Karierni center z napako

Informativa 2010Na prav­kar kon­ča­nem sejmu Informativa 2010 o poklic­nem izo­bra­že­va­nju, šti­pen­di­ra­nju in zapo­slo­va­nju je 14 tisoč inte­re­sen­tov obi­skalo stoj­nice raznih šol in fakul­tet, ki želijo pri­va­biti čim več dija­kov in štu­den­tov. Tak komer­ci­alni dogo­dek je oči­tno potre­ben, saj mini­str­stvo za šol­stvo nima na enem mestu zbra­nih vseh infor­ma­cij za pomoč pri odlo­ča­nju o poklicu ali štu­diju, pač pa je to pre­pu­ščeno pri­va­tni ini­ci­a­tivi. Za sre­dnje šole je pre­cej infor­ma­cij na por­talu mojaizbira.si, na ter­ci­arni sto­pnji pa ima vsaka uni­verza svoj, t.i. kari­erni cen­ter (npr. lju­bljan­ski). Leporečja je na teh por­ta­lih in sej­mih veliko, manj­kajo pa neka­tere bistvene infor­ma­cije za tiste, ki izbi­rajo poklicno pot.

Prvič, kako iskani so diplo­manti posa­me­znega štu­dij­skega pro­grama. Drugič, kakšno plačo na trgu dose­gajo. Povezanost podat­kov v evi­denci pač tega ne omo­goča in poleg tega, roko na srce, izo­bra­že­valni zavodi pra­vi­loma za tran­spa­ren­tnost niti niso zain­te­re­si­rani. Interesente morajo pri­va­biti k vpisu, potem pa je  zadeva bolj ali manj opra­vljena, saj so šole pla­čana od države glede na šte­vilo vpi­sa­nih »glav.« Država pa jim vsako leto (tudi letos, pred kakim tednom ali dvema) finan­ci­ra­nje vseh zah­te­va­nih vpi­snih mest tudi potrdi. Ta neza­in­te­re­si­ra­nost za pre­gle­dnost in za dol­go­ročni pogled neko­liko spo­mi­nja na sta­nje pri pro­daji nalož­be­nih polic življenj­skega zava­ro­va­nja izpred let, ko inte­re­sent nika­kor ni mogel ugo­to­viti, koliko ga ponu­jena sto­ri­tev sploh stane.

Nekaj podat­kov, ki bi pri­šli prav, sicer vse­eno obstaja, a jih državni organi ne raz­gla­šajo prav na široko. Tule so. Najprej o tem, kate­rih poklic­nih pro­fi­lov je pre­več (vir: MMC RTV SLO).

Poklici VI. sto­pnje z naj­več brez­po­sel­nimi na dan 31.12. 2009 (vir: Zavod za zaposlovanje)
Vsi 2953
67041 KOMERCIALIST (VSŠ) 349
62201 INŽENIR STROJNIŠTVA 200
67322 POSLOVNI SEKRETAR 170
67001 EKONOMIST ZA ANALIZE IN PLANIRANJE 161
67004 EKONOMIST ZA KOMERCIALNO DEJAVNOST 147
67301 VIŠJI UPRAVNI DELAVEC 134
67321 POSLOVNI SEKRETAR (VIŠJI) (VSŠ) 134
67201 PRAVNIK 95
67101 ORGANIZATOR DELA 94
67002 EKONOMIST ZA DENARNIŠTVO, FINANCE, RAČUNOVODSTVO 86
69501 SOCIALNI DELAVEC 59
67005 EKONOMIST ZA MEDNARODNE EKONOMSKE ODNOSE 57
66621 ORGANIZATOR POSLOVANJA V TURIZMU (VSŠ) 56
62501 INŽENIR ELEKTROTEHNIKE 54
65201 INŽENIR GRADBENIŠTVA 51
67051 RAČUNOVODJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE (VSŠ) 48
64001 INŽENIR TEKSTILNE TEHNOLOGIJE 46
66311 TEHNOLOG PROMETA (VSŠ) 45
60141 INŽENIR KMETIJSTVA 42
63001 INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE 38
62781 TEHNOLOG POŠTNEGA PROMETA (VSŠ) 37
60511 INŽENIR ŽIVILSTVA (VSŠ) 36
65402 KOMUNALNI INŽENIR (VSŠ) 36
68001 VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (VSŠ) 35
67021 EKONOMIST ZA TURIZEM 34
61101 INŽENIR LESARSTVA 33
68021 UČITELJ RAZREDNEGA POUKA 32
Poklici VII in VIII. sto­pnje z naj­več brez­po­sel­nimi na dan 31.12. 2009 (vir: Zavod za zaposlovanje)
Vsi 6949
77041 DIPLOMIRANI EKONOMIST (VS) 789
77001 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST 518
77201 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK 414
77301 DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR (VS) 280
77044 DIPLOMIRANI ORGANIZATOR — MENEDŽER (VS) 169
77101 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ORGANIZATOR 117
78075 PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE 111
78354 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI POLITOLOG 109
76603 DIPLOMIRANI ORGANIZATOR TURIZMA (VS) 107
78041 PROFESOR SLOVENŠČINE 98
72201 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA 93
72202 DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (VS) 89
72501 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE 86
78021 PROFESOR RAZREDNEGA POUKA 83
79411 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS) 81
78831 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ARHITEKTURE 79
77412 DIPLOMIRANI VARSTVOSLOVEC (VS) 77
78052 PROFESOR NEMŠČINE 74
79991 MAGISTER ZNANOSTI 73
78362 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI KOMUNIKOLOG 71
78326 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIOLOG 67
78051 PROFESOR ANGLEŠČINE 64
72511 DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (VS) 60
78063 PROFESOR ZGODOVINE 59
79501 DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC 59
70132 DIPLOMIRANI INŽENIR AGRONOMIJE IN HORTIKULTURE (VS) 52
78341 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PEDAGOG 52
75811 DIPLOMIRANI INŽENIR TEHNOLOGIJE PROMETA (VS) 51
70131 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR KMETIJSTVA 48
74002 DIPLOMIRANI INŽENIR TEKSTILSTVA (VS) 46
74502 DIPLOMIRANI INŽENIR GRAFIČNE TEHNIKE (VS) 46
79503 DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC (VS) 46
70501 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE 45
70135 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR AGRONOMIJE 44
78311 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ZGODOVINAR 43
78852 AKADEMSKI SLIKAR 42
79504 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI SOCIALNI DELAVEC 41
78065 PROFESOR GEOGRAFIJE 40
78372 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI KULTUROLOG 40
74001 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR TEKSTILNE TEHNOLOGIJE 39
78331 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PSIHOLOG 39
78361 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI NOVINAR 39
73002 DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE (VS) 37
71101 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR LESARSTVA 36
79401 DOKTOR MEDICINE 36
79801 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI TEOLOG 36
75802 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR TEHNOLOGIJE PROMETA 35
78313 UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI GEOGRAF 35
Kaj pa plače

