Tralala, pokojnina je višja od plače

Verjetno smo vsi že sli­šali za pri­mere, ko novo­pe­čeni upo­ko­jenci pono­sno povedo, da nji­hova pokoj­nina znaša več, kot so prej dobi­vali plače. Odlično, saj jim pri­vo­ščimo, še pose­bej, če gre za nam bli­žnje osebe, ven­dar kako je to mogoče? Kajti vse­eno to ni pra­vilo, pač pa izjema.

Taka nena­va­dna odmera višine pokoj­nine je možna zaradi tre­nu­tnega sis­tema izra­ču­na­va­nja, ki pre­te­kle plače na zelo zaple­ten način reva­lo­ri­zira. Za odmero pokoj­nine se upo­števa 18 naj­u­go­dnej­ših let in če so le-ta ravno v obdo­bju, ki je »bogato« reva­lo­ri­zi­rano in če je bila člo­ve­kova plača pred upo­ko­ji­tvijo pod pov­prečno, lahko rezul­tat pokaže pokoj­nino, višjo od seda­nje plače.

Revalorizacijski fak­torji so namreč nasta­vljeni tako, da rela­tivno visoko vre­dno­tijo dinar­ske plače iz obdo­bja visoke infla­cije pred letom 1990. Tu je tudi eden od razlo­gov, da delavci takoj, ko se da, odri­nejo v pen­zijo, pa četudi jih zada­nejo še tisti rela­tivno nizki malusi, ki ne delu­jejo prav nič odvračalno.

Opomba: če je vaša plača nad­pov­prečna, se vam kaj takega nika­kor ne bo zgo­dilo, kajti zaradi »soli­dar­no­sti« (pokoj­nina je zakon­sko nav­zgor ome­jena, med­tem ko pri­spevki od viso­kih plač niso) so raz­like med zadnjo plačo in prvo pokoj­nino pri viš­jih pla­čah višje kot pri nižjih.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x