Ali spadate med pol milijona nategnjenih?

521 tisoč zapo­sle­nih je v Sloveniji vklju­če­nih v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje. Kdor misli, da bo tam pri­var­če­val za soli­dno rento, se je krepko zmo­til, kajti dose­da­nji rezul­tati pokoj­nin­skih skla­dov in družb so skro­mni. Če ste del te pol­mi­li­jon­ske armade, se poi­ščite v spo­dnji tabeli (vir: mojevro.si).

Donosi pokojninskega varčevanja

V pov­pre­čju so torej izva­jalci pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja pri­de­lali 3,73% letno dono­snost v obdo­bju januar 2004 — avgust 2009. Spletni kal­ku­la­tor Statističnega urada nam pove, da je pov­prečna infla­cija v tem istem obdo­bju zna­šala 3,07% letno. Vplačana sred­stva torej komajda ohra­njajo realno vrednost.

Ali to pomeni, se bo mogoče kdo vpra­šal, da bi imeli danes na računu več, če bi v tem obdo­bju vpla­če­vali kar na nava­dno ban­čno var­če­valno knji­žico name­sto v pro­sto­voljno pokoj­nin­sko varčevanje?

Na žalost, to drži, v banki bi dobili več: večji del obdo­bja 2004–2009 so namreč banke ponu­jale čisto soli­dne obre­stne mere za svoje var­če­valne pro­dukte, pa še vsto­pne pro­vi­zije vam ne bi bilo treba plačevati.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

13 Komentarji

 1. TinaP
  Objavljen na 29. december 2009 ob 11:43 | stalna povezava

  Žal so nas v KAD včla­nili brez našega stri­nja­nja. Sploh nismo mogli izbi­rati med pen­zij­skim skla­dom in banko!

 2. sandi
  Objavljen na 29. december 2009 ob 12:25 | stalna povezava

  Ja, v tej zgodbi so vas javne usluž­bence dobro nave­slali. Če se prav spo­mnim, se je takrat za izbiro KAD-a (ki je pri dnu v tej tabeli) izmed vseh ponu­dni­kov odlo­čil vaš lastni sindikat.

 3. Rajko
  Objavljen na 29. december 2009 ob 14:30 | stalna povezava

  Tudi v Sloveniji se BO zgo­dil Enron, ko bo pokoj­nin­cem treba odpret denarnico.

  Sam vpla­ču­jem pri Triglavu. Pogojev še nekaj časa po pod­pisu nisem dobil, potem pa sem bil pre­se­ne­čen na 8% vsto­pno pro­vi­zijo. Od takrat naprej vsako leto od mene dobijo 1x po 50 evro, ker so mi sicer že težili, da me bodo v rit zaradi mojega nespo­što­va­nja pra­vil. Ko sem se malce poke­sal, sem dobil novo polo­žnico v višini nepla­ča­nih obro­kov cca 8000 evro.

  Roka roko umije. V firmi so nam ponu­dili »nad­gra­dnjo« pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja, kjer bi mi oni nekaj dali, če jaz dam. Do tu lepo in prav. Skorajda sem pod­pi­sal, ko sem po nekaj dopi­so­va­nja pri­šel do spo­zna­nja, da del, ki bi ga pri­spe­val jaz, ne bo šel z zava­ro­val­nici, kamor jaz hočem, ampak k tisti »Skupni«, kot gospodje hočejo. Kot višek vsega pa, da jaz svo­jega pri­spevka sploh ne bi mogel uve­lja­vljati kot olaj­šavo, ker bi ta zne­sek uve­lja­vljala firma.

 4. sandi
  Objavljen na 29. december 2009 ob 17:12 | stalna povezava

  @rajko: 8% je res gro­te­skno visoka pro­vi­zija za tovr­sten pro­dukt, se stri­njam (če ti jo dejan­sko obra­ču­na­vajo v taki višini)-

 5. En Kovač
  Objavljen na 30. december 2009 ob 09:21 | stalna povezava

  Tale čla­nek ali namerno zavaja, ali pa avtor nima raz­či­šče­nih vseh poj­mov glede pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja (PDPZ).

  Našteti podatki so seveda resnični in tudi dono­snost pokriva le infla­cijo. Je pa avtor »poza­bil« ome­niti, da bi v banki dobili več le tisti, ki so se odlo­čili za indi­vi­du­alno vpla­če­va­nje pre­mij (pre­mije, ki jih zapo­sleni vpla­čuje iz svoje neto plače). Zakaj bi se nekdo odlo­čil za indi­vi­du­alno vpla­če­va­nje pre­mij, tudi meni ni jasno, je pa takih oseb nekje 9% izmed vseh, ki so vklju­čeni v PDPZ!

  Tisti, ki so vklju­čeni v kolek­tivno zava­ro­va­nje, pa jim delo­da­ja­lec vpla­čuje pre­mije iz bruto plače. Kar pomeni, da je v PDPZ za delavca vpla­ča­nih recimo 24,20 EUR. Če bi delo­da­ja­lec ta zne­sek delavcu izpla­čal kot plačo, bi dela­vec dobil izpla­ča­nih »le« kakšno polo­vico (odvi­sno od višine plače in davč­nih olaj­šav za vzdr­že­vane dru­žin­ske člane) tega zne­ska, ostalo bi požrla država v obliki pri­spev­kov in doho­dnine!
  Torej po domače, v PDPZ je vpla­ča­nih 24.20 EUR, na banko pa bi dela­vec, če bi mu delo­da­ja­lec name­sto pre­mije za PDPZ ta zne­sek izpla­čal, lahko polo­žil le nekje okrog 13 EUR!

