S polico zavarovani pred palico

Simona Toplak v dana­šnjih Financah opo­zarja na deba­kel nad­zor­nih sve­tov v del­ni­ških druž­bah, ki še vedno ne vejo, za koga bi morali delati. Rezultat potem vidimo na pri­me­rih Istrabenza in Pivovarne Laško. K temu je pri­po­mo­glo tudi dol­go­le­tno zame­glje­va­nje neka­te­rih prav­nih teo­re­ti­kov in pro­fe­sor­jev, ki so pro­pa­gi­rali bizarno idejo, da je inte­res družbe nekaj pov­sem dru­gega kot inte­res lastni­kov in da nad­zor­niki ne smejo biti pod vpli­vom lastnikov.

Še tista ope­vana odško­dnin­ska odgo­vor­nost nad­zor­ni­kov je bolj na papirju kot resnična gro­žnja. Ti kljukci so se namreč dobro zava­ro­vali. V okviru svo­jega sta­no­vskega zdru­že­nja so si orga­ni­zi­rali zava­ro­va­nje te svoje odgo­vor­no­sti do zne­ska 500 tisoč evrov s »sodobno in seda­njemu času pri­la­go­jeno« zava­ro­valno polico, ki pou­darja:

…Nova zava­ro­valna polica bo po vse­bini kri­tij obču­tno širša od polic v dose­da­nji domači pra­ksi. Aktivirala se bo tudi v pri­meru nesol­ven­tno­sti družbe in ob sumih ozi­roma obtož­bah kri­mi­nal­nih dejanj proti vodil­nemu, kar v slo­ven­skih poli­cah doslej ni bilo mogoče doseči…

Ravno pre­ga­nja­nje sla­bega dela čla­nov NS z odško­dnin­skimi tož­bami je tisto, kar bi morala (tudi) početi zdru­že­nja malih del­ni­čar­jev, da bi upra­vi­čila svoj namen. Ob tem pisa­nju se lahko samo spo­mnim, kako malo se je spre­me­nilo v 8 letih.

DOPOLNJENO 8.1. 2010: Uprave in nad­zor­niki še v pre­pri­ča­nju, da so nedo­ta­kljivi (Finance)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nadzorniki, zavarovanje.

2 Komentarji

  1. andrej
    Objavljen na 13. december 2009 ob 09:38 | stalna povezava

    Pojmovanje, da je družba enako kot del­ni­čarji je zasta­relo. Sodobne ugo­to­vi­tve upo­šte­vajo tudi legi­ti­mne inte­rese dru­gih dele­žni­kov, npr oko­lja, v kate­rem deluje.

  2. sandi
    Objavljen na 13. december 2009 ob 12:54 | stalna povezava

    To že, jasno, da pame­tna družba v obzir jemlje tudi druge dele­žnike, kot jim pra­viš, saj ji je to v (finanč­nem) inte­resu. Zato so pod­je­tja tudi »druž­beno odgo­vorna«. Ampak to ne pomeni, da naj bodo nad­zor­niki pred­vsem zasto­pniki lokalne sku­pno­sti, delav­cev, oko­lje­var­stve­ni­kov ipd. name­sto zasto­pniki lastnikov.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x