LYONESS mrežni marketing (Lyconet)

Žig za garancijo vračila denarjaPo Sloveniji se širi nov mre­žni mar­ke­ting, tokrat v obliki naku­po­valne kar­tice ugo­dno­sti Lyoness. Gre za pod­je­tje s sede­žem v Švici in pred­stav­ni­štvom za Slovenijo v Mariboru, ki svo­jim stran­kam oblju­blja: »Denar nazaj pri vsa­kem nakupu«. To naj bi bila tudi nji­hova edin­stvena pred­nost. Člani mreže (ozi­roma neod­vi­sne med­na­ro­dne naku­po­valne sku­pno­sti, kot se sami ime­nu­jejo) namreč dejan­sko dobijo vrnjen en del denarja, ki so ga pora­bili za nakupe, na svoj ban­čni račun, ne pa dobro­pisa ali popu­sta pri nasle­dnjih naku­pih, kot je to pra­ksa pri dru­gih lojal­no­stnih pro­gra­mih. Vendar, ali je to res toliko boljša stvar, da bo sis­tem zaži­vel tudi pri nas, in da bodo tisti, ki so na začetku verige, obogateli?

Gremo po vrsti. Kaj članu mreže ta kar­tica nudi:

 1. 1% povra­čila od zne­ska lastnih naku­pov (ven­dar šele ko se teh povra­čil nabere za 10 EUR);
 2. 0,5% bonusa od naku­pov prvega nivoja podre­je­nih čla­nov (ki jih je član nepo­sre­dno pri­do­bil) in 0,5% bonusa od naku­pov dru­gega nivoja (tistih, ki so jih pri­do­bili podre­jeni na prvem nivoju);
 3. nadalj­nji odstotki glede na polo­žaj v sis­temu (»gospo­dar­sko kate­go­rijo«, kot temu pravijo).

Kateri nakupi štejejo:

 1. goto­vin­ski nakupi s Cashback kar­tico (ni pla­čilno sred­stvo, pač pa samo iden­ti­fi­ka­cija) pri trgov­cih, ki so v sistemu;
 2. nakupi z vna­prej kuplje­nimi Cashback boni pri trgov­cih, ki te bone izdajajajo;
 3. sple­tni nakupi  pri trgov­cih, čla­nih sis­tema, ki tak nakup omogočajo.

Zanimivost naj bi torej bila, da z eno samo kar­tico nabi­rate nakupe pri raz­lič­nih trgov­cih raz­lič­nih panog in celo v raznih drža­vah. Ali pa je to res pred­nost za poten­ci­al­nega člana, je seveda močno odvi­sno od nje­go­vih naku­po­val­nih navad: ali kupuje pri točno teh trgov­cih, ki so v sis­temu, ali ne (spi­sek je na nji­hovi sple­tni strani). Naslednja stvar, ki je za mar­si­koga odbi­ja­joča, je vna­prej­šen nakup bonov za kasnejšo porabo pri tem kon­kre­tnem trgovcu. S tem prak­tično kupec kre­di­tira trgovca, boni pa so časovno ome­jeni in tako ustvar­jajo pri­tisk za nakup, saj pro­pa­dejo, če jih ne izkoristimo.

Pravila za pre­je­ma­nje doda­tnih pro­vi­zij, tisto, kar je glavna pri­vlač­nost tovr­stnih sis­te­mov (slu­žiti od aktiv­no­sti in zapra­vlja­nja dru­gih oseb), so rela­tivno zaple­tena, pogoji pa so dokaj zah­tevni, in vezani na časovne ter­mine. Vsekakor so dovolj ome­ju­joči, da se ne bo uspelo pov­zpeti ravno vsakomur.

Moj sklep: če ste redna stranka trgo­vin, ki so v tem sis­temu, vas včla­ni­tev nič ne stane in če itak pla­ču­jete z goto­vino (ali pa vas ne moti kupo­va­nje bonov vna­prej), si boste zago­to­vili nekaj deset evrov letno povra­čila, v pri­meru, da letno pora­bite v teh trgo­vi­nah več kot 1.000 evrov.

Če ste izku­šeni mre­žnik, ki zna ter name­rava pre­pri­če­vati ljudi za včla­ni­tev in če boste nago­vo­rili prave ljudi (torej take, ki resnično veliko tro­šijo), potem si lahko obe­tate od član­stva kaj več. Mislim pa, da velika večina čla­nov iz sis­tema ne bo dobila ven kaj dosti več kot tisto, kar nudijo nava­dne trgo­vske kar­tice zve­stobe, npr. OBI, Hervis ali Mercator, se pravi v rangu od 2 do 4% od porabe.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , .

60 Komentarji

 1. milan
  Objavljen na 5. marec 2010 ob 10:46 | stalna povezava

  Največji pro­blem tega sis­tema so lju­dje, ki ga širijo, bedni dobički in zakom­pli­ci­rana izvedba naku­pov. V naboru trgo­vin »naku­po­valne sku­pno­sti« je ena sama mize­rija, pov­pre­čen naku­po­va­lec bi pre­po­znal tri ali štiri trgo­vine, ki razen ene izjeme slo­vijo po neka­ko­vo­stni robi. Če se že odlo­čiš da bi rad izve­del nakup v teh trgo­vi­nah, ki jih poznaš in so kot zakleto na dru­gem koncu mesta in dobil oblju­bljen 1 pro­cent, moraš v neke obskurne lokale, kjer ti zame­njajo denar za bone. Največkrat ti že ti potni stro­ški do teh »menjal­nic« požrejo pri­hra­nek, da ne govo­rim o času ki ga pora­biš in seveda logi­stiki, da se pred naku­pom pri­pra­viš… Ker sis­tem dobič­ko­no­sno­sti teme­lji na volu­mnu porabe je potre­ben resen pomi­slek ali se splača iti v to. Seveda so glavne pro­pa­gan­di­stične metode zdaj zdaj se bo spre­me­nilo in bo zadeva poe­no­sta­vljena in se bojo v sis­tem pri­dru­že­vale nor­malne trgo­vine a o dejan­skem napredku ne duha ne sluha. na foru­mih se pona­vlja stalna man­tra : ta in ta se bo pri­dru­žil, pogodba je pod­pi­sana… in tako meseci tečejo in nič se ne zgodi. Skratka, sis­tem je tako zaple­ten, da ga itak 98 % folka ne razume (to je tudi glavni razlog gnja­va­tor­jev, da poten­ci­al­nim »čla­nom« težijo s pre­da­va­nji kjer na zelo pate­ti­čen in vzne­sen »amwa­ye­vski« način posku­šajo nav­du­šiti za sku­pnost), prin­cipi so pira­mi­dni, gradi se na volu­mnu neka­ko­vo­stnih trgo­vin in suma suma­rum je sko­raj ziher, da ver­je­tno bodo tisti, ki so bili zgo­daj v zgodbi dejan­sko nekaj pote­gnili ven zao­stalo bi se pa stri­jal z mne­njem tega prispevka…

 2. sandi
  Objavljen na 5. marec 2010 ob 11:17 | stalna povezava

  Ko sem jaz za potrebe tega posta malo guglal, sem našel tudi poda­tek, da se v Avstriji pri nakupu Lyoness bonov vna­prej dobi 10% popust. Tega popu­sta pri nas ni. Sklepamo lahko, da je šir­je­nje mreže v Avstriji že pri koncu (ozi­roma je upo­ča­snjeno), zato so povi­šali vabe za nove člane. Pri nas pa je zadeva še bolj na začetku in orga­ni­za­cija k temu še ni prisiljena.

 3. Lyoness
  Objavljen na 9. marec 2010 ob 20:15 | stalna povezava

  LYONESS je še ena izmed veli­kih pre­var v smi­slu pira­mi­dnega sis­tema. Lyoness je kasta pre­va­ran­tov, ki pri­do­bi­vajo nove člane, brez da jim poja­snijo, kako zadeva zares deluje in jih usme­rijo v nakupe preko Lyonessa! Na ta način si pove­ču­jejo bonus na svo­jem Lyoness računu, kate­rega kori­stijo za brez­plačne nakupe na račun čla­nov, ki so jih pre­pri­čali v to bedarijo!

  LYONESS je zago­tovo PREVARA 21. STOLETJA!!! In to svi­nja­rijo je potrebno čim prej spra­viti v mediji ter lju­dem poja­sniti, da naj bodo pre­vi­dni pred pre­va­rami Lyoness izko­ri­šče­val­cev. Morda bi bilo dobro zadevo pre­dati tudi pri­stoj­nim orga­nom pre­gona! Takih in podob­nih pre­va­ran­tov danes pač ni malo in skrajni čas je, da se jim stopi na prste!

  Še enkrat: NE NASEDAJTE LYONESSU! ZAUPAJTE SEBI IN SVOJIM SPOSOBNOSTIM TER NE DOVOLITE, DA BI DRUGI ŽIVELI NA VAŠ RAČUN!

