Nepremičninski balon ni več tabu

Pok nepremičninskega balonaŠe v prvi polo­vici lan­skega leta je bil pojem nepre­mič­nin­ski balon pri nas popoln tabu. Nepremičninarji so tedaj v časo­pi­sih in po TV tro­be­zljali o naj­več 3 do 5% nadalj­njem padcu cen in o tem, da se pov­pra­še­va­nje ponovno krepi. Zadnje leto je vse­eno doka­zalo, da Slovenija ne živi na dru­gem pla­netu, kjer obi­čajne zako­ni­to­sti ne veljajo. Za obču­tek si poglejmo, kakšne posle­dice so imeli poki nepre­mič­nin­skih balo­nov v dru­gih drža­vah v bli­žnji preteklosti.

Tudi danes je vir za te podatke prej­šnji teden ome­njana knjiga This time is diffe­rent. Na strani 160 avtorja pri­ka­zu­jeta tabelo, ki vse­buje neka­tere države, v kate­rih se je raz­vil nepre­mič­nin­ski balon, kdaj je nasto­pil cenovni vrh, koliko let je minilo do dose­že­nega lokal­nega dna in koli­kšen je bil pov­prečni padec z vrha do kasnej­šega dna.

Država Leto cenov­nega vrha Trajanje do dna v letih Padec v odstotkih
Finska 1989 6 –50,4
Norveška 1987 5 –41,5
Špa­nija 1978 4 –33,3
Šved­ska 1990 4 –31,7
Hongkong 1997 6 –58,9
Indonezija 1994 5 –49,9
Malezija 1996 3 –19,0
Filipini 1997 7 –53,0
Južna Koreja 1997 4 –20,4
Tajska 1995 4 –19,9
Argentina 1999 4 –25,5
Kolumbija 1997 6 –51,2

Med zgor­njimi pri­meri iz zgo­do­vine torej nikjer pada­nje ni tra­jalo manj kot tri leta, raz­pon pad­cev pa je od –19,0 do –58,9%. Pri nas lahko rečemo, da je cenovni vrh nasto­pil v letu 2008, dose­da­nji padec po dveh letih pa je nekje okoli 20%. Glede na potr­pe­žlji­vost bank, ki so — eko­nom­sko gle­dano — glavni akterji pri dana­šnjih zalo­gah nepro­da­nih novo­gra­denj, se da skle­pati, da se bo pri nas pada­nje cen še nadaljevalo.

Za spo­min na nepre­mič­nin­ski balon pa še tale seznam pro­stih sta­no­vanj v lju­bljan­skih novo­gra­dnjah, obja­vljen pred par tedni v Dnevniku. Cene, kot jih še dolgo ne bomo več videli.

Neprodana stanovanja v novogradnjah

kli­kni za povečavo

DOPOLNJENO 16.3. 2010: O balonu obsta­jajo tudi dia­me­tralno naspro­tna mne­nja: Intervju: Nepremičninskega balona ni (Finance), ven­dar ima inter­vju­ja­nec Jože Anderlič močan mate­ri­alni inte­res pri tem vprašanju.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nepremičnine z značko .

6 Komentarji

 1. MihaM
  Objavljen na 31. marec 2010 ob 12:39 | stalna povezava
 2. sandi
  Objavljen na 31. marec 2010 ob 15:08 | stalna povezava

  Definitivno imajo bolj diplo­mat­ski bese­dnjak. 2008=vrh, tu se stri­njamo; 2009=nižje kot 2008, tu se stri­njamo. Za 2010 ne napo­ve­du­jejo nič, jaz pa mislim, da bo 2010=nižje kot 2009. Je pa tole letno poro­čilo stil­sko dokaj kon­fu­zno in jaz mne­nje avtor­jev iz njega težko razberem.

 3. MihaM
  Objavljen na 1. april 2010 ob 14:57 | stalna povezava

  Da bi državni ura­dnik pove­dal svoje mne­nje? Potem ne bi bil državni ura­dnik. :(

 4. Objavljen na 2. februar 2011 ob 15:54 | stalna povezava

  Tista napo­ved od zgo­raj, kot kaže, drži. 2010=nižje kot 2009, pravi Dnevnik. In po moje še ni konec.

 5. Objavljen na 24. april 2011 ob 13:56 | stalna povezava

  Za pri­mer­javo: v ZDA letos cene sta­no­vanj­skih nepre­mič­nin padajo peto leto zapo­red. 2007,2008,2009,2010 so kole­dar­sko leto zaklju­čila nižje kot ob začetku, tudi v 2011 zaen­krat kaže enako.

 6. Objavljen na 13. julij 2012 ob 09:23 | stalna povezava

  Zdaj so znani že bolj zane­sljivi podatki za ZDA: 5 let pada­nja, potem 2 leti sta­gna­cije, zdaj pa kaže, da se je obr­nilo spet nav­zgor. http://on.wsj.com/SgiG9N

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x