 6. sandi
  Objavljen na 30. december 2009 ob 12:03 | stalna povezava

  @En Kovač: To, da gre iz bruta, seveda drži, ni nobena skriv­nost. Da pa je rezul­tat pre­cej ubog, bo prvim »zava­ro­van­cem« jasno kmalu. V letu 2011 bo pre­te­klo 10 let od štarta in se začne izpla­če­va­nje rent. In višina teh prvih rent bo taka, da bo upo­ko­jenci sko­raj zane­sljivo pri­šli jamrat v Tednik ali Preverjeno. Če se čutiš pri­za­det, ker si slu­čajno iz te branže, še doda­jam, da mi je jasno, da za te rezul­tate niso naj­več krivi upra­vljavci, pač pa sis­tem, ki je slab.

 7. En Kovač
  Objavljen na 30. december 2009 ob 14:19 | stalna povezava

  @sandi:
  Če deset let vsak mesec vpla­ču­ješ pre­mijo recimo 30 EUR, ver­je­tno z rento iz tega res ne boš obogatel.

  Jaz samo trdim, da je glavna pred­nost PDPZ-ja, da se (kolek­tivne) pre­mije odšte­jejo od bruto in ne od neto plače! Če bi namreč posa­me­znik to pre­mijo dobil izpla­čano, bi se mu bruto plača pove­čala za 30 EUR, neto izpla­čilo pa le za okrog 15 EUR. In če bi teh 15 EUR nesel na banko, bi imel od njih dosti manj, kot od 30 EUR mesečne premije!

  P.S. Niti slu­čajno nisem iz te branže, niti iz jav­nega sek­torja, niti se ne poču­tim uža­ljeno. Dejstvo pa je, da na banki ni mogoče dobiti več, kot pri kolek­tiv­nem pre­miji za PDPZ (indi­vi­du­alna pre­mija za PDPZ pa je druga pesem).

 8. Vojko
  Objavljen na 2. januar 2010 ob 18:50 | stalna povezava

  Mogoče sem bil nate­gnjen, ven­dar ne ver­ja­mem, da so vsi Slovenci tako oza­ve­ščeni, da bi var­če­vali za pokoj­nino sami.
  Pozabili ste, da je samo odlog doho­dnine in da jo bo potrebno pla­čati, ko bomo začeli kori­stiti rento tako, da vpra­ša­nje, če pokriva infla­cijo, ko odšte­jemo doho­dnino.
  Drugo, če ne bi šel v to bi se odre­kel pre­miji, ki jo pri­speva firma in bi moral celo­tno pre­mijo pla­čati sam, sedaj pla­čam samo 2% ostalo 3,844 pa firma.

  Ne smemo pa poza­biti nekaj, če ne bo to drugi Enron. Kdor bo sode­lo­val v tej nategi bo imel mesečno pokriti vsaj eno ali dve polo­žnici, osta­lih 90%, ki pa se jim zdi to neu­mno, za dru­gačno varčevanje(500EUR plače) pa so pre­kratki, se jim pa na stara leta zelo slabo piše.
  Če bo vsaj ele­k­trika pla­čana, mi bo lažje na stara leta.
  Kdor pa ima denar pa mu še vedno ostaja 3 steber-skladi, banka, delnice…kot doda­tek tej nategi.

 9. sandi
  Objavljen na 9. marec 2010 ob 07:56 | stalna povezava

  Osveženi podatki o rezul­ta­tih PDPZ v vče­raj­šnjih Financah: V pokoj­nin­cih še vedno izgu­bljate denar

 10. Objavljen na 29. maj 2010 ob 12:18 | stalna povezava

  Če prav razu­mem tole kolo­bo­cijo, se posa­me­zniku v pri­meru kolek­tivne vklju­či­tve to nače­loma res dokaj splača, saj gre iz bruto plače. Ker večina rentnikov/upokojencev naj­brž ne bo segla v zgor­nji del doho­dnin­ske lestvice, nekaj rezerve ostane kljub obdavčitvi.

  Drugo vpra­ša­nje je pa nizka dono­snost te sheme. Zadeva me spo­mi­nja na kla­si­čen trik, kjer se po malem zbire ogro­mne denarje,sistem je posta­vljen tako, da je sprva videti, da pri­do­bijo vsi, a se na koncu izkaže, da daleč naj­več pri­dobi tisti, ki leta oz. dese­tle­tja igraje vrti mno­žico tujega denarja. Množica denarja seveda pomeni mno­žico možno­sti za pre­ni­ca­nje sred­stev, zna­tno gospodarsko-politično moč in posle­dično (vpliv na) oblast.

  Se v takšnem skle­pa­nju zelo motim?

 11. sandi
  Objavljen na 29. maj 2010 ob 18:58 | stalna povezava

  Nisi prvi s skle­pom, da naj­več pri­dobi tisti, ki vrti tuj denar. :-) Poglej si nasle­dnji strip v eni sli­čici, ki pri­ka­zuje takega upra­vljavca in njuni stranki. Objavljen je bil v reviji New Yorker leta 1990: strip

 12. Objavljen na 31. maj 2010 ob 13:33 | stalna povezava

  Hja, ni kaj dodati. :lol:

 13. Objavljen na 26. februar 2012 ob 13:12 | stalna povezava

  Osveženi podatki o dono­sih PDPZ: V banki bi dobili več kot v pokoj­nin­cih. Najboljši pri Generaliju, naj­slabši pri Modri zava­ro­val­nici (bivši KAD).

En Trackback

 1. […] Vas zanima, kako se ple­me­niti vaša doda­tna pokoj­nina? Če ste del te pol­mi­li­jon­ske armade, se poi­ščite v nasle­dnji tabeli. […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x