 4. sandi
  Objavljen na 10. marec 2010 ob 08:36 | stalna povezava

  Meni so te soci­alne verige, ki denarno moti­vi­rajo posa­me­znika za nago­var­ja­nje pri­ja­te­ljev za vklju­či­tev v sis­tem, zani­mive s psi­ho­lo­škega vidika. Tehnike za izko­ri­šča­nje soci­alne mreže posta­jajo vedno bolj dovr­šene in lju­dje se prak­tično ne zave­dajo, da so popol­noma pro­sto­voljno v sis­tem vsto­pili kot »rabat«. Sporni del tega je nate­go­va­nje z nepo­pol­nimi in nepra­vo­ča­snimi infor­ma­ci­jami in oči­tno name­noma skrajno zaple­tena pra­vila, tako da v kon­kre­tnem pri­meru Lyonessa člo­vek sploh ne ve, kakšno »pozi­cijo« si je kupil z zače­tnim vlož­kom 2.000 EUR.

 5. Objavljen na 10. marec 2010 ob 09:38 | stalna povezava

  Gre za nepo­šteno poslovno pra­kso pira­mi­dnega sis­tema, ki je kazniva. Pred časom sem na eni od EU strani za var­stvo potro­šni­kov zasle­dil, pa sedaj ne naj­dem. Na tem linku se to v poglavju Zavajajoče poslovne pra­kse bežno ome­nja. Se pa z vsemi komen­tarji stri­njam in pira­mida služi le usta­no­vi­te­lju. V sis­temu se velik denar zadr­žuje pri organizatorju…

 6. milan
  Objavljen na 10. marec 2010 ob 12:24 | stalna povezava

  hec je, da so v sis­temu pod­je­tja, ki so znana kar daje nek lažni obču­tek var­no­sti. tudi sam prin­cip je dokaj logi­čen — sku­pnost, ki se pri­sesa na trgo­vske marže in si med­se­bojno deli raz­like — win win situ­a­cija… ampak hudič je podrob­no­stih. kljub temu da so marže teh trgo­vin, ki jih ponu­jajo lyo­nessu v zameno za pro­dajni volu­men rela­tivno visoke– raz­lično do nekaj deset odstotkov,ti kot potro­šnik dobiš en pro­cent in pogojno še pol od tistega, ki si ga našun­tal, da zapra­vlja pod tvo­jim »pokro­vi­telj­stvom«. vse ostalo poba­šejo drugi, oz. dobiš neke drob­tine »nihče ne ve kdaj«. Zdaj nekaj tistih lider­jev, ki so dobro vsi­drani, potre­bu­jejo potro­šni­ški volu­men. In njim se seveda splača težit in pre­pri­če­vati ljudi v »geni­a­len« sis­tem. za vse ostalo pa je po mojem mne­nju že pre­po­zno. Recimo, da je bil konec 2009 zadnji čas za biti pri koritu.

  še ena stvar pa je izguba inte­gri­tete. če naje­daš pri­ja­te­ljem s sis­te­mom, ki je več kot sumljiv, ki ga itak ne znaš razlo­žiti v podrob­no­sti in za to potre­bu­ješ nekoga, ki je višje v pira­midi, in jim oblju­bljaš nevi­dne bajne zaslužke in rea­len pro­cent… (ki v pri­mer­javi z osta­limi potro­šni­škimi popu­sti po dru­gih nor­mal­nih trgo­vi­nah izgleda pre­cej mizerno) hja. dosti mate­ri­ala za razmislek.

 7. sandi
  Objavljen na 10. marec 2010 ob 13:33 | stalna povezava

  (Redka) znana pod­je­tja nedvo­mno doda­jajo kre­di­bil­nost Lyonessu, po drugi strani pa mu jo jemlje dej­stvo, da lahko člani bone kupu­jejo le v nekih obskur­nih gostil­nah (kate­rih lastniki so oči­tno visoko v sis­temu). Tudi to je oči­tno namen orga­ni­za­tor­jev, namreč da s tem zago­ta­vljajo redna fizična sre­ča­nja, kjer se lahko ponudi možnost, da gostil­ni­čar pod sebe v verigi spravi še kako novo žrtev. :-)

 8. milan
  Objavljen na 10. marec 2010 ob 13:54 | stalna povezava

  tule je tudi en zani­miv forum s tem v zvezi

 9. milan
  Objavljen na 22. marec 2010 ob 20:28 | stalna povezava

  Aja. apropo dru­gega pri­spevka — o 10% avstrij­skem popu­stu na bone. ja bone. Avstrijci imajo kljub več­le­tni »pred­no­sti« še vedno bone. Ena prvih pro­pa­gan­dnih flo­skul pri naših mesa­jah je, da je samo vpra­ša­nje časa, kdaj bodo pre­šle tiste tri trgo­vine za katere ste že sli­šali, na eno­stav­nejšo upo­rabo kar­tic. Odgovor je NIKOLI. Ker se jim potem ne splača.

 10. sandi
  Objavljen na 23. marec 2010 ob 16:33 | stalna povezava

  Še ena zgodba o Lyonessu s Hrvaške (hvala upo­rab­niku mbror): Lyoness Hrvatska — isku­stva s prezentacije

 11. invincible
  Objavljen na 1. april 2010 ob 02:35 | stalna povezava

  Gre za lega­len in legi­ti­men posel, tisti, ki nimate dovolj kva­li­te­tnih infor­ma­cij raje ne pišite na pamet nekaj, ker se sme­šite! Lyoness bo po napo­ve­dih vseh pri­zna­nih tržnih eko­nom­skih ana­li­ti­kov v nekaj letih postal naj­moč­nejša firma na svetu! Pa lep pozdrav!

 12. janko
  Objavljen na 9. april 2010 ob 14:17 | stalna povezava

  Bravo invin­ci­ble — dober 1. april. Samo dru­gič moraš za prvi april kaj bolj ver­je­tnega napi­sat ne pa tako oči­tno — tko folk takoj ugo­tovi da je prvi april.

 13. rex
  Objavljen na 11. april 2010 ob 10:24 | stalna povezava

  sandi pa milnčk no pame­tne glave,kaj pa je piramida?

 14. sandi
  Objavljen na 11. april 2010 ob 12:28 | stalna povezava

  Da boste zares vse­stran­sko obve­ščeni o tej zadevi, si poglejte še Facebook sku­pino, v kateri so se orga­ni­zi­rali neka­teri pod­je­tni člani Lyonessa.

  @rex: Nikjer v tej temi nisem upo­ra­bil besede pira­mida, tako da ne razu­mem dobro, kaj sprašuješ.

 15. sandi
  Objavljen na 12. april 2010 ob 17:27 | stalna povezava

  @invincible: Prav imaš, dobro je pri­do­biti kva­li­te­tne infor­ma­cije. INVESTIGATE BEFORE YOU INVEST, kot pravi tale potro­šni­ška orga­ni­za­cija.

 16. lyoness
  Objavljen na 10. maj 2010 ob 23:32 | stalna povezava

  Problem vas…vseh vas ko govo­rite ene beda­rije u lyo­nessu je ta.da ste že celo življe­nje obre­me­njeni s tem,kar nekdo ima js pa tega ne.V končni fazi je pa tako,tudi če bi bil lyo­ness prevera.Zakaj vas to tako zelo boli.Vrjetno zaradi tega ker ste vi sami nespo­sobni in si vi nekaj taksnega ne morete sami izmisliti.Ker vas boli ker morte delat za eno bogo plačo.In iz sebe ne morete nare­diti nič več kot to.Samo pro­blem je v vas samih.Glejte pri­ja­tli moji dragi.Lyoness NI prevara.In lyo­ness nebo nikoli prevera.Če pa vi mislite da je,je pa to vaš problem.….…..Bodite brez skrbi da bo lyo­ness uspel tudi brez vas!!!!!

  Lep poz­drav!

 17. lifestyle
  Objavljen na 11. maj 2010 ob 14:12 | stalna povezava

  Še eden ko je padu na glavo, par­don na lyonnes-eve fore.. Koliko info­tov pa si dal skozi, da so ti tako sprali možgane?! Vesel bodi, da obsta­jajo takšni forumi, da si lahko vsaj malo realno ogle­daš sliko teh verig!
  P.S. lyo­nessu ne bo uspelo brez nas, bojo pa tebi pobrali par jurč­kov, ti dali neke pozi­cije, da si boš lahko hodil kupo­vat cotke v naj­bolj cenene trgo­vine, oni pa bodo imeli par let časa obrač ta vlo­žen denar v nepre­mič­nine, sklade,.. razmisli ..

