Inovativni popusti pri nakupovanju

Ljudje pri naku­pih radi pri­hra­nimo in popust je pogo­sto magična beseda. Recesijski časi in raz­mah upo­rabe inter­neta so spod­bu­dili ino­va­tiv­nost posre­dni­kov na tem podro­čju. Tako smo dobili Lyoness, 2 za 1 in Big Deal. Projekti se sicer med seboj pre­cej raz­li­ku­jejo, vsi pa naj bi omo­go­čali WIN-WIN-WIN situ­a­cijo za vse tri vple­tene (trgovca, kupca in posre­dnika, ki ju je povezal).

Nekaj sem o teh zade­val že pisal (tukaj in tukaj), v spo­dnji tabeli pa so zbrane  neka­tere lastno­sti teh treh pro­jek­tov popu­stov s sta­li­šča kupca.

Projekt LYONESS 2 ZA 1 BIG DEAL
ČLANSTVO
vklju­či­tev regi­stra­cija na spletu ali pri­java preko obsto­je­čega člana nakup knji­žice z boni regi­stra­cija na spletu
čla­na­rina (vstopnina) brez­plačno 12 EUR brez­plačno
tra­ja­nje članstva neo­me­jeno 6 mese­cev neo­me­jeno
sred­stvo za uve­lja­vlja­nje popustov iden­ti­fi­ka­cij­ska kar­tica ali tiskani boni ali online boni tiskani boni online boni
sple­tna stran www.lyoness.si www.2za1.si www.bigdeal.si
Facebook Lyoness Slovenija 2za1 BigDeal.si
UGODNOSTI
oblika ugo­dno­sti vra­čilo dela denarja, pora­blje­nega za nakupe pla­čaš enega, dobiš dva nakup vavčerja s popu­stom pod pogo­jem, da se v času raz­pi­sane ponudbe pri­javi dovolj kupcev
doda­tni popusti DA, če v član­stvo pri­pe­lješ nove osebe ali pri upo­rabi pro­mo­cij­skih kod NE DA, z upo­rabo pro­mo­cij­skih kod
časovna ome­ji­tev kori­šče­nja ugodnosti DA pri bonih, NE pri kartici DA DA (tako pri pri­javi na raz­pi­sano ugo­dnost, kot pri nje­nem koriščenju)
višina popu­sta v % 1% ali več od celo­tnega zne­ska naku­pov pri sode­lu­jo­čih ponudnikih 50% od kon­kre­tnih vna­prej dolo­če­nih ponudb 50% ali več od kon­kre­tnih vna­prej dolo­če­nih ponudb
pla­čilo vna­prej (pred kori­šče­njem ugodnosti) DA pri bonih, NE pri kartici DA (enkrat, cena knji­žice z boni) DA (vsa­kič sproti)
PONUDNIKI
koliko ponu­dni­kov je v sistemu več sto pri­bli­žno 100 več deset
kje se naha­jajo ponudniki po vseh Sloveniji in v tujini v Ljubljani in okolici v Ljubljani in neka­te­rih dru­gih slo­ven­skih mestih
kaj ponu­jajo ponudniki razne izdelke in storitve gostin­ske in druge sto­ri­tve; nekaj je tudi izdelkov sto­ri­tve

Kot kaže, se taki pro­jekti med potro­šniki dobro pri­je­mljejo in je ver­je­tno, da se bodo v pri­ho­dnje poja­vili še novi kon­ku­renti s takimi ali dru­gač­nimi she­mami popustov.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x