Evidenca o pla­čah je slabša. Višino plač so raz­i­skali novi­narji revije Moje Finance in v šte­vilki iz okto­bra 2009 obja­vili nasle­dnjo tabelo pri članku Razkrivamo plače 60 pokli­cev (vir: mojevro.si). Popolne kore­la­cije med dol­žino izo­bra­že­va­nja in višino plače seveda ni.

Moje Finance: Plače 60 poklicev

Delež brez­po­sel­nih

Da ugo­to­vimo iska­nost ozi­roma delež brez­po­sel­no­sti, je treba vedeti tudi, koliko kan­di­da­tov se na posa­me­zni štu­dij­ski pro­gram letno vpiše in koliko jih diplo­mira. Pri tem si lahko zain­te­re­si­rani poma­gajo z ana­lizo pri­jave in vpisa za celo­tno Slovenijo. Zadnja ana­liza za šol­sko leto 2009/2010 je rav­no­kar izšla in je na voljo na sple­tni strani VPIS.

Skratka, država name­nja za izo­bra­že­va­nje ogro­mno dav­ko­pla­če­val­skega denarja. Smiselno bi bilo, da bi bil ta denar čim bolj opti­malno pora­bljen. Tistim, ki se za poklicno pot odlo­čajo, pa bi morale biti na voljo vsaj tiste potrebne infor­ma­cije, ki v sis­temu že nekje obstajajo.

Velik korak bi bil že samo tole, kar je nesporno izve­dljivo z malo truda, saj vsi podatki že obsta­jajo, le pove­zani niso. Za vsak štu­dij­ski pro­gram bi inte­re­sent, recimo pred obi­skom sejma Informativa, na sple­tni strani mini­str­stva za šol­stvo moral dobiti nasle­dnjih 5 (pet) šte­vilk:

  1. šte­vilo vpi­sa­nih v ta pro­gram v zadnjem letu,
  2. šte­vilo diplo­mi­ra­nih v zadnjem letu,
  3. pov­pre­čen čas štu­dija od vpisa do diplome tistih, ki so diplo­mi­rali v zadnjem letu (v mesecih),
  4. delež pre­je­mni­kov kadro­vske šti­pen­dije v odstot­kih med vpi­sa­nimi v zadnjem letu, in
  5. delež evi­den­ti­ra­nih brez­po­sel­nih v odstot­kih med tistimi, ki so diplo­mi­rali v pred­za­dnjem letu.

Odločanje bi potem pote­kalo neko­liko manj na pamet, kon­ku­renč­nost med ponu­dniki izo­bra­že­val­nih pro­gra­mov pa bi se povečala.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija z značko .

En Komentar

  1. Karmen
    Objavljen na 31. januar 2011 ob 12:09 | stalna povezava

    Letos smo zma­gali. Za vsa­kega matu­ranta je na voljo vsaj eno mesto v viso­kem šol­stvu (več je raz­pi­sa­nih mest kot je poten­ci­al­nih kan­di­da­tov). Vsak lahko štu­dira, kar hoče! Še pro­sili nas bodo, naj se vpi­šemo k njim.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x