 18. lyoness
  Objavljen na 11. maj 2010 ob 18:54 | stalna povezava

  Kaj govo­ris bederaije.….če nočeš sploh ne rabiš kupit nobe­nih pozicij.brezplačno se pri­ja­viš ter dobiš cash.back kartico.I to je to.Ne rabiš nobe­nih pozicij.Kartico pa lahko zač­neš takoj uporabljat.Brez vsa­kih stroškov.IN KJE JE ZDAJ TU NATEG???????Če jo boš pa kdaj upo­ra­bljal ali pa neboš je pa tvoj problem.Stroškov neboš imel nobenih!Pa še nekaj če bi lyo­ness bil nateg,takšne firme kod so v lyo­nessu nebi z njim pod­pi­sale pogodb.

  če bi bilo to tako ko ti goviris.so potem takem vse te močne firme(KIKA,BAUMAX,OMW,EUROPCAR,TUI,BURGER KING,INTERSPAR)ki so z njimi pod­pi­sale pogdbe,padle na glavo.No pa sej te firme katere sem nastel,so taksne boge fir­mice ko imajo samo 2–3 soposlena,samo eno poslovalnico,ter delajo samo kaksnih 10.000,00€ letnega prometa.vodstvo teh firm pa zasto­pajo taksni lju­dje ko so že veli­krat padli na glavo.in vneto iščejo tako pame­tne ter spo­sobne ljudi kot si ti.povsej vrje­tno­sti imaš sigurno uspe­šno poslovno življenje!

 19. lifestyle
  Objavljen na 12. maj 2010 ob 14:50 | stalna povezava

  od začetka.. kaj imaš od tega, če ne zaku­piš pozi­cij?! 1% povra­čila, ok! Hallo?? za 1% si moreš it kupit bone in jih potem lahko samo tam zapra­vljaš! se pravi če v lidlu zapra­viš na mesec cca 250€, dobiš na LETO nazaj 30€. Mogoče pa je v tem času bila ista stvar veliko ceneje v dru­gih trgo­vi­nah!!
  Te velike trgo­vine NIKOLI ne bodo šle na raču­nal­ni­ški sis­tem, ker se jim potem ne bo spla­čalo. Tudi če bo res enkrat OMV tudi v slo v sis­temu, NIKOLI ne bo na raču­nal­ni­ški sis­tem, boni,boni,boni!! Nikjer nisem napi­sal, da je layo­ness nateg, je pa eno veliko pra­nje možga­nov o baj­nih zasluž­kih, ki jih ni, oz. jih pobere samo 0,1% ljudi in ti nisi med njimi! Si se vpra­šal kdaj zakaj toliko teh info­tov? Če bi sis­tem bil tako pre­prost (celo­ten sis­tem) nam ne bi bil zani­miv. Ker pa ga ne razu­memo takoj, bodo to opra­vili drugi pre­da­va­te­lji, ki so izu­čeni v reto­riki! in ver­ja­mem, da ko omeni zaslu­žek 16.500€ ga zelo naglas pou­dari! Če bi bil sis­tem tako dober, bi se vpi­salo veliko več trgov­cev in bi imeli hude promete!

 20. lyoness
  Objavljen na 12. maj 2010 ob 18:05 | stalna povezava

  Nima veze…ne da se mi prepirat…samo za pri­mer na madžar­skem vsi veliki trgovci na kar­tični raču­nal­ni­ški sistem.Glej sploh nima veze…lep dan se naprej

 21. lifestyle
  Objavljen na 13. maj 2010 ob 12:47 | stalna povezava

  Nihče se ne pre­pira, ampak raz­vi­jamo debato.
  Vsak ima pra­vico do svo­jega mne­nja in prav je tako, da sto­jiš za svo­jim pre­pri­ča­njem. Lahko pa zago­tovo trdim, da je v sis­temu en kup obljub in napi­ho­vanj. Sistem deluje, pre­ver­jeno, ven­dar slabo in počasi.
  Tudi drugi pira­mi­dni sis­temi so delo­vali nekaj let »uspe­šno« sedaj jih ni več, ali pa so v popolni pozabi. Tukaj nove stranke pač dobi­vajo na foro, da tako ali tako moreš kupit, zakaj pa še ne bi poka­zal kar­tice. Vendar kmalu ugo­to­viš, da so ključ vsega POZICIJE! Da ne ome­njam trgov­cev, ki jih je 90% kata­stro­fal­nih in pod pov­pre­čjem. Napisal sem 90% in ne 100%!
  Sedaj pa si naj grem kupit neko obleko, pa čeprav prej nikoli v življe­nju nisem sto­pil v to trgo­vino. Temu se reče po domače sprani možgani!
  Najbolj bistveno pa so vaši moralni zadržki, ki jih nimate. Piramida ali mreža vseeno,..koga naj­prej vpi­šeš?? soro­dnike, pri­ja­te­lje potem pa pokli­češ tiste, ki jih imaš v gsm-u že par let kvazi kakšno uslugo mu delaš! In če se enkrat sis­tem zruši? (ja po vaše se ne bo) in če se?! Si nateg.. vse svoje soro­dnike in pri­ja­te­lje!
  Potem so še tukaj »sto­pnje« in ogro­mno »plo­ska­nja« in vsi ti »sensation-i«, ki so tako gla­muro­zno pri­pra­vljeni, da si želiš biti del tega! Vprašaj se enkrat samo zakaj?! Kaj si že videl kdaj, da na googl-u pri­pra­vljajo kaj podob­nega?! Jaz nisem!

  LP

 22. Lyoness- Ex Eternity
  Objavljen na 1. avgust 2010 ob 00:11 | stalna povezava

  Zdravo,

  tole me spo­mi­nja na debate o Forexu pred 2 leti, ko so ga neka­teri kovali v zvezde, drugi pa opo­zar­jali pred pre­varo. Zal so imeli DRUGI prav.

  Sedaj spet mno­zicno opo­za­jajo pred novo pre­varo. Ce zelite vedeti, kaksna bo pri­ho­dnost Lyoness-a — poglejte v pre­te­klost, kako so se kon­cali podobni sis­temi na slo­ven­skem — Eternity, Darwin, Dynamiss Card — vse to so bile kar­tice ugo­dno­sti, imeli so trgovce, sto­ri­tvena pod­je­tja, 50.000 hote­lov, ure, … In vsi so neslavno koncali.

  Kako bo kon­cal Lyoness bo poka­zal cas.

  Dejstvo pa je, da se tovr­stni sitemi sesu­jejo sami vase:
  1.
  Spodnji nivoji oseb zapu­stijo pira­mido, ker slu­zijo manj kot 50 EUR in ne pokri­jejo stro­skov pre­voza, tele­fona, vsto­pnic, izo­bra­ze­val­nega gra­diva, … Predstavljajo 95% vseh v sistemu.

  2.
  Organizatorji pira­mide oblju­bljajo naiv­nim ose­bam dru­gacno — boljse zivlje­nje in ko se to ne zgodi, sledi veliko razo­ca­ra­nje. Osebe se pocu­tijo pre­va­rane in pric­nejo siriti slab glas. To pa pov­zroci, da zelo tezko pri­do­bis novega sode­lovca, ki pa je nujno potre­ben za siri­tev posla. In ker se zavr­ni­tve mno­zijo –odnehas.

  Posledicno vod­jam (orga­ni­za­tor­jem pira­mide) ostaja vse manj denarja in zac­nejo se pre­piri, kraja ljudi in sis­tem se sesuje sam vase.

  Stevilni so pra­vilno napo­ve­dali sesu­tje Forexa in videli bomo, ce nas spet pra­vilno sva­rijo pred novo prevaro.

  Lep poz­drav

 23. AJ
  Objavljen na 30. avgust 2010 ob 13:48 | stalna povezava

  Kar slabo mi je, ko vidim tisti spot na nji­hovi strani. Jao!

 24. a23
  Objavljen na 24. februar 2011 ob 09:47 | stalna povezava

  Meni je slabo ko berem vaše komentarje(dobesedno),vsak luli­buli je že naj­pa­me­tnejši in vsak vse ve!Sam sem potre­bo­val več mese­cev da se dojel lyoness.In še nekaj vam naj bo jasno LYONESS ni mre­žni mar­ke­ting!!!
  Sicer pa se je brez­veze pogo­var­jati z nekimi pametnjakoviči,Glavno je da sam vpi­šem čim več ljudi in si zago­to­vim mesečni prihodek(mi nara­šča vsak mesec)
  Samo to vam povem čez par let ko bo večina trgo­vin pod lyo­ness in bodo lju­dje popi­sani pod po vašem mne­nju kra­d­livce ali kakor koli jih že imenujete.

  Tisti bedaki ki sedaj delajo lyo­ness bodo imeli čez par let vsaj neke doda­tne dohodke.Vi pa si boste mogli najt neki dru­ge­gazi za šinfat.

  Sicer pa vas lyo­ness pri­te­gne ne?Drugače sploh nebi pisali o njem!

