Ciganski golaž

Poleg tega, da besede v nek jezik pri­ha­jajo (kot smo govo­rili pri taj­ku­nih), druge iz njega odha­jajo. Nekatere po naravni poti, ker pred­me­tov ali poj­mov več ni, druge pa na silo, ker jih iz jezika pre­podi poli­tična korek­tnost. Določene besede se bolj rahlo­ču­tnim uše­som naen­krat zazdijo pre­grobe, nakar se jih v imenu neka­kšne omi­ka­no­sti name­noma in ume­tno zame­njuje z mehkejšimi.

klikni za povečavo

kli­kni za povečavo

Primerov je veliko: tisto čemur se je pred 70 leti reklo umo­bol­nica, je kasneje postalo psi­hi­a­trična bol­ni­šnica in še kasneje cen­ter za men­talno zdravje. Nekdanji inva­lid je postal hen­di­ke­pi­rana oseba in še kasneje oseba s poseb­nimi potre­bami. Starec postane senior, kot da je doži­veti visoko sta­rost neka­kšna sra­mota ali pa imeti neko bole­zen ali pa imeti tele­sne poškodbe zaradi kake nesreče.

A prav na hitro to ne gre. Zavarovalnice recimo še vedno poznajo »zava­ro­valno vsoto za inva­li­dnost« in ne za »hen­di­ke­pi­ra­nost« ali za »posebne potrebe.« O tej temi se je pred krat­kim na svoj obi­čajni robati način ogla­sil tudi posla­nec Jelinčič Plemeniti, ki se pri­to­žuje nad pre­po­vedjo besede »Cigan« za pri­pa­dnika ene od etnič­nih sku­pno­sti, kar ga je oči­tno tako raz­ku­rilo, da je svoj spo­dnji pro­test nedavno raz­po­slal na razne konce in ste ga ver­je­tno mnogi dobili po e-pošti.

Vprašanje:

Ali ima posla­nec prav pri tem?

Dopis

Dopis pred­se­dniku Državnega zbora, ki je zaradi upo­rabe besede Cigan
zavr­nil pisno poslan­sko vpra­ša­nje poslanca SNS
Deli z osta­limi
Danes ob 14:23
Ljubljana, 17. sep­tem­ber 2009

Gospod
Pavel Gantar
Predsednik
Državnega zbora Republike Slovenije

Spoštovani gospod predsednik,

V sredo, 9. sep­tem­bra 2009, je posla­nec SNS Bogdan Barovič na Vlado Republike Slovenije naslo­vil pisno poslan­sko vpra­ša­nje glede cigan­skih občin­skih sve­tni­kov ozi­roma glede Zakona o spre­mem­bah in dopol­ni­tvah zakona o lokalni samo­u­pravi, ki pri­si­ljuje občine, da morajo imeti cigan­ske svetnike.

Čez nekaj dni smo pre­jeli vaš dopis, s kate­rim, zaradi upo­rabe besede Cigan in cigan­ski, zavra­čate ome­njeno pisno poslan­sko vpra­ša­nje Bogdana Baroviča Vladi Republike Slovenije in nas obve­ščate, da boste nje­govo poslan­sko vpra­ša­nje posre­do­vali Vladi Republike Slovenije, ko bomo ome­njeni besedi zame­njali z besedo Rom in romski.

V zvezi z vašo zavr­ni­tvijo poslan­skega vpra­ša­nja zaradi upo­rabe besed Cigan in cigan­ski, vam poda­jamo raz­lago, zakaj se nam zdi dik­cija »Cigan, cigan­ski« pri­merna za upo­rabo v ura­dnih poslan­skih vpra­ša­njih:

