Čudna računica pri dokupu delovne dobe

V dana­šnjih Financah so od ZPIZ-a pri­do­bili zani­mive izra­čune o pro­ble­ma­tiki, ki je zelo aktu­alna. Letos bi se namreč še več ljudi rado za vsako ceno upo­ko­jilo, ker se bojijo učin­kov pokoj­nin­ske reforme. Za vsako ceno… to pomeni, da lju­dje raz­mi­šljajo, kako bi si manj­ka­joča leta doku­pili, in se pre­se­lili med upo­ko­jence. Izračunani zne­ski pa so presenetljivi.

Moški in žen­ska, ki se letos po mini­mal­nih pogo­jih lahko upo­ko­jita, morata biti stara 58 let ozi­roma 56 let in 8 mese­cev. Denimo, da jima do polne pokoj­nin­ske dobe manjka 5 let (moški je ima 35 let, žen­ska pa 32 let in 3 mesece). Z doku­pom teh petih let si želita izbolj­šati pen­zijo. Pod dolo­če­nimi pred­po­stav­kami o nju­nih pre­te­klih pla­čah bi odkup 5 let moškega stal 53.757 EUR, žen­sko pa 60.885 EUR. Na tak način bi se jima pen­zija povi­šala le za 76 evrov.

Ali se jima tak dokup splača? Nikakor ne. Kalkulator pokaže, da bi si s takim enkra­tnim vlož­kom pri zmerni 3% dono­sno­sti zago­to­vila za 30 let kar 300 EUR (moški) ozi­roma 330 EUR (žen­ska) mesečne rente. Zanju torej raču­nice ni. S sta­li­šča ZPIZ-a pa je visoka cena dokupa razu­mljiva: pre­po­ceni dokup delovne dobe bi bil direk­tno oško­do­va­nje zapo­sle­nih, tistih, ki še vpla­ču­jejo v bla­gajno (ti zne­ski se sicer upo­ra­bljajo pri pre­me­šča­nju pre­se­žnih delav­cev v pen­zijo; ZPIZ torej s tem izje­mno viso­kim zne­skom cepi delodajalca).

Druga pesem pa je dokup let zato, da oseba izpolni pogoje in gre lahko v pen­zijo prej, kot bi šla sicer. Recimo, 4 leta štu­dija se da (spet pod pred­po­stav­kami iz ome­nje­nega članka) doku­piti za 18.391 EUR. To pa je že v rangu zne­skov, ki  ga je mar­sikdo voljan pla­čati v zameno za to, da gre lahko v pen­zijo danes in ne čez nekaj let (če je nje­gova hipo­te­tična situ­a­cija taka). In dejan­sko, lju­dje v ta namen celo jemljejo kre­dite. S sta­li­šča pokoj­nin­ske bla­gajne (in mla­dih, ki jim še veliko manjka do upo­ko­ji­tve) je dokup štu­dij­skih let prepoceni.

No, ver­je­tno bodo to možnost itak uki­nili, kajti že tako so pri nas sveži upo­ko­jenci rela­tivno »mladi«. Delež oseb sta­rih med 55 in 64 let v Sloveniji (v letu 2005), ki še NISO v pokoju: žen­ske 18,5%, moški 43,1%, med­tem ko je pov­pre­čje držav EU-15 pre­cej višje in je zna­šalo za žen­ske 35,4% in za moške 53,1%.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

En Komentar

  1. janko
    Objavljen na 2. januar 2016 ob 10:39 | stalna povezava

    Delež oseb sta­rih med 55 in 64 let v Sloveniji (v letu 2005), ki še NISO v pokoju: žen­ske 18,5%, moški 43,1%, med­tem ko je pov­pre­čje držav EU-15 pre­cej višje in je zna­šalo za žen­ske 35,4% in za moške 53,1%

    V drža­vah EU je dovolj dela za stare in mlade, pri nam je mla­dina na zavodu. Starci se pa vle­čejo po služ­bah brez 100% učinka pri delu in kar naprej so po bol­ni­ški. Kdaj in kje si mla­dina bo nabrala izku­šnje in delovne navade?

En Trackback

  1. By Zavarovanje in pol on 28. junij 2010 at 13:30

    […] tudi vi mislite, da je to veliko, niste edini. Na strani Finančni Periskop so takoj komen­ti­rali izra­čune. Tako se dokup ne izplač, saj bi z varno naložbo dobrih 50.000€ […]

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x