 25. Urša
  Objavljen na 14. marec 2011 ob 13:37 | stalna povezava

  1.Lyoness ni pira­mi­dni sis­tem!
  2. Ni nika­ker­šen nateg!
  3. tisti ki kupu­jemo bone dobro vemo da to ni izguba časa in denarja ( za ben­cin napri­mer) ker vemo koliko denarja bomo dobili nazaj pri vsa­kem našem nakupu. +da lahko bone naro­čiš tudi preko spleta
  4. Tisti ki se s tem ne ukvar­jete in nimate pojma o čem se gre in ne poznate sis­tema ni treba bla­tit družbo Lyoness, ker ne veste o čem se gre :) In če bi se malo bolj poglo­bili v to bi videli da bol­šega sis­tema na svetu ni. (če bi seveda zaka­pi­rali) :)
  5. tudi sama dobi­vam denarna povra­čila nazaj in ostale nagrade (denarne) tako da je sis­tem pre­ver­jen in deluje. In tudi moji pri­ja­te­lji jih! Če se mi ne bi izpla­čalo se ver­je­tno s tem ne bi ukvar­jala.
  6. Srečno in lp! :) Urša

 26. Izo
  Objavljen na 14. marec 2011 ob 14:39 | stalna povezava

  zaradi mene se ukvar­jajte s čimer­koli se že hočete. Samo ne vem zakaj me potem pri­ja­telj non­stop mori s tem lyo­nes­som čeprav sem mu jasno pove­dal, da se tega ne grem. Se bom kmalu naveličal.

 27. Izo
  Objavljen na 14. marec 2011 ob 14:49 | stalna povezava

  Najbolj se nasme­jem, ko mi znalci povejo da nisem »dojel« sis­tema. In da je bla­zno zaple­ten ampak geni­a­len. Ta isti pri­ja­telj je pred tem sis­te­mom dojel že ene par dru­gih — ampak o njih ne govori več — le zakaj. Zdaj spet sanja da bo vlo­žil par tisoč evrov in zaslu­žil miljone (namreč da ne bo pomote ne gre samo za raba­tno kar­tico pri trgov­cih) pri vla­ga­nju v nevem­ka­tera sve­tovna še nera­zvita trži­šča (npr. ZDA).

 28. Urša
  Objavljen na 14. marec 2011 ob 15:02 | stalna povezava

  Izo..Mogoče pa nočeš vzeti kar­tice od njega ker se bojiš da bo on imel od tvo­jih naku­pov 0.5% haha.. :) tudi taki se naj­dejo .. iz lastnih izku­šen povem :) to se pravi si ne želiš pri­var­če­vat, še bolj te je pa stah da bi tvoj pri­ja­telj ˝slu­žil na tebi˝..HAHAHA druge raz­lage ne naj­dem :)

 29. Lifestyle
  Objavljen na 19. marec 2011 ob 19:53 | stalna povezava

  Če ni skriv­nost me zanima, koliko pa dobite nazaj na vaš račun konec meseca zaradi lyo­nessa?
  Kje pa tan­kate potem? V SLO že ne!

 30. Urška
  Objavljen na 25. marec 2011 ob 02:44 | stalna povezava

  Moj oče je pri­bli­žno 1 leto in pol v tem in je tre­nu­tno v tre­tji sto­pnji, za kar je pora­bil ogro­mno ener­gije, truda in časa. Vendar se mu je že začelo vse vra­čati, naza­dnje je febru­arja letos dobil 2100€ na ban­čni račun, ta mesec 500€, na naku­po­valni račun pa je dobil febru­arja 2500€, ta mesec pa 1600€ :) … še z dru­gimi pri­livi ima sedaj v naj­slab­šem pri­meru vsaj popla­čano večino denarja, ki ga je v Lyoness vlo­žil. Torej lahko iz lastnih izku­šenj povem da ni nika­kr­šna nate­ga­vščina.. če hočeš zaslu­žit malo več denarja, pač moraš veliko truda vlo­žit v to (danes ni NIČ zastonj) LP

 31. Lifestyle
  Objavljen na 25. marec 2011 ob 11:23 | stalna povezava

  to pa je super, tako na hitro (laično) sem malo skalkuliral…kaj je potem veš oče (in nje­govi vpi­sani člani) samo ta mesec zapra­vil cca 80.000€ da je dobil toliko izpla­čano? da ne govo­rimo o febru­arju…
  Niste mi odgo­vo­rili kje tan­kate svoj jekleni konjiček?!

 32. Urška
  Objavljen na 25. marec 2011 ob 11:57 | stalna povezava

  Pod sabo ima ogro­mno ljudi, ki jih je v Lyoness pre­pri­čal in vpi­sal. Takšen zaslu­žek pa mu dajejo pred­vsem pod­je­tja, ki so se pri­dru­žila Lyonessu po nje­govi zaslugi. …

 33. Izo
  Objavljen na 28. marec 2011 ob 18:57 | stalna povezava

  Ja Lifestyle, tu se troši in služi na polno. Škoda da mi fav­šija ne da, da bi se pri­dru­žil tem zmagovalcem.:))

 34. Lasle18
  Objavljen na 13. junij 2011 ob 01:03 | stalna povezava

  Hmm.. pre­cej hecno je gle­dati z vidika pozna­valca na tiste nega­tivne komen­tarje , ki brez­glavo obto­žajo pod­je­tja v tem pri­meru lyo­ness za pre­va­ranta brez nobe­nih trdnih argu­men­tov. Jaz sem se ude­le­žil kar nekaj semi­nar­jev in sem z sku­pino dobrih eko­no­mi­stov ana­li­zi­ral sis­tem in ugo­to­vili smo , da dejan­sko pre­kleto dobro deluje. Sam sicer nimam časa za poslo­va­nje z njim saj vodim mnogo dru­gih poslov se pa s tem ukvarja moj dober pri­ja­telj diplo­mi­ran eko­no­mist , in je v 1 letu sode­lo­va­nja zadnja dva meseca pri­šel do zelo zelo mamlji­vih cifr . Kar pa neka­tere nega­tivne komen­tarje iz hec­nih naredi neu­mne je to , da v njih lju­dje ome­njajo pira­mi­dni sis­tem v kate­rem vsi izgu­bijo in eden pro­fi­tira ko pa v pri­meru lyo­nessa ni po nobeni logiki možno pre­iti v nega­tivno balanco. Sem v pri­meru «soje­nja« lyo­nessu nev­tra­len upo­šte­vam vsako mne­nje saj ima poslo­va­nje z lyo­nes­som tudi nega­tivne lastno­sti pred­vsem čas , ki ga vlo­žimo vanj je kar ogro­men ampak lepo vas pro­sim folk ne pisat beda­rij ko pa nimate pojma kaj se dejan­sko dogaja , ker s tem doka­zu­jete visoko sto­pnjo igno­rance in pred­vsem nespameti.

 35. Objavljen na 21. junij 2011 ob 13:11 | stalna povezava

  @Lasle18: »Ni mogoče v nega­tivno bilanco…« Kot je nekdo zgo­raj ali v drugi temi pove­dal, si — če »kupiš pozi­cije za par tisoč evrov« zlahka takoj v enako veli­kem minusu, iz kate­rega potem ple­zaš — z inten­ziv­nim tro­še­njem v pra­vih trgovinah.

 36. lion
  Objavljen na 16. avgust 2011 ob 15:29 | stalna povezava

  Lyoness zdaj še v Špa­ro­vih trgo­vi­nah! http://www.lyoness.net/internal/si/stores/260447-SPAR-SLOVENIJA-doo
  Ni dva­krat za rečt, da ne bo kmalu tudi na kartico

 37. sandi
  Objavljen na 17. avgust 2011 ob 09:29 | stalna povezava

  @lion: Zabavno se mi zdi tole opo­zo­rilo na strani, ki jo nava­jaš: »V in pred poslo­val­ni­cami SPAR in INTERSPAR je strogo pre­po­ve­dano pri­do­bi­va­nje novih Lyoness čla­nov, prav tako je strogo pre­po­ve­dano kakr­šno koli ponu­ja­nje, vsi­lje­va­nje ali pro­daja SPAR DARILNIH KARTIC naključ­nim obi­sko­val­cem ter zapo­sle­nim v poslo­val­ni­cah SPAR in INTERSPAR. Tovrstne krši­tve bodo dosle­dno sankcionirane!«

 38. Lyoness je ZAKON!
  Objavljen na 9. september 2011 ob 12:46 | stalna povezava

  @Sandi: Hehehe! No, če tij e zabavno…PEJDI DELAT OKOLI in raz­de­lit kar­tice, PEJDI!! Ko te bo dole­tela kazen SPARJA, bomo vidli kdo se bo sme­jal , ker boš DOŽIVLJENSKO pla­če­val kazen, pa še 500 let bi moral živet da bi jih vse odpla­če­val!! še pre­malo bo! pro­baj, pa pol pravi da je to zabavno, no dej!

