Ne pustite jim do njihovega denarja

Podjetja, ki se pre­ži­vljajo z obra­ča­njem tujega denarja (»other people’s money«), morajo biti zelo pre­vi­dna pri svo­jih jav­nih nasto­pih. Taka deja­vost namreč še bolj kot druge teme­lji na zau­pa­nju strank, torej lastni­kov tega denarja. Kadar v jav­no­sti nastane vtis, da jih skrbi pred­vsem lastni inte­res, tudi če je to slabo za nji­hove stranke, to za nji­hov posel ne more imeti kori­stnih posledic.

Danes so v treh medi­jih (Če se zruši drugi ste­ber, bo trpel tudi kapi­tal­ski trg, Sistem se bo pre­cej zama­jal, ven­dar izpla­čila niso nego­tova, Drugi ste­ber nujen) soča­sno nasto­pili funk­ci­o­narji pokoj­nin­skih družb — posebne vrste zava­ro­val­nic, kate­rih edini posel je upra­vlja­nje pri­hran­kov, ki jih zapo­sleni pla­ču­jejo v okviru pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja. Pokojninske družbe zelo moti zakon­ska možnost, da bi lju­dje svoj denar iz nji­ho­vih družb lahko dvi­gnili. Ravno tako jih moti »vpe­ljava novih ponu­dni­kov na trg,« torej doda­tna konkurenca.

Pred leti je bilo v zakon zapi­sano, da bo dvig denarja možen šele po 10 letih od začetka vpla­če­va­nja. Minilo je 9 let, in sedaj, tik pred izte­kom, se ogla­šajo z mne­njem, da ne bi bilo pame­tno dopu­stiti dvi­gov. Dvig denarja bi seveda pome­nil nižjo osnovo za pro­vi­zije, torej nižji zaslu­žek pokoj­nin­skih družb. Ob tem pa nji­hove stranke že tako niso zado­voljne z rezul­tati nji­ho­vega upra­vlja­nja (ali tudi vi spa­date med pol mili­jona nate­gnje­nih?), saj so v hudem raz­ko­raku z oblju­bami izpred dese­tih let.

Skratka, tole ne more nale­teti na dober odziv jav­no­sti. Nekateri nji­hovi argu­menti so sicer vre­dni raz­mi­sleka, ven­dar so se zago­var­ja­nja lotili pre­malo spre­tno in ute­gnejo od takih pia­ro­vskih akcij imeti več škode kot koristi.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

6 Komentarji

 1. sandi
  Objavljen na 4. oktober 2010 ob 07:14 | stalna povezava

  Kot kaže, so dose­gli svoje. Dnevnik poroča, da je mini­str­stvo pri­pra­vilo novelo zakona, s katero bi tudi za obsto­ječe pri­hranke uki­nili pra­vico dviga. Vprašanje je, ali ne bo taka odlo­či­tev (nateg var­če­val­cev s strani države) pov­zro­čila sis­temu PDPZ še več škode.

 2. Uroš Ornik
  Objavljen na 4. oktober 2010 ob 08:31 | stalna povezava

  Če to res drži, moram pri­znat, da sem pre­se­ne­čen. Nisem sicer prav­nik, ampak, če bi mini­str­stvo res želelo spre­me­niti pre­dlog svo­jega zakona, potem bi to lahko sto­rila z amand­ma­jem (in ver­je­tno ne novelo). Bo kak prav­nik moral pri­do­dati še svoje zna­nje, na pod­lagi kate­rega bo jasno ali je inter­pre­ta­cija res točna, ali ne.
  Da bi tak poseg ozna­čili kot nateg var­če­val­cev, se mi zdi neko­liko tve­gano. Vendar pa se stri­njam; zna se zgo­diti, da bi to pove­čalo neza­u­pa­nje ljudi v sistem.

 3. Uroš Ornik
  Objavljen na 4. oktober 2010 ob 08:59 | stalna povezava

  Da je inter­pre­ta­cije vse­bine članka netočna, me navaja to, da vse­bin­sko poja­snilo spre­membe ustreza 222. členu pre­dla­ga­nega novega ZPIZ-2. Ne glede na ta člen, pa je potrebno pre­brati še 422. člen, ki pravi poe­no­sta­vljeno tako: »222. člen ne velja za tiste, ki so se vklju­čili po ZPIZ-1. Ti ohra­nijo pra­vico do enkra­tnega dviga po 10 letih za tista sred­stva, ki bodo na oseb­nih raču­nih do datuma uve­lja­vi­tve novega ZPIZ-2, kar naj bi bilo 1.1.2011 (če bo)«.
  Torej, zna se izka­zat, da so povr­šni novi­nar­ski pri­spevki tisti, ki gene­ri­rajo neza­u­pa­nje in delajo škodo PDPZ.
  Ne trdim, da je v tem pri­meru tako, trdim pa, da vsaj zaen­krat in po mojem tre­nu­tnem vede­nju, obstaja velika ver­je­tnost za to.

 4. sandi
  Objavljen na 4. oktober 2010 ob 09:01 | stalna povezava

  Bomo videli po reak­ciji ljudi (če bo ta zadeva res izpe­ljana in denar blo­ki­ran), ali tik pred zdajci odvzem pra­vice do dviga sred­stev, na kate­rega so neka­teri čakali sko­raj 10 let, jemljejo kot nateg ali ne. Jaz mislim, da ja (gle­dam tudi odzive v forumu), dopu­ščam pa možnost, da se motim.

 5. Uroš Ornik
  Objavljen na 4. oktober 2010 ob 11:15 | stalna povezava

  Še enkrat: kar se razume in govori po časo­pi­sih in foru­mih ni odraz dejan­skega sta­nja, ampak je posle­dica šlam­pa­rij in tendencioznosti.

 6. Uroš Ornik
  Objavljen na 4. oktober 2010 ob 17:01 | stalna povezava

  Šte­vilke so mi jo zago­dle. Navedbe šte­vilk čle­nov ZPIZ-2 so napačne. Namesto 222. člen gre za 220. člen in name­sto 422. člen gre za 417. člen. Zakaj je do tega pri­šlo, mi ni jasno. Se opravičujem.

En Trackback

 1. […] Več si pre­be­rite na Finančnem periskopu […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x