Stampedo upokojevanja do novega leta?

Takoj, ko so bile obe­lo­da­njene spre­membe v okviru moder­ni­za­cije pokoj­nin­skega sis­tema, se je poja­vilo ugi­ba­nje o tem, ali se bodo do novega leta, ko naj bi reforma sto­pila v veljavo, v pen­zijo zapo­dili vsi, ki to kakor­koli lahko sto­rijo. Država bi bila neu­mna, če bi spre­jela zakon, ki bi pospe­šeno upo­ko­je­va­nje še nagra­dil, in te napake ne bo nare­dila. Če ste tik pred pen­zijo, imate pred sabo nasle­dnje variante.

 1. Če boste v letu 2010 izpol­nili mini­malne pogoje za upo­ko­ji­tev po seda­njem zakonu, naj vas ne skrbi, ker vam spre­membe ne bodo poslab­šale situacije:
  1. Lahko se upo­ko­jite letos (po izpol­ni­tvi pogojev).
  2. Lahko se upo­ko­jite kasneje, pod pogoji, ki veljajo sedaj. Se pravi, da osta­nete še nekaj časa zapo­sleni, če to želite; vaša pokoj­nina pa bo neko­liko višja.
  3. Verjetno boste dobili še doda­tno možnost, da osta­nete v rednem delov­nem raz­merju in hkrati pre­je­mate 20% pokojnine.
 2. Če pa ste raču­nali, da boste v nasle­dnjih letih lahko šli v pokoj po dana­šnjih pogo­jih (z upo­šte­va­njem dodane dobe za štu­dij, voja­ščino ipd.), potem je vaš polo­žaj odvi­sen od tega, kakšne reši­tve bodo na koncu zako­no­daj­nega postopka sprejete:
  1. Morda boste še vedno izpol­nili pogoje za upo­ko­ji­tev takrat, kot pri­ča­ku­jete po dana­šnjih pogo­jih, ven­dar pod pogo­jem, da si boste leta »odku­pili« (to pomeni pla­čali pri­spevke, saj le-ti seveda med štu­di­jem in voja­ščino NISO bili plačani)
  2. Morda pa se vam bodo mini­malni pogoji časovno neko­liko odma­knili, če ste še rela­tivno mladi in ste name­ra­vali unov­čiti več »zastonj­kar­skih let«. Tu gre lahko za eno, dve ali morda tri leta. Spet odvi­sno od pre­ho­dnih določb.

Dejstvo je, da je nujni ele­ment seda­nje reforme povi­ša­nje dejan­ske upo­ko­ji­tvene sta­ro­sti in upo­ko­je­va­nja pred 60. letom bodo v pri­ho­dnje izjema, ne pa pra­vilo. Tistih delav­cev in delavk, ki jih Dušan Semolič tako rad ome­nja, torej takih, ki so: a) dejan­sko začeli delati pred 20. letom; b) imajo resnično blizu 40 (moški) ali 38 (žen­ske) let delovne dobe; in c) ŠE NISO v pokoju, je namreč le malo.

 • Več o tem v dana­šnji oddaji Radia Slovenije Vroči mikro­fon z dol­gim naslo­vom »Samo še slaba tre­tjina sta­rej­ših od 55 let je zapo­slena. Slovenci se v pov­pre­čju upo­ko­jimo z 32 leti delovne dobe pri 53 letih.« — 28-minutni posne­tek (raz­mi­slite o teh treh šte­vil­kah iz naslova oddaje)
 • pov­ze­tek ključ­nih reši­tev novega zakona na sple­tni strani MDDSZ
Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko , .

2 Komentarji

 1. ciril
  Objavljen na 7. december 2010 ob 12:35 | stalna povezava

  Jaz sem eden izmed njih ‚ki so začeli delati s 15 letom sta­ro­sti .Do danes imam že 41 let delovne dobe in se še ne morem upo­ko­jit prej kot leta 2013

 2. sandi
  Objavljen na 7. december 2010 ob 16:11 | stalna povezava

  Da, zaradi sta­ro­stnega pogoja. Če ste danes stari 56 let, imate po aktu­ar­skih izra­ču­nih (pov­prečno) pred seboj še 24 let življe­nja. Torej, po sta­ti­stič­nih pri­ča­ko­va­njih zava­ro­val­ni­čar­jev boste pen­zijo pre­je­mali 22 let.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x