 39. Objavljen na 9. september 2011 ob 14:38 | stalna povezava

  @ZAKON: Ti, a misliš, da vam Spar grozi z doži­vljenj­sko kaznijo, ker so se dejan­sko doga­jali eks­cesi v trgo­vi­nah? (zdaj mi je še bolj zabavno, ker nisem vedel, da so zagro­žene kazni tako hude — bogve, kaj vse so počeli) :-)

 40. Izo
  Objavljen na 12. september 2011 ob 14:58 | stalna povezava

  Ja Sandi — ali ne veš da je Špar zadnjič spre­jel pred­pis da strogo kršuje krši­te­lje. Ali je bil to Lyoness? Ali pa kaj tre­tjega. Ja saj sem že čisto zme­den. V glav­nem, kot sem rekel že zgo­raj in pred časom — zmagovalci.

 41. dulle
  Objavljen na 28. september 2011 ob 12:04 | stalna povezava

  Dragi fan­tje in dekleta,vidim da res ne veste kaj govo­rite
  PREBERTE KOMENTAR LASLE 18,SVAKA ČAST ‚LAHKO PA VAM POVEM DA SISTEM PREKLETO DOBRO DELUJE

 42. kekec
  Objavljen na 18. oktober 2011 ob 13:09 | stalna povezava

  Skratka, če povza­memo zago­vor­nike (urša, lasle,…):
  – treba je trdo delati
  – kdor trdo ne dela (večina) nima od tega nič
  – to da jih je par trdo delalo in dejan­sko dobilo nekaj dro­biža (jurja, dva, tri) naka­za­nega je dokaz da stvar deluje (čeprav bi recimo v pov­prečni službi ob istem vložku zaslu­žil nekaj­krat toliko). Ko se na računu pri­kaže 800 EUR se kar naen­krat pozabi da je šlo samo za ben­cin in tele­fon 2x toliko, da o pro­da­nih pri­ja­te­ljih in žlahti ne govorim.

  V glav­nem 100x sli­šana in pre­žve­čena što­rija podob­nih in zdaj že poza­blje­nih mlm-jev.

  Ne vem ali naj mi gre na jok ali na smeh.

 43. Lyoness je ZAKON!
  Objavljen na 22. oktober 2011 ob 12:26 | stalna povezava

  vidi se da si KEKEC ki ne razume sis­tema. JASNO.
  BI zaslu­žil, tam, JA? Koliko KRAT pa bi mogu še delat tam da bi dobu denar? tukaj delaš enkrat, zmirja zaslu­žiš. ZAKAJ? ker ti za to pri­znajo trgovci. Če ti ta sve­tovna stvar ne odgo­varja, tudi vredu, bodi raje tiho, ker si delaš škodo. Čez pol leta bo rekla­mna kam­pa­nija, takrat te bom vidu kaj boš govo­ril, ane. Takrat pa bodo se vsi vrnili k tebi, ver­jemi. Skratka, Če ti naj­ve­čji pla­ne­tarni posel ni všeč, tudi ok. Ne moremo vsi bit pred­ce­dniki, logično. Nekdo bo pač delal za druge firme, mi pa bomo bili sola­stniki pro­meta, ki se ustvarja vsa­ko­dnevno, ker sis­tem PROKLETO DOBRO DELUJE, samo IQ je treba upo­ra­bit, ja.

  Lp

 44. izo
  Objavljen na 2. november 2011 ob 18:35 | stalna povezava

  Aja, rekla­mna akcija bo čez pol leta. Eden, ki me je pre­pri­če­val da sis­tem pro­kleto dobro deluje (a vas tako učijo na sean­sah?) je to rekla­mno akcijo za 100% napo­ve­do­val avgu­sta 2009 za novo leto 09/10. Jaz pa še kar čakam.

 45. Sever hahaha
  Objavljen na 16. december 2011 ob 22:30 | stalna povezava

  Kašne pira­mide, kakšni mar­ke­tingi, tukaj ni nič od tega! Ljudje božji pejte se poza­ni­mat, kako zadeva realno deluje. Kje si ti vidu v pira­midi, da poma­gaš človeku,ki je pod tabo,mu dajaš točke,da pride čim prej do izpla­čila! Zadeva deluje odlično, dobiš takoj­šnje povra­čilo, pre­o­sta­nek ugo­dno­sti pa gre v obra­čun­ske enote! Ta enota me bo prej ali slej izpla­čala! Uglavnem Ly DELUJE FENOMENALNO ;)

 46. Marco83
  Objavljen na 23. december 2011 ob 01:09 | stalna povezava

  Pozdravljeni,
  Zanimivi komen­tarji iz obeh strani .…
  Spremljam podobne strani posla že desetetje.Tudi delal sem v raz­lič­nih »veri­gah ali pira­mi­dah« kot jih neka­teri poi­me­nu­jete…
  Skratka v življe­nju sem vedno samo bral komen­tarje nega­tiv­cev oz pozi­tiv­cev, če lahko vas tako ime­nu­jem danes v tej temi.
  Eno vpra­ša­nje: Kaj za vas osebno pomeni svo­boda? Vsak od nas ima svoj odgo­vor na to vpra­ša­nje.… Torej.…
  Člo­vek naj dela to, kar mu daje svo­bodo… Če na pri­mer tebe osvo­baja dru­žina, delaj to, da imaš čim več časa za dru­žino, ne glede na sta­tus kakšnega imaš ozi­roma ga boš imel… Ene osvo­baja finančna neodvisnost…ha…ta je na svetu zdaj naj­bolj pri­lju­bljena… :)
  Člo­vek lahko …In zmore vse kaj si želi in kaj hoče.…Če hoče bo šel preko vseh ovir…Je pa odvi­sno od samega sebe, koliko ovir si pri­pra­vljen pre­sko­čit, da pri­deš do cilja.… Dragi moji, danes nam ni lahko.… Vsak od vas pa lahko nekaj za sebe naredi, da poi­šče glo­boko v sebi nekaj, kar ga dela srečnega…Ljudi moji, to je naj­bolj važno v življe­nju!!!!
  Kar se tiče finač­nega vidika pa imate vsi po svo­jem mne­nju prav kaj pišete,zato ker nekaj čujete ozi­roma danes tako čutite.… Posel je posel …Ali je pira­mida , s.p. ‚d.o.o. ‚d.d. … je vse­eno kje in kaj delate.…V vsaki branži rabiš čim­več strank ali kupcev…Masa dela denar!!! To je bistvo… in če želiš pri­vat kaj nar­dit brez vložka ne moreš nič nar­dit… Želim vam vsem naj­več osebne sreče če pa je to za vas denar,vam želim ga čim več.…

 47. Objavljen na 5. januar 2012 ob 14:47 | stalna povezava

  Zveza potro­šni­kov v dana­šnjem spo­ro­čilu odsve­tuje član­stvo v Lyonessu, razen če pogo­sto naku­pu­jete pri pogod­be­nih trgov­cih. V tem dru­gem pri­meru niti ne sve­tuje niti ne odsvetuje.

 48. Alen
  Objavljen na 20. januar 2012 ob 17:41 | stalna povezava

  Ah kakok je zani­mivo brati komen­tarje ljudi, ki nimajo blage veze, o čem pišejo in se jim niti sanja ne, kaj sploh Lyoness je… Obstaja n doka­zov, da Lyoness ni »pira­mi­dni« sis­tem, recimo eden? Čist eno­stavno, vsak trgo­vec torej ponuja nek rabat (4–26%) pri vsa­kem pira­mi­dnem sis­temu je enkrat zmanj­kalo pro­cen­tov, tukaj jih ne more.. torej kako:
  –2% cashback — nasle­dnji torek na trr
  0,5% direk­tni pri­ja­telj­ski bonus
  0,5% indi­rek­tni pri­ja­telj­ski bonus
  vse ostalo na vaš račun obra­čun­skih enot torej od 1–23%.
  Vidimo da od čisto vsa­kega nakupa osta­nejo pro­centi, kar pri sta­rih pira­mi­dnih sis­te­mih ni blo tako…
  Trenutno ima 74.700 Slovencev kar­tico Lyoness, torej recimo 4% Lyonessa v Sloveniji je nare­je­nega, imamo že preko 700 pod­je­tij pri kate­rih lahko kori­stimo kar­tico (v Sloveniji, vse sku­paj že preko 26.000 pod­je­tij z več kot 180,000 poslo­val­ni­cami)
  torej dej­stvo je, da lju­dje, ki so nam, kate­rim smo razu­meli posel »fauš« in bodo še naprej govo­rili, da je to pre­vara itd. Jaz in tudi mnogo dru­gih pa je spo­znalo, kaj nam Lyoness nudi in kaj lahko iz te poslovne ideje nare­dimo.
  No, zani­miva še mi je bla ena objava »v Lyonessu so same nepo­znane firme, mogoče kakšen niz­ko­ka­ko­vo­stni fili­a­list…« ok, res nisem stro­kov­njak ampak:
  Spar
  Sportina group (v Sloveniji 71 trgo­vin (Bata, Hugo Boss, Six, Zero, Tally weijl, Vero moda, Esprit, Jack & Jones,…))
  Humanic
  Müller
  BMW Selmar
  Palmers
  to je le Slovenija, kaj šele vse ostale države:
  Omv
  West-gate
  Carrefour
  Kika
  Hervis
  Porsche
  Lacoste
  Intersport
  Vodafone
  LUK-oil
  hm… ;)
  Lp

