Balon študentskih napotnic

Študentsko deloV Sloveniji sko­raj ni sre­dnje veli­kega kraja brez izpo­stave štu­dent­skega ser­visa. Posredovalnic štu­dent­skega dela je namreč več kot 120, na leto pa izdajo več kot mili­jon štu­dent­skih napo­tnic. Prihodki štu­dent­skih ser­vi­sov iz te kon­ce­sij­ske dejav­no­sti so v letu 2007 zna­šali sko­raj 36 mili­jo­nov evrov. Že samo ti podatki kažejo, da se je delo prek ser­visa raz­bo­ho­tilo čez vse meje.

Delo preko štu­dent­ske napo­tnice je uni­kum, saj ga v taki obliki ne poznajo v nobeni drugi čla­nici Evropske unije. Razmahnilo1 se je, ker pri­naša upra­vi­čen­cem, ose­bam s sta­tu­som dijaka ali štu­denta, pri­vi­le­gi­ran polo­žaj na trgu dela, ker delo­da­jal­cem omo­goča fle­ksi­bilno zapo­slo­va­nje delovne sile z niž­jimi stro­ški, ker fakul­tete (ki so pla­čane na šte­vilo štu­den­tov) dobi­vajo sta­len dotok fik­tiv­nih štu­den­tov, ki se vpi­su­jejo izključno zaradi sta­tusa in ker si država dis­kre­tno zati­ska oči pred zne­ski pre­malo pla­ča­nega davka ter pri­spev­kov v zdra­vstveno in pokoj­nin­sko blagajno.

Objavljeno v reviji Pravna pra­ksa št. 47, 3. decem­bra 2009
Štu­dent­ske napo­tnice so simp­tom neu­re­je­no­sti na vseh teh podro­čjih. Glavni razlog, brez kate­rega bi štu­dent­sko delo osta­jalo v veliko manj­šem obsegu, je seveda visoka obre­me­nje­nost slo­ven­skih plač z davki in pri­spevki, po kate­rih smo v sve­tov­nem vrhu. To dej­stvo pri­sili zapo­slo­valce v izko­ri­šča­nje zakon­skih lukenj in ti zato, če se le da, za krajša, pa tudi dol­go­traj­nejša dela raje »zapo­slijo« štu­denta. Štu­dent­sko delo upo­ra­blja večina pod­je­tij, po podat­kih ankete2 iz leta 2005, več kot 80 odstot­kov. Paradoksalno, država sama je med naj­ve­čjimi upo­rab­niki te zakon­ske možno­sti: dr. Berce poroča, da gre iz držav­nega pro­ra­čuna preko pol mili­jona evrov vsak mesec za delo prek napo­tnic.3

Poleg pre­o­sta­lih dobrot, ki pri­pa­dajo štu­dentu (sub­ven­ci­o­ni­rani boni za pre­hrano, zdra­vstveno zava­ro­va­nje, popu­sti itd.), je ravno dovo­lje­nje za upo­rabo napo­tnic glavni razlog za pri­do­bi­tev sta­tusa za tiste osebe, ki sploh nimajo namena štu­di­rati. Takih naj bi jih bilo vsako leto 10.000 do 15.000.4 Svetovalne službe za štu­dente dobi­vajo vpra­ša­nja, »ali se lahko, takoj ko diplo­mi­ram na eko­no­miji, vpi­šem v prvi letnik soci­o­lo­gije«, »kako lahko zavle­čem datum diplo­mi­ra­nja, da ohra­nim sta­tus« in podobno. Če ne uspe s štu­dent­skim sta­tu­som, pri­dejo prav celo mesta v sre­dnjih šolah za odra­sle. Tudi ta namreč zago­ta­vljajo sta­tus dijaka in s tem dostop do štu­dent­skih napotnic.

Te absur­dne mane­vre dopu­ščajo in mar­si­kje celo spod­bu­jajo tudi na uni­ver­zah ter viso­ko­šol­skih in viš­je­šol­skih zavo­dih. Ker so pla­čani glede na šte­vilo vpi­sa­nih, imajo fik­tivne štu­dente zelo radi. Denar jim pri­na­šajo, stro­škov pa z njimi ni.

