Dežela ekonomistov in pravnikov

Marko Kos v četrt­ko­vem Delu opo­zarja (PDF, 1 MB) na neu­mno­sti vla­dne odlo­či­tve o šte­vilu raz­pi­sa­nih (in iz dav­ko­pla­če­val­skega denarja finan­ci­ra­nih) mest na slo­ven­skih fakul­te­tah. Leta 2008 so eko­no­mi­sti, prav­niki in druž­bo­slovci pred­sta­vljali že več kot 50% vseh sve­žih diplo­man­tov v tem letu, med­tem ko je v dru­gih drža­vah ta odsto­tek bistveno nižji (Avstrija 37%, Finska 26%, Nemčija 23%). Ker jih je pre­več, so ravno ti pro­fili tudi pov­sem v vrhu na top lestvici  brez­po­sel­nih diplo­man­tov.

Univerze pa kljub temu raz­pi­su­jejo in vpi­su­jejo na teh pro­gra­mih z nezmanj­šim tem­pom: lju­bljan­ska Ekonomska fakul­teta 1000 raz­pi­sa­nih mest samo na rednem štu­diju, mari­bor­ska Ekonomsko-poslovna fakul­teta 700, lju­bljan­ska Pravna fakul­teta 380, mari­bor­ska Pravna fakul­teta 150, kranj­ska Fakulteta za orga­ni­za­cij­ske vede 360 in tako dalje.

Skratka, slo­ven­ska pri­ha­ja­joča »družba zna­nja« bo teme­ljito opre­mljena pred­vsem s stro­kov­njaki, uspo­so­blje­nimi za učin­ko­vito alo­ka­cijo resur­sov, orga­ni­za­cijo dela in za izde­lavo vseh potreb­nih pred­pi­sov. Mogoče pa v njej ute­gne pri­manj­ko­vati kakšnih dru­gih znanj in spre­tno­sti. :-)


 

Ta članek je bil objavljen v kategoriji politika z značko .

5 Komentarji

 1. haha
  Objavljen na 16. avgust 2010 ob 15:38 | stalna povezava

  Dober čla­nek. Zakaj je tako? Zakaj bi nekaj pro­i­zva­jali česar imamo dovolj? Ali ni mogoče odpustiti(odprodati) stroje(profesorje), ki tako masovno pro­du­ci­rajo? Kolikšni so stro­ški zalog(diplomanti brez zapo­sli­tve)?
  Ali tu vzdrži to, da moramo vsem omo­go­čiti šola­nje, čeprav ni potreb?

 2. Afnogunc
  Objavljen na 16. avgust 2010 ob 19:54 | stalna povezava

  Mladi niso neu­mni in dobro vidijo, da se naj­bo­lje živi v jav­nem sek­torju. Tam pa pra­vi­loma »rabijo« druž­bo­slovce. Sicer se rezul­tati takšne izo­bra­že­valne poli­tike že kažejo, tako da danes dober avto­me­ha­nik, avto­kle­par, mizar … že zasluži več kot diplo­mi­ran eko­no­mist. Luft inže­nir­jem bo počasi zmanj­kalo službic.

 3. Objavljen na 16. avgust 2010 ob 23:45 | stalna povezava

  Jaz sem pa še vedno mne­nja, da vsak, ki je dober/uspešen/odličen/na vrhu na svo­jem podro­čju lahko dobi službo, ne glede na podro­čje izo­bra­že­va­nja. Pa kaj mislite, da zdrav­nike zapo­slu­jejo, kljub nji­ho­vemu veli­kemu pomanj­ka­nju? Ša kaj še. Sestra je v 6. letniku medi­cine in dela v KC in se točno to dogaja po nje­nih bese­dah.
  Ni vse tako lepo, kot se zdi. Tudi nara­vo­slovci ne dobi­vajo služb, ne samo druž­bo­slovci. In če mene vpra­šate, pri neza­po­sle­no­sti druž­bo­slov­cev nismajo prstov zra­ven le štu­den­tje, ki se masovo vpi­su­jejo na fakse, pro­blem je tudi eno­smerno pou­če­va­nje pro­fe­sor­jev. Podajajo smov le in samo v okviru nji­ho­vega podro­čja, da pa bi dali štu­dentu poleg glo­bine zna­nja tudi širino — tu pa jim zmanjka moči.
  Moje mne­nje je, da vedno bolj pomembna širina zna­nja, ne glo­bina in k temu bi moral stre­meti vsak štu­dent in profesor.

 4. sandi
  Objavljen na 26. avgust 2010 ob 09:46 | stalna povezava

  @libertas: Da, za odlične — res vrhun­ske — ni skrbi. A teh je malo. Za ostale pa se na slabše (za diplo­mante, iskalce zapo­sli­tve) spre­mi­nja raz­merje »št. iskal­cev z viso­ko­šol­sko diplomo : št. delov­nih mest, ki zah­te­vajo viso­ko­šol­sko diplomo«

 5. Objavljen na 1. avgust 2011 ob 13:48 | stalna povezava

  24ur: Odvečni poklici — eko­no­mi­sti, prav­niki, pedagogi

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x