 49. Rok
  Objavljen na 12. marec 2012 ob 14:11 | stalna povezava

  Alen, lepo si jim razložu, samo pomoje bodo ver­jel in zasto­pil k jim bodo to pove­dal na Tv, mi že vemo kdaj bo to pa vs lahko raz­ve­se­le­imo, da vam povemo da zlo kmal ‚če zdej denar skoz okno mečete pa čeprav ver­je­mem, da ga nimate pre­več upam da bo saj pol dru­gače. Pa še nekaj upam da se nimate za bl pame­tne kuker pa so lju­dje v vseh pod­je­tjih ki jih je naštel alen . Če mislt da bi se te pod­je­tja pri­klu­če­vala kakemu pira­mi­dnemu sis­temu pol sploh ne mislte ampak so vm možgani že zakr­meli. Ljudje odprite oči in zaži­vite življe­nje in se ne pustite vodt k ovce ;) Alen hvala da si jim razlo­žil k men se neb dal :)

 50. rok
  Objavljen na 12. marec 2012 ob 14:13 | stalna povezava

  Ta, ki je pisal za zvezo potro­šni­kov, je prvi del infota pre­spal, ker se del denarja vrača na TRR, del pa na pozi­cije in sodeč po tem članku ta člo­vek, ki je pisal, nima pojma!!!! Pojdi na Lyoness stran in pre­beri, ker un zgleda tud brati ne zna ;)

 51. Igor Mujdrica
  Objavljen na 30. marec 2012 ob 09:46 | stalna povezava

  Tudi jaz sem poslu­šal Toma Cruise-a govo­riti o sci­en­to­lo­giji in glej ga zlomka…skoraj me je pre­pri­čal. Potem sem sli­šal poe­zijo Marylina Mansona, pa sem bil sko­raj že na sata­ni­stič­nih poteh.

  Potem pa odre­ši­tev — sam Vili Resnik:

  »…Življe­nje je kakor čudna pot, kri­ži­šča so polna raznih zmot, hodiš in tavaš pa ne pri­deš tja kamor srce si želi. Vedno na koncu sta dve poti, izbe­reš pa tisto, ki je ni…«

  …ki mi je dal zelo jasno vedeti, da sem taval. Moj sosed(ki je od vese­lja ska­kal po mizi na mojem vrtu z zlato verigo okoli vratu, nekako tako kot je Vili po gostil­ni­ških mizah pre­pe­val vča­sih) pa me je v tre­nutku pre­pri­čal, da je CASHBACK moja mantra.

  PS: Počakajmo še na CASHBACK kre­di­tne kar­tice in potro­šni­ško vese­lje na doma­čem trgu bo sko­raj popolno.

  Že vidim, kako bova Vilijev nastop na naji­nem pikniku takrat s sose­dom lahko kar s Cashback kre­di­tno kar­tico plačala.

 52. Taj
  Objavljen na 22. november 2012 ob 10:43 | stalna povezava

  Prav zani­mivo sem bil mišle­nja je da je to kar neki. Vendar sem zadnjič bil v Avstriji in pazi na TV reklama in to par­krat na dan, mal ORF glejte. In kot pravi moja lej € pri­špa­rava tm pa tm, pa se neki nabere, če je to en teden zastonj vožnje ali en nakup v Šparu no raj Muller je pa tudi neki. Sej itak nič ne dava, samo dobiva. Una pre­pla­čila no me mikajo pošteno pove­dano, sam bomo pa še mal poča­kali, da se še mal pre­pri­čamo. Je pa v Avstriji tud Kika na kar­tice, tk da tukaj kašnega natega ne more bit, saj Avstrijsko sod­stvo deluje zelo dobro v pri­mer­javi z našim in bi jih pomoje že vse zaprli po vrst, če bi kaj smrdelo.

  Moje skro­mno mišlenje.

 53. leon
  Objavljen na 2. april 2013 ob 18:17 | stalna povezava

  Kot sem že rekel Lyoness deluje,in ogro­mno dobrega je že naredu. Doben ni izgu­bil denarja,doben ni ostal dobe­nemu dolžen,lyoness kot pod­je­tje pa je že zgra­dil sirotišnice,bolnice,osnovne šole na filipinah,afriki,.…

  Vsi imate internet,telefon??? pred 40 leti so isto govo­rili in so se kre­gali da tega ne rabijo,da je to nateg,brezveze,… danes je to spre­jeto kot vsak­da­nje ;) isto bo s to kar­tico. Pač v vsa­kem veli­kem poslu se bodo našli čudaki,kritiki,črnogledi ‚ki bodo sku­šali vas ovi­rat!
  Zakaj sku­šajo vas ovi­rat?! zato ker vidijo v vas,to kar oni ne bodo nikoli. In to jih jezi,zato morajo pluj­vat in bla­tit. Sam če je zastonj in ti vrača goto­vino ja super kaj­češ bolj­šega. Lyoness 4ever :)

 54. Žid
  Objavljen na 5. julij 2013 ob 15:43 | stalna povezava

  Včeraj (4. 7. 2013) sem se ude­le­žil pre­da­va­nja, na kate­rega me je pova­bil zna­nec. Pravzaprav sem sumil za kaj gre, pa sem si vse­eno vzel dra­go­ceni čas. Predavanja z neznano temo (kla­sični trik pri­va­blja­nja novih strank v znani maniri pira­mi­dal­nih iger in mre­žnega mar­ke­tinga) v Tehnološkem parku na Brdu v Ljubljani, se je ude­le­žilo okrog 100 oseb. Predavanje je izva­jal vzvi­šeni, neka­riz­ma­tični, s pod­pov­preč­nimi reto­rič­nimi spo­sob­nostmi, abso­lu­tno brez smi­sla za humor in skro­mnim bese­dnim zakla­dom, pod­je­tnik RR. Člo­vek, ki se pohvali, da se uči mar­ke­tin­ških veščin in reto­rič­nih spre­tno­sti pri naj­ve­čji guru­jih tega podro­čja in kaže pozer­ske slike s temi stro­kov­njaki, ne spra­šuje mrtvo-hladnega občin­stva ob zaključ­kih misel­nih sklo­pov, vpra­šanj v smi­slu »A je tako?« Spretnemu reto­riku občin­stvo jè iz roke in tovr­stna vpra­ša­nja niso potrebna. Glede na hla­den odziv občin­stva ozi­roma bolje rečeno odso­tnost odziva, so na infan­tilna vpra­ša­nja v smi­slu »Ali bi radi imeli pasivne pri­hodke ali ne?«, z odgo­vori zagato reše­vali pre­pri­čani člani kluba, ki so že dah­nili sekti uso­dni »da«.

  Vzornik: Zoran Janković

  Seveda sem sli­šal pred začet­kom pre­da­va­nja tova­riša XX in osta­lih pri­vr­žen­cev pri­po­ve­do­vati popol­noma iden­tično zgodbo o uspe­šno­sti Mercatorjeve kar­tice Pika. Sumljivo je bilo že, da so izpo­sta­vili ime Zorana Jankovića, kate­rega so sicer levi­čar­ski mediji kovali v zvezde, šte­vilke poslov­nih rezul­ta­tov pa so ves čas nje­go­vega vode­nja sku­pine Mercator govo­rile naspro­tno zgodbo: »Zoran Janković je neu­čin­ko­vit«, pri čemer se v golju­fije tokrat ne bom spu­ščal. Je pame­tno ome­njati ob nova­če­nju kan­di­da­tov »zgodbo o uspehu« pro­pa­da­jo­čega taj­kuna, v kate­rega še celo dekla­ri­rani levi­čarji ne ver­ja­mejo več?

  Davek na dodano vre­dnost, davek na nepre­mič­nine, davek — obre­me­ni­tev izdel­kov s stro­ški Lyoness kartic

  Za kaj gre? Čisto eno­stavno za kar­tice zve­stobe, ki veljajo pri več trgov­cih. Kupuješ izdelke pri posa­me­znih ponu­dni­kih in po naku­pih dobi­vaš nazaj delež denarja (cashback) in še nekaj bonusa v dobro­pi­sih. Kako lepo in ugo­dno! Brez poseb­nega truda, dobiš del denarja nazaj, ki ga po bese­dah pre­da­va­te­lja, vrne trgo­vec. Trgovec? Mislite, da trgo­vec niža stro­ške plač zapo­sle­nim, da manj denarja inve­stira v ogla­še­va­nje, da manj denarja inve­stira v poso­do­bi­tev opreme in ostale razvojne ele­mente? Odgovor je na dlani, cashback se seveda pre­nese v naku­pno ceno izdelka in višjo ceno plača kupec/potrošnik.