Poleg lastni­kov štu­dent­skih ser­vi­sov, ki pobe­rejo 4,5-odstotno pro­vi­zijo od štu­den­to­vega zaslužka, je naj­ve­čji pod­por­nik tre­nu­tnega sis­tema štu­dent­skih napo­tnic Štu­dent­ska orga­ni­za­cija Slovenije. Tudi ta z napo­tni­cami lepo služi. V letu 2007 je iz tega naslova »poka­si­rala« 11 mili­jo­nov evrov, kar jo posta­vlja ob bok sre­dnje veli­kim gospo­dar­skim druž­bam. Razumljivo je, da bodo ob poskusu refor­mi­ra­nja štu­dent­skega dela nji­hove sta­no­vske orga­ni­za­cije sva­rile pred neslu­te­nimi ško­dlji­vimi posle­di­cami, ki da ute­gnejo štu­dent­sko popu­la­cijo pah­niti v revščino in »da ne bodo pri­stali na nika­kr­šno krče­nje pri­do­blje­nih pra­vic«.5

Nekaj iro­nije je v tem, da bodo zaradi te ano­ma­lije na trgu dela – na dolgi rok – naj­bolj pri­za­deti ravno sami štu­den­tje, ki jih nji­hovi funk­ci­o­narji tako gla­sno bra­nijo. Ker se ne pla­ču­jejo pokoj­nin­ski pri­spevki, ni delovne dobe, ni for­mal­nih delov­nih izku­šenj, ki jih pri­ča­ku­jejo delo­da­jalci pri rednem zapo­slo­va­nju. Trajanje štu­dija se, tudi zaradi štu­dent­skega dela, podalj­šuje čez vse nor­malne meje. Vstop na pravi trg delovne sile je vse poznejši, posle­dično pa bo poznejša tudi upo­ko­ji­tev. Štu­dent, ki je vle­kel štu­dij, koli­kor se je dalo, bo ugo­to­vil, da pri zapo­slo­val­cih to dej­stvo ni ravno naj­boljša refe­renca. In ko tak štu­dent končno diplo­mira, šele potem na lastni koži občuti, kaj za nje­gove zapo­sli­tvene možno­sti pomeni nelo­jalna kon­ku­renca ime­tni­kov napotnic.

 1. Seznam kon­ce­si­o­nar­jev – štu­dent­ske kon­ce­sije, MDDSZ, na voljo na < www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/posredovanje_in_zagotavljanje_dela/seznam_koncesionarjev_studentske_koncesije/>.
 2. Florjančič, A.: Nova doho­dnin­ska ure­di­tev in štu­dent­sko delo. Diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakul­teta, Maribor 2005; na voljo je na <http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/florjancic-alenka.pdf>.
 3. Berce, J.: S pre­ži­ve­timi kon­cepti ni izhoda iz krize, v: Delo, 7. marec 2009; na voljo je na <www.fdvinfo.net/2009/03/Drugi_o_nas/Varcevanje_na_racun_javnih_usluzbencev_Kriza_8211_priloznost_za_sveze_in_inovativne_ideje/>.
 4. Stamejčič, D.: Štu­den­tje le zato, da lažje dobijo delo, v: Delo, 12. marec 2009; na voljo je na <www.delo.si/clanek/77346>.
 5. STA: Svetlik: Sistem štu­dent­skega dela pri­pe­ljal do ano­ma­lij, v: STA, 31. avgust 2009; na voljo je na <www.siol.net/gospodarstvo/2009/08/svetlik_studentsko_delo.aspx>.
Ta članek je bil objavljen v kategoriji ekonomija z značko , , , .

En Komentar

 1. anaMB
  Objavljen na 5. marec 2010 ob 11:36 | stalna povezava

  Dober čla­nek! Ja, tudi (vsaj neka­teri) štu­denti se tega zave­damo:
  ali je štu­dent­sko delo res ano­ma­lija na trgu dela

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x