, s kate­rim jih država obve­šča o sta­nju na nji­ho­vih pokoj­nin­skih raču­nih in kakšna bo, glede na tre­nu­tne pred­po­stavke, nji­hova pri­ho­dnja pokoj­nina. Tako lahko vsak izve, kaj lahko pri­ča­kuje in še pra­vo­ča­sno ukrepa, na pri­mer poveča varčevanje.

To idejo je posku­šal pre­ne­sti tudi v Slovenijo. Pristojni ura­dniki so jo non­ša­lan­tno zavr­nili kot neiz­ve­dljivo. Naš sis­tem je pač tak, da se še za tiste, ki so tik pred upo­ko­ji­tvijo, ne ve natančno, pod kakšnimi pogoji se bodo lahko upo­ko­jili, kaj šele za dlje v pri­ho­dnost. Dodatna nevar­nost pa je, da bi lju­dje, če bi taka pisma pre­je­mali in če bi se potem nekoč pogoji upo­ko­je­va­nja poslab­šali, to inter­pre­ti­rali kot poseg v pri­do­bljene pravice.

Recimo. Dobivaš letna obve­stila: imate še 9 let do upo­ko­ji­tve, še 8 let, še 7 let, še 6 let, še 5 let…STOP! Obveščamo Vas, da je pri­šlo do spre­membe zakona in sedaj imate spet 10 let do upo­ko­ji­tve, vaša pri­ča­ko­vana renta pa ne bo 300 evrov, pač pa 270.

Ni rečeno, da se ne bi kak man­deljc v takem pri­meru pred ZPIZom ali v avdi­enci pri mini­strici za soci­alne zadeve poja­vil s puško­mi­tra­lje­zom ali molotovko.

Skratka, to ver­je­tno čisto lepo deluje v Skandinaviji, tukaj pa si država tega ne bo nikoli pri­vo­ščila, ker je veliko bolj ele­gan­tno riba­riti v kal­nem. Še pri pro­sto­volj­nem doda­tnem pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju, kjer je nače­loma to čisto jasno in bi vsak že danes lahko dobil izra­čun (seveda pod danes veljav­nimi aktu­ar­skimi pred­po­stav­kami): Doslej ste vpla­čali »X« evrov. Če boste nadalj­njih »Y« let nada­lje­vali z istim tem­pom vpla­če­va­nja, boste iz naslova PDPZ (glede na dana­šnjo situ­a­cijo) dobi­vali »Z« evrov doži­vljenj­ske mesečne rente.

Zakaj takega izra­čuna od svo­jega ponu­dnika PDPZ niste še nikoli dobili? Odgovor je ver­je­tno jasen. Ker bi bila šte­vilka »Z« tako tra­gično nizka, da bi spet lahko v poštev pri­šla puško­mi­tra­ljez ali molotovka.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x