  There is no free lunch ali po domače mate­ma­tika tre­tjega razreda osnovne šole

  Znanje mate­ma­tike tre­tjega razreda osnovne šole nam omo­goča izra­čun, da gre za pre­varo, podobno soci­a­li­stič­nemu viša­nju dav­kov, ki ga pri v Sloveniji tre­nu­tno upri­zarja levi­čar­ska vlada magi­stre Alenka Bratušek. Pod pre­tvezo popolne laži, da brez viso­kih dav­kov, ni visoke kako­vo­sti soci­alne države, smo s 1. 7. 2013 povi­šali zgor­njo in spo­dnjo sto­pnjo DDV, v raz­pravi pa sta še nepre­mič­nin­ski davek in kri­zni davek. Gre za izra­zito neso­ci­alna ukrepa, ki bosta pri­za­dela pred­vsem osebe z naj­niž­jimi dohodki in pov­zro­čila dvig brez­po­sel­no­sti. Vsak stro­šek, ki se obesi na izde­lek, če ome­nim pri­mer žela­tine (nekoč sem delal v živil­ski panogi) od tran­sporta, DDV, davka na dobi­ček prav­nih oseb, plač zapo­sle­nih, stro­ške pri­do­bi­tev »ovalne« nalepke, ker gre za živilo mesnega izvora, stro­ški ogla­še­va­nja, emba­la­žnih cilin­drov notra­nje in zuna­nje emba­laže, stro­ški osta­lih pri­ve­skov od inšpek­tor­jev do osta­lih »ura­dno« poo­bla­šče­nih cer­ti­fi­ka­tor­jev, do Lyoness cashbacka, vsi višajo ceno izdelka. Če bi vpra­šal pov­preč­nega drža­vljana RS, če si želi viš­jih dav­kov ali draž­jih izdel­kov na trgo­vin­skih poli­cah, bi zelo ver­je­tno izstre­lil »ne, nika­kor ne!«, Lyoness davek pa bi mirno požrl in kupo­val dražje, misleč, da Lyoness cashback pade iz neba oz. zra­ste na ban­ko­matu. There is no free lunch, prijatelji!

  Vrzimo kar­tice zve­stobe na deponijo

  Tovariš RR je vul­garno napa­del kon­ku­renčno bla­govno znamko DM, ki ni vklju­čena v Lyoness sekto. Nimam nobe­nih poseb­nih sim­pa­tij do DM, ampak pre­kri­žan logo DM na tabli in zlo­ve­šče besede o kon­ku­renci, ki jo pred­sta­vlja DM, so zve­nele obsceno. Sicer pa si posle­dice lahko pred­sta­vljamo. Na prvo žogo bi člo­vek rekel, da bodo izdelki v nečla­ni­cah Lyoness sekte cenejši, ker so opro­ščene Lyoness cashback davka, ven­dar je popol­noma jasno, da se bo našel iznaj­dljivo, ki bo izu­mil Rotaryness cashback kar­tico za nečla­nice Lyoness sekte. In vse bo dražje.

  Tovariš RR, ki je začel svojo kari­ero po lastnem pri­po­ve­do­va­nju s posi­lje­va­njem bli­žnjih z zobno pasto v okviru ene izmed že pro­pa­dlih pira­mid mre­žnega mar­ke­tinga, bo celo življe­nje ostal na tej razvojni sto­pnji in nikoli ne bo postal kla­sični, pravi pod­je­tnik. Gre za iden­tično zgodbo kot se dogaja v soci­a­li­stič­nih ure­di­tvah, kjer se na izdelke in sto­ri­tve obesi toliko para­zi­tov, da na je na koncu izde­lek dražji in slabše kako­vo­sti kot v drža­vah z viš­jim BDP, višjo pov­prečno in mini­malno plačo.

  Najlepša hvala tova­rišu RR, odprli ste mi oči. Sem namreč že lastnik ene kar­tice zve­stobe, ki jo bom vrgel v smeti in s tem pri­spe­val del­ček potro­šni­ške nezve­stobe, ki bi se lahko ob ena­kem rav­na­nju več upo­rab­ni­kov mani­fe­sti­rala v niž­jih cenah.

  Spodbujanje div­jega potro­šni­štva pro­dati kot zeleno (greenfinity)?

  Lyonessova kri­la­tica »Več kot kupu­ješ, več pri­hra­niš«, je pri­bli­žno nekaj takega kot 10 — 5 = 20. Snov dru­gega razreda osnovne šole. Kako je lahko spod­bu­ja­nje brez­gla­vega potro­šni­štva zeleno?

  Dobrodelnost Lyoness cashback sistema

  Seveda orga­ni­za­cija deluje tudi dobro­delno (Child and Family Protection). Kako so se nam oro­sile oči, ko smo na pred­sta­vi­tvi videli pro­soj­nico s pop ikono Nelsonom Mandelo in nasme­ja­nimi otročki – zamorčki. Je še kaj bolj vul­gar­nega od viša­nja cen dobrin in pro­da­ja­nja sis­tema kot soci­alno čute­čega, pri čemer gre nekaj drob­ti­nic v Afriko? Verjetno bi tej sto­pnji vul­gar­no­sti lahko pari­rale samo še izjave in delo­va­nje Dušana Semolića in Jožeta Mencingerja.

  Miren spa­nec poslov­neža RR

  Glede na to, da nam Lyoness cashback sis­tem evi­den­tno draži izdelke, saj cashback ne pade iz sose­dova jablane na naš račun, ampak ga pla­čata sosed, član Lyoness sekte in še kakšen drug potro­šnik, se spra­šu­jem o domnevni poslovni uspe­šno­sti tova­riša RR. Ali lahko člo­vek, ki vul­garno in neso­ci­alno vpliva na viša­nje cen in sto­pnje revščine in nas posi­ljuje s pira­mi­dno igrico, mirno spi?

 55. Tadej
  Objavljen na 7. oktober 2013 ob 16:33 | stalna povezava

  Žid, z dolo­če­nimi stvarmi se stri­njam, ampak to da plju­vaš proti lyo­nessu in trdiš da je pira­mida :D pa res pre­ti­ra­vaš. Jaz sem lyo­ness član že 2 leti, nič me ni stalo, zastonj sem dobil kar­tico, pa sem dobil že več 100€ na mojem računu na letni ravni ;)

  Ampak vidim da si se potru­dil in anga­ži­ral za čim­več poplju­vat. Sam to je še zme­raj tvoje mne­nje, nisi našel dobene slabe ali napačne točke v Lyonessu???? Jaz sem bil na več predavanjih,ker sem pre­cej skep­ti­čen človek,pa sem šel pre­ve­rit! In sem reku ja to je dobra stvar, dokler nisem pre­ve­ril vsake vejice in ali­neje ;) Kot pa si ti rekel si bil samo na infotu,kjer ti razlo­žijo vizijo cirka 5–15% lyo­enssa. Kje je še osta­lih 95–85%???? tisto izveš ko se poglo­biš :) ampak ti si že požrl vse knjige zna­nja in pameti pa ne rabiš dobit zna­nje in informacije,ker skel­pam da vse veš ;)
  Pač za tebe je vse pira­mida od A do Ž od avtoalona,do pro­da­ja­nje cedevite,interneta,oblačil,telefonije, politike,žarnic,.…. vse je ena velika pira­mida. Potem se spri­ja­zni da živiš v pira­midi in da si del tega,če že ne znaš loče­vat kaj je eno in kaj drugo in tre­tje! Dejmo rečt da je vse pira­mida :) odlo­či­tev pa imaš,ali boš bil na dnu,tako kot mumija,ali boš bil ko sacer­doti in fara­oni XD hehehe mal se šalim.
  .
  Lahko sode­lu­ješ ali ne,doben te ne sili? Če pa je bil predavatelj,ta ki je takrat pre­da­val mal štorast,pač nem oreš poma­gat. Tak je! Se ni rodil s smi­slom za humor :P lju­dje smo raz­lični 100 ljudi 100 čudi
  Uživaj Žid,pa ne se seki­rat. Denar leži na cesti,če ga ne boš ti pobral,ga bo nekdo drug :D

 56. Deklica
  Objavljen na 21. februar 2014 ob 17:27 | stalna povezava

  Glede na članke iz leta 2010, se je veliko spre­me­nilo. Lyoness se vse bol uve­lja­vlaj. Ljudje dobi­vajo zau­pa­nje, saj se lahko sami pre­pri­čajo, da je res kar oblju­bljajo. Takoj dobi­vajo obve­stila o vra­čilu denarja, a na račun se izvrši pla­čilo , ko se nabere 10 evrov. Kaj je sedaj narobe? Nič!

 57. Nicollete
  Objavljen na 1. april 2014 ob 13:27 | stalna povezava

  Sej, kar si napi­sal o sis­tem, bolj ali manj drži, res je, da so neka­teri veliko keša notri dali in sko­raj nič nazaj dobili, ker prvič, so imeli pohle­pnega men­torja in je nji­hov pohlep izko­ri­stil za svoj račun.