 • ker so nas tako učili starši, stari starši in šola,
 • ker tako piše slo­ven­ska lite­ra­tura, pa si pre­be­rite vsaj Janeza Trdino,kerr je to slovensko,
 • ker je ope­reta »Cigan baron« in ne »Rom baron«,
 • ker celo Svet Evrope ura­dno upo­ra­blja oba naziva Cigan/Rom,
 • ker v Slovarju slo­ven­skega knji­žnega jezika (SSKJ) piše: Rom, rôma m (o ó), nižje pog., pri­prava iz lesa ali dru­gega mate­ri­ala, ki obdaja sliko ali druge pred­mete; okvir: izde­lo­vati rome; dati sliko v rom . pog. ta je pa za v rom = zelo je lepa,
 • ker v SSKJ tudi piše:
  Cigan — ána m (a á), pri­pa­dnik iz Indije pri­se­lje­nega ljud­stva, nava­dno brez stal­nega biva­li­šča: pra­vili so, da Cigani kra­dejo otroke; ogr­ski Cigani; tolpa Ciganov; črn kot Cigan; laže kot Cigan,
 • ker so Romi le eno izmed cigan­skih ple­men (poglejte si Enciklopedijo Brockhaus ali kakšno drugo ustre­zno literaturo),
 • ker pravi Cigani sami sebe s pono­som ime­nu­jejo Cigani,
 • ker je, v eni izmed tele­vi­zij­skih oddaj na komer­ci­alni tele­vi­ziji, pred­stav­nik gorenj­skih Sintov pred vso slo­ven­sko jav­no­stjo pou­da­ril, da so oni Cigani in ne Romi,
 • ker so celo člani sku­pine Langa javno pou­da­rili, da so oni Cigani,
 • ker tudi dr. France Bučar javno izja­vlja, da so Cigani in ne Romi,
 • ker so Cigani sami zado­voljni, da jim pra­vimo Cigani, kajti to niso tisti, ki so pred cca 20 leti zah­te­vali spre­membo imena zaradi lastnih kompleksov,
 • ker imamo v Sloveniji tudi jed, ki se ime­nuje cigan­ski golaž,
 • in pa, tudi zato, ker smo mi pono­sni, da smo Slovenci in tudi mi ne bi dovo­lili, da nas nekdo dru­gače poi­me­nuje, vi pa kakor želite.

Zaradi upo­rabe besed Cigan in cigan­ski vam pre­dla­gamo, da takoj izve­dete nasle­dnje rigo­ro­zne ukrepe:

 • nemu­doma naj se pre­pove bra­nje knjig Janeza Trdine in se nje­gove knjige zažge na grmadi — to še pose­bej velja za Zgodbe in pove­sti o Gorjancih,
 • aradi pesmi Saše Lendero »Ljubim Cigana Jana« naj Državni zbor Republike Slovenije Komisiji za pre­pre­če­va­nje korup­cije nemu­doma pri­javi sum korup­cije in zah­teva pre­po­ved pred­va­ja­nja pesmi, ker obstaja ver­je­tnost, da je Zmago Jelinčič Plemeniti pod­ku­pil Sašo Lendero, da izvaja pesem s spor­nim naslovom,
 • pre­pove naj se izva­ja­nje ope­rete »Cigan baron«,
 • Vlada Kreslina naj se kaznuje z visoko denarno kaznijo, zaradi nje­gove pesmi »Tista črna kitara«, ker je z bese­di­lom pesmi raz­ža­lil Cigane, saj govori o tem, da so »pri­šli brkati cigani v hišo igrat«,
 • sta­ro­sti slo­ven­ske poli­tike dr. Francetu Bučarju naj se na javni pri­re­di­tvi, za vse večne čase, pre­pove upo­rabo besed Cigan, cigan­ski, itd.,
 • Državni zbor Republike Slovenije naj nemu­doma usta­novi posebno pre­i­sko­valno komi­sijo, ki bi pre­gle­dala vsa slo­ven­ska ume­tni­ška in lite­rarna dela in zah­te­vala črta­nje besed Cigan, cigan­ski, itd
 • od avtor­jev ome­nje­nih del pa naj se, zaradi upo­rabe besede Cigan, zah­teva javno opra­vi­čilo, lahko tudi posthumno.

Spoštovani gospod pred­se­dnik čeda­lje bolj imamo obču­tek, da posku­šate Cigane na vsak način nasilno pre­i­me­no­vati v Rome, čeprav oni tega ne želijo, pri čemer jih podpiramo.

Predstavljajte si, da bi Slovence, recimo Hrvati, pre­i­me­no­vali v Severne jelene. Ali bi se vi s tem strinjali?!

Zmago Jelinčič Plemeniti, mr.ph.
Vodja Poslanske sku­pine SNS

Ta članek je bil objavljen v kategoriji hec, jezik.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x