Le kaj čaka stanovanjski sklad

Poleg zaseb­nih inve­sti­tor­jev v sta­no­vanj­ske nepre­mič­nine deluje v Sloveniji tudi državni, Stanovanjski sklad RS. Tudi ta se sooča s težavo pri pro­daji svo­jih sta­no­vanj. Po raz­pi­sih iz let 2007 in 2008 ima marca 2010 še vedno nepro­da­nih 283 dokon­ča­nih  sta­no­vanj od sku­pno 521 na loka­ci­jah Postojna, Kranj, Maribor, Jesenice, Ajdovščina, Vipava, Rače pri Mariboru in Pivka. Na nedavno vpra­ša­nje novi­narke o pri­ča­ko­va­nem pada­nju cen novo­gra­denj, je direk­tor sklada odgo­vo­ril:

V neka­te­rih pri­me­rih se bo ver­je­tno zdrs cen zgo­dil, a dra­stični zdrsi bi ogro­zili ne le inve­sti­torje, tem­več celo­tno verigo vple­te­nih. Vsak inve­sti­tor se bo moral tako sam odlo­čiti, katera tve­ga­nja so opra­vi­čljiva in spre­je­mljiva, kateri cilji še dose­gljivi v danih raz­me­rah, kateri sku­pini kup­cev se bodo pri­bli­žali in kako naprej v pro­jek­tih, izva­ja­nju dejav­no­sti in splo­šnem poslo­va­nju. To seveda ni pre­pro­sto ter ni mogoče izve­sti ad hoc, je pa zago­tovo boleče.

Ali ne bi bilo potem­ta­kem smi­selno, da bi državni sklad prvi šel svo­jim kup­cem (mla­dim dru­ži­nam itd.) naproti in zni­žal cene tem  283 sta­no­va­njem, ki jih ne more spra­viti v pro­met? Je z dav­ko­pla­če­val­skega sta­li­šča bolje, da ta sta­no­va­nja ždijo pra­zna in so sred­stva sklada vezana v teh zalo­gah? Ali pa je tudi sklad ubral noje­vsko tak­tiko, da je treba samo zami­žati in potr­peti, da vse to mine, pa se bodo sta­no­va­nja spet pro­da­jala po takih cenah kot leta 2008?


 

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x