  Kar se pa osta­lega tiče, glej, jaz kupu­jem veliko stvari za firmo, pla­čam iz svo­jega žepa in mi firma povrne. Zdej pa ti meni povej, kaj si ne izplača, če kupim Muller bone? Dobim neki dro­biž nazaj, do naku­po­valne pisarne imam 200 m, evo mi spre­hod :)
  A ti misliš, da mi šef kak cent šenka? Ne. Toda pri neka­te­rih kupu­jem vedno, pa če mi za to pade 20x po 50 c ali 1 €, je to še zme­raj boljše kot 0 cen­tov :)
  Kdor hoče notri denar dat, nare­diti en k… pa pri­ča­ko­vati dobičke, ta naj raje inve­stira v del­nice, forex ali kake druge sklade.. tudi tam ga lahko trgi povo­zijo, bro­kerji nate­gnejo ali pa naj ima doma v štu­fmu, da mu miši pojedo, požar uniči ali vlo­mi­lec vzame.

  Nikogar ne silim, da mora od mene kar­tico vzeti, pa tudi jočem se ne, če me pre­skoči v sis­temu, pora­bim pač, koli­kor imam na mesec spla­ni­rano. Pač pogle­dam… če dobim her­vis bone, pa še her­vis redni popust :) pa nekaj evrov nazaj na nakup, se ne bom jokala. Če pa ne bom kupila v Hervisu, ker je drugo bolj poceni in jih ni v lyo­nessu, bom pač tam kupila in se tudi ne bom jokala.

  Kar se pa tiče teh ugo­dno­sti, kaj Mercator pa nima natega s temi pika kar­ti­cami? Pa OMV s svo­jim kar­ti­cami, pa Leclerc, pa Spar, pa čisto vsaka jebena trgo­vina pod milim son­cem. Kaj mi bodo zvez­dice in ugo­dna posoda? A jo rabim? A rabim vsak let 3x kupit ugo­dno super­drago posodo za neke zvez­dice in ceno, katera je zni­žana višja od neke druge trgovine?

  Vsak se sam odloči kaj bo in kaj ne bo. In vsi tisti Jožeki in Jožice, ki se jim oči sve­tijo na Infotih, pa ko se pustijo vleči za nos, pa so si, par­don, čisto sami krivi. Jaz sem doslej dala denar sam za vpi­snice, kar je bil tudi moj stro­šek in s parimi nakupi člana, se mi je tudi hitro pokrilo. In ne ponu­jam je lju­dem, ki ne kupu­jejo v sparu, ne tan­kajo ben­cina, ne hodijo v mul­lerja, ker je pač škoda mojih 2 evrov in mojega časa za razlago.

  Za vse ostale, ki pa hočejo denar inve­sti­rati v to… to je tek na dolgo progo, to je nekaj, kar je možno kot doda­tne zaslu­žek, preko pozi­cij po svetu, evrop­ska matrica je polna. Če pa hočete samo dobiti nekaj denarja nazaj od trgo­vec, pri kate­rih tako ali tako naku­pu­jete (spor­tina group obla­čila recimo), pa se pač kupi bone — veljav­nost bona je 2 leti od nakupa. Torej če v tistih 2 letih ne pora­biš tega bona, potem si pa res smotan.

  In tudi kot darilo ga lahko poda­riš :)

  Nihče ne sme hoditi za tabo v tem sis­temu in ti težiti kako bla­zno pri­lo­žnost boš zamu­dil, če ne boš 2 jurčka pla­čal za 7 pozi­cij al pa podobne flo­skule. Teh se izo­gnite, ker imate več minusa kot plusa, ti lju­dje gle­dajo samo na svoj plus, na svojo kari­ero, za vas pa jim je malo mar.

  Če pa v sis­tem vstopi kakšna trgo­vina, pa ima ta na dolgi rok tudi pred­nost pri lyo­ness čla­nih. Če pogle­dam samo Maxxximum, Kuponko in podobne… tudi pri teh nakupujem.

  Pač si nalo­žim keš na lyo­ness račun (ja ne zaslu­žim toliko na mesec) in pla­čam preko njih. In mimo­grede, Lyoness je ažu­ren, v roku 2 delov­nih dni je denar naj­bolj pozno na računu, naše ljube firme pa rabijo 5 delov­nih dni, da ti nafi­lajo bone. Tak da ja, Omv nima kaj jamrat… ker nisem nikoli bila nek bla­zen upo­rab­nik nji­ho­vih ben­cin­skih in tistih 50 cen­tov na 50 evrov.. dobim tudi pri Molu in tuš kar­tici :)

  Tako da je, ne plju­vati vse­pov­prek, Lyoness ima plus in ima minuse. Odvisno kaj hočeš izrabiti.

  Lp

 58. Robert
  Objavljen na 4. oktober 2014 ob 02:17 | stalna povezava

  Ni vse nateg, kar sosed, zna­nec, sode­la­vec ne zastopi, spro­baj in pre­veri sam(a). Sem pre­mium član pri Lyoness-u že dve leti, sem tudi agenta za mala in sre­dnja pod­je­tja in Lyoness zelo dobro poznam. Preden sem se odlo­čil, sem pre­štu­di­ral tako rekoč vse vejice in pike. Odločil sem se in ni mi žal, tudi moje pod­je­tje je ponu­dnik Lyoness ugo­dno­sti.
  Ja veliko se je spre­me­nilo, pa še veliko se bo, nekaj ta mesec, nekaj nasle­dnji, nekaj spo­mladi, ja Lyoness vedno raste. Prišle so kobren­di­rane kar­tice, boni bodo kmalu pre­te­klost, pri­haja MasterCard, s čimer se bo šte­vilo odje­mnih mest poti­so­če­rilo. V Sloveniji je tre­nu­tno 673 pod­je­tji, ki ponu­jajo Lyoness ugo­dno­sti, saj pro­stop k Lyoness-u pod­je­tju ogro­mno pri­nese, pod­je­tni­kom lahko vse pred­sta­vim, nič obve­zu­jo­čega, nobe­nega ne silim in pre­pri­ču­jem (so pa tudi taki v sis­temu), vsak se mora sam odlo­čiti.
  Za sle­hr­nega potro­šnika pa je nekaj doda­tnih pro­cen­tov pri­hranka dobro­do­šlo. Seveda so tudi taki, ki jim za par pro­cen­tov ni mar, zani­ma­nje oz. upo­raba kar­tice in doda­tnih popu­stov pa po mojih izku­šnjah raste z debe­lino denar­nice. Tisti, ki imajo več znajo ceniti vsak %, vsak cent, tako pač je. Ko se bodo tisti s tanjšo denar­nico pri­u­čili takega raz­mi­šlja­nja, se jim bo tudi denar­nica ode­be­lila, vsaj malo.
  lp
  Robert

  p.s Kdor sis­tema ne pozna, naj ne pljuva po njem, saj se mu bo kdo čez leta sme­jal, ko ga bo videl upo­ra­bljati Lyoness kartico.

 59. Bojan
  Objavljen na 27. februar 2018 ob 21:36 | stalna povezava

  Tistih nekaj, ki raz­la­gate, koliko ste s tem v recimo zadnjih 2 letih zaslu­žili, bi vpra­šal:
  – da dobim povr­nje­nih recimo 100€ mesečno bi moral v trgo­vi­nah, ki spre­je­majo Lyoness kar­tico zapra­viti 10.000€ mesečno oz kupiti toliko bonov pri Lyonessu za recimo Spar, Mullerju ali OMVju in potem z njimi kupiti kar pač ne rabim?
  – Da pa zaslu­žim cca 1.000 € mesečno in ob pred­po­stavki, da pov­pre­čen član Lyonessa zapravi recimo 300€ mesečno (pri­znam pre­ti­ra­vam) pri­do­biti vsaj 666 čla­nov (direk­tno ali posre­dno), ki bi mesečno zapra­vili teh 300€ preko Lyoness kar­tice ali nakupa bonov za večje trgovce (seveda preko Lyonessa)? Koliko semi­nar­jev bi pa pri tem moral prej obiskati?

 60. lkoiu8765re
  Objavljen na 28. februar 2018 ob 22:08 | stalna povezava

  Letos.…, letos… bo baje »boom« kar se tiče zasluž­kov… Aja — to je bilo rečeno že v 2010…

  Pa vse­eno — CASHBACK:
  – izpla­čajo mi 1%, ven­dar šele, ko dobim 10€
  – pri 100€ je to 1€
  – na pod­lagi zna­nja iz tre­tjega c OŠ je to nekako: ko zago­nim 1000€

  Lahko pa pospe­šim:
  – če pri/na-tegnem čim­več ljudi, ki mi zau­pajo — pira­mida? Ne, ne, ni pira­mida. Temu se reče mre­žni marketing..;)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x