100% zaposljiv takoj po koncu študija

Te dni pote­kajo rekla­mne kam­pa­nje pred bli­ža­jo­čimi se infor­ma­tiv­nimi dnevi za sre­dnje­šolce. Fakultete se hva­lijo se vsaka po svoje, ena od njih denimo takole:

Naša diploma

Ali lahko po teh dveh stav­kih uga­nete, za katero fakul­teto gre? Težka naloga, kaj­neda? Malo brska­nja po tiska­nih in sple­tnih ogla­sih nam raz­krije, da pod geslom »Želiš biti zapo­sljiv takoj po koncu štu­dija?« bodoče bruce nago­varja naj­ve­čja slo­ven­ska fakul­teta sploh, to je Ekonomska fakul­teta s Kardeljeve plo­ščadi 17.

Da so se odlo­čili ravno za ta pro­dajni argu­ment, ni ravno naj­bolj posre­čeno v luči podat­kov, obja­vlje­nih vče­raj. Ti namreč doka­zu­jejo, da sta med vsemi brez­po­sel­nimi diplo­manti pov­sem na vrhu ravno dva nji­hova poklica: diplo­mi­rani eko­no­mist (tre­nu­tno 789 neza­po­sle­nih) in uni­ver­zi­te­tni diplo­mi­rani eko­no­mist (518 neza­po­sle­nih). Kako gre torej to sku­paj z reklamo?

Vprašanje:

Kako se dej­stva uje­majo z nji­hovo pro­dajno obljubo?

Možni odgo­vori:

a) Vodstvo EF že dolgo ni pogle­dalo podat­kov o brez­po­sel­nih diplo­man­tih — so pač malo nea­žurni. Navedba je samo malo zasta­rela.

b) Vsi ti brez­po­selni eko­no­mi­sti niso NJIHOVI, pač pa mari­bor­ski in kopr­ski. Njihovi, torej eko­no­mi­sti lju­bljan­ske eko­nom­ske fakul­tete so veči­noma zapo­sleni in navedba zato v glav­nem drži.

c) Gre za ling­vi­stični trik, kajti za vod­stvo EF bese­dna zveza »takoj zapo­sljiv« pomeni diplo­manta, »ki lahko naredi kaj kori­stnega, če ga pra­vilno zapo­slite«, nika­kor pa ne »tako dober, da bo takoj dobil službo.« Navedba torej nika­kor ni nere­snična.

d) Na Ekonomski fakul­teti so med dru­gim tudi stro­kov­njaki za mar­ke­ting, ki vedo, da ni nujno, da bi obljube v ogla­snih spo­ro­či­lih ustre­zale dejan­skemu pro­duktu ali sto­ri­tvi, ki jo ogla­šu­jejo. Navedba je tam zato, ker se dobro sliši.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji oglaševanje z značko .

En Trackback

  1. […] odda­ljen vsaj mili­jon sve­tlob­nih let, saj se fakul­tete raje rekla­mi­rajo s slo­gani kot na pri­mer Zaposljiv takoj po koncu študija.Ne razu­mite narobe, nihče na našem por­talu ni usmer­jen kon­tra štu­den­tom – prav naspro­tno, s tem […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x