Moški in ženske

Spodaj je zbra­nih nekaj podat­kov, rele­van­tnih za pokoj­nin­sko var­če­va­nje in raz­like med situ­a­cijo za moške in za žen­ske. Stanje ni kata­stro­falno, pra­vijo poli­tiki in tre­nu­tni upo­ko­jenci. Ali se mladi »vpla­če­valci v sis­tem« s tem stri­njajo, pa je drugo vprašanje.

  • Zakonska pred­pi­sana sta­rost za polno sta­ro­stno pokoj­nino (uvaja se posto­poma): žen­ske 63, moški 65. (vir: ZPIZ)
  • Povprečna dejan­ska upo­ko­ji­tvena sta­rost (za sta­ro­stno pokoj­nino) v letu 2007: žen­ske 57 let in 7 mese­cev, moški 61 let in 10 mese­cev. (ZPIZ)
  • Povprečna doba pre­je­ma­nja sta­ro­stne pokoj­nine (od upo­ko­ji­tve do smrti; sta­nje decem­ber 2007): žen­ske 20 let, moški 16 let. (ZPIZ)
  • Povprečna pokoj­nin­ska doba že upo­ko­je­nih (koliko časa so »vpla­če­vali v sis­tem«): žen­ske 32, moški 37. (ZPIZ)
  • Količnik »čas pre­je­ma­nja pokojnine/čas vpla­če­va­nja v sis­tem«: žen­ske 62,5%, moški 43,2%
  • Pričakovano šte­vilo pre­o­sta­lih let življe­nja za osebo, danes staro 40 let: žen­ska 45, moški 38. (SURS)
  • Informativni izra­čun doda­tne pokoj­nine za osebo, staro 40 let, ki bi 25 let var­če­vala v PDPZ: raz­merje med žen­sko in moško pokoj­nino 69,9%. (Skupna pokoj­nin­ska družba) — žen­ska doda­tna pokoj­nina bo pri­bli­žno dve tre­tjini moške.
  • Informativni izra­čun pre­mije doda­tnega zdra­vstve­nega zava­ro­va­nja za nego sta­ro­stnika v Nemčiji: raz­merje med višino pre­mije za žen­sko in za moškega 187% (UKV-Union Krankenversicherung AG) — žen­ska pla­čuje sko­raj dva­krat višjo pre­mijo za enak nivo zavarovanja

Dokaj jasno je, da se bo sta­nje še naprej inten­zivno poslab­še­valo in soraz­merno gle­dano za žen­ske še bolj kot za moške. Dvomim, da bomo o tem kaj sli­šali v volilni kampanji.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x