Kupcu stanovanja vrnemo del kupnine

V zadnji šte­vilki pri­loge Delo & Dom smo lahko (prvič?) zasle­dili oglas, kjer pro­da­ja­lec novo­gra­dnje vabi poten­ci­alne kupce z obljubo, da bodo dobili del kupnine nazaj, če bodo cene sta­no­vanj po nji­ho­vem opra­vlje­nem nakupu še naprej padale. Ta ideja je že lani kro­žila v kro­gih pro­pa­dle revije Nepremičnine Slovenija & Adriatic, ven­dar kaže, da so šele sedaj nasto­pile raz­mere, ko se je neka­teri oprijemljejo.

Oglas je bil tak:

klikni za povečavo

kli­kni za povečavo

Gre torej za časovno ome­jeno akcijo, v kateri pro­da­ja­lec želi pro­dajo dela svo­jih zalog pospe­šiti tako, da kupcu, ki bi do 1. aprila 2010 skle­nil kupo­pro­dajno pogodbo, oblju­blja nakna­dni popust: vra­čilo dela kupnine in sicer glede na odsto­tni padec četr­tle­tnega inde­ksa pro­daj­nih cen novo­gra­je­nih sta­no­vanj, kot ga izra­ču­nava Statistični urad RS (SURS) in sicer po enm letu od nakupa.

Popust je dobra stvar, če kadar je nje­gova višina omembe vre­dna in kadar izho­diščna cena (ki je osnova za popust) ni pre­ti­rano napih­njena. Konkretni pri­mer Mreže JIT izho­dišč­nih cen ne navaja, o tem si bodo poten­ci­alni kupci ustva­rili svoje mnenje.

Naknadni popust je sicer nego­tov, morda bo, morda ne bo. Bolj pro­ble­ma­tično je merilo, ki služi za izra­čun popu­sta. SURS namreč ome­nje­nega inde­ksa ne izra­ču­nava iz ura­dnih dejan­skih podat­kov, pač pa kar z anketo. Prav ste pre­brali, z anketo. Na 150 naslo­vov grad­bin­cev raz­po­šlje vpra­šal­nik, nakar mu neka­teri od teh 150 odgo­vo­rijo, drugi ne, nad resnič­no­stjo odgo­vo­rov pa ni nobe­nega nad­zora ozi­roma pre­ver­ja­nja. To se pravi, da SURS podeli legi­ti­mnost tistim šte­vil­kam, ki mu jih spo­ro­čijo grad­binci, ki so seveda (kot kažejo zadnji dogodki pri Vegradu) življenj­sko zain­te­re­si­rani, da cene padejo čim manj. Zato grad­binci temu pri­merno tudi poro­čajo SURSu.

»To, kar sta­ti­stični urad objavi, nima prav velike poja­snje­valne vre­dno­sti«, je — kot navaja čla­nek Zakaj cene sta­no­vanj rastejo v zadnjih Mojih Financah — pro­sto­du­šno pri­znal ura­dnik iz druge državne inšti­tu­cije, Aleš Perovšek z Geodetske uprave Slovenije (GURS).

No, nekdo bi rekel, da SURSova šte­vilka »nima poja­snje­valne vre­dno­sti«, spet kdo drug bi rekel, da gre za čisti bull­shit.


Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje, nepremičnine z značko .

2 Komentarji

  1. afna
    Objavljen na 1. april 2011 ob 09:09 | stalna povezava

    ME zanima, koliko ljudi je iz te akcije dobilo vrnjeno del kupnine za sta­no­va­nje. Novinarji bi morali pov­pra­šati to Mrežo JIT o tem.

  2. Objavljen na 1. april 2011 ob 09:33 | stalna povezava

    Po moje niti eden, kajti Statistični urad je izme­ril, da so cene novo­gra­denj lani nara­ščale, ne pa padale.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x