Igranje z ognjem

utrosa-zsssSindikati iz gru­pa­cije ZSSS so že napo­ve­dali, da bodo z vsemi silami naspro­to­vali zadnjemu pre­dlogu pokoj­nin­ske reforme in zatr­ju­jejo, da bodo spre­jem pre­pre­čili z refe­ren­du­mom. Kljub temu, da je vlada spre­jela nji­hove dose­da­nje zah­teve glede delav­cev, ki so se zapo­slili pred 20. letom, jim to še vedno ni dovolj. Grožnja s pokoj­nin­skim refe­ren­du­mom pa je tako spre­vr­žen mane­ver, kot ga v slo­ven­ski poli­tiki doslej še ni bilo.Zakaj je reforma nujna, je že bilo veli­ko­krat poja­snjeno: vse manj aktiv­nih pre­bi­val­cev mora s pri­spevki pre­ži­vljati vse več rela­tivno zgo­daj upo­ko­je­nih pre­je­mni­kov pokojnin.

  1. Reforma se sko­rajda v niče­mer ne dotika seda­njih upo­ko­jen­cev. Njihove pokoj­nine v nobe­nem pri­meru ne bodo prizadete.
  2. Z reformo pred­vi­dena pre­ho­dna obdo­bja zago­ta­vljajo mehak in posto­pen pre­hod na nove pogoje.
  3. Vsako odla­ša­nje z reformo bo pome­nilo samo to, da bodo morali biti kasnejši ukrepi (ki bodo pri­za­deli tiste, rojene po letu 1960) bistveno bolj dra­stični kot pa so seda­nji, da denarja za pen­zije ne bo zmanjkalo.

Z refe­ren­du­mom bi sin­di­kalni funk­ci­o­narji radi rešili svojo gene­ra­cijo (staro med 50 in 60), da lahko odide v pokoj še po sta­rem — po pogo­jih, ki oči­tno ne zago­ta­vljajo vzdr­žno­sti pokoj­nin­ske bla­gajne. Če jim bo to uspelo, bo račun zanje pla­čala mlajša gene­ra­cija, ki jo bodo v pri­ho­dno­sti dole­teli pre­cej hujši ukrepi.

Upokojence bi sin­di­ka­li­sti ver­je­tno brez težav pre­stra­šili, da na more­bi­tnem refe­ren­dumu gla­su­jejo proti (ti so tudi naj­bolj disci­pli­ni­rani ude­le­ženci voli­tev in refe­ren­du­mov). Koalicija sin­di­ka­li­stov in upo­ko­jen­cev bi torej z zavr­ni­tvijo reforme zarila nož v hrbet mlaj­šim. Igrajo se z ognjem in to je recept za med­ge­ne­ra­cij­ski spopad.

Za neje­verne Tomaže: Kako se bo spre­mi­njala slo­ven­ska demo­graf­ska slika, si lahko ogle­date v nazorni inte­rak­tivni pira­midi Statističnega urada (kli­knite na sliko):

prebivalstvena-piramida

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x