Odpustkov za študij ne bo več

Pokojninski zakon, ki ga je vče­raj potr­dila vlada (ven­dar ute­gne na poti skozi par­la­ment še doži­veti spre­membe), med dru­gim tudi odpra­vlja možnost pri­zna­va­nja dodane dobe za čas štu­dija in voja­škega roka. Na tak način so se doslej »izo­bra­ženi« upo­ko­jenci lahko odpra­vili v pen­zijo prej, kot bi se sicer. Po novem bo imel dol­go­tra­jen štu­dij še tovr­stno sla­bost: tre­nu­tek upo­ko­ji­tve bo pre­ma­knil v prihodnost.

Avtor ome­nje­nega članka Lojze Javornik navaja:

Vpliv štu­dija se lepo vidi v sta­ti­stiki Zpiza, ki kaže, da so imeli lani tisti upo­ko­jenci, ki so se upo­ko­je­vali med 55. in 59. letom, v pov­pre­čju za okoli pet let več dopol­njene delovne dobe od tistih, ki so se upo­ko­jili s sta­ro­stjo od 60 do 64 let. To na prvi pogled nena­va­dno dej­stvo, da imajo sta­rejše osebe manj delovne dobe, je seveda posle­dica dej­stva, da se lju­dje, ki štu­di­rajo, zapo­slu­jejo pozneje.

Računica »ali se štu­dij splača« bo zaradi tega neko­liko dru­gačna. Štu­dij je eko­nom­sko smi­seln, če bo bodo­čemu diplo­mi­rancu omo­go­čil toliko večji doho­dek, da bo z njim nado­me­stil (tudi) kasnejši vstop v pokoj­nin­ski sis­tem. Če pa  potem diplo­mi­ra­nec dela na delov­nem mestu, ki ne zah­teva (in ne vre­dnoti) visoke izo­brazbe, potem je bil čas, pora­bljen za nje­gov štu­dij, (finančno gle­dano) strel v pra­zno, ki bo diplo­mi­ranca pozneje kazno­val še z malu­som pri pokoj­nini. »Med leti 2007 in 2009 je diplo­mi­ralo 53.000 diplo­man­tov, po raz­i­ska­vah pa je vsako leto za diplo­mante na voljo zgolj 8000 delov­nih mest,« pravi čla­nek v Delu.

OK, res je, da je osta­nejo od štu­dija tudi  nema­te­ri­alne kori­sti in da je, če delov­nih mest za sre­dnje­šol­ske matu­rante itak ni na voljo, zgor­nja dilema neko­liko akademska.

Sicer smo lahko razne vidike pokoj­nin­ske pro­ble­ma­tike, z obi­čajno dozo dema­go­gije, sli­šali v vče­raj­šnji TV oddaji Pogledi Slovenije. Posnetek se splača pogle­dati zaradi nazor­nih gra­fič­nih pri­ka­zov v uvo­dnem delu.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko , , .

En Komentar

  1. Objavljen na 15. september 2010 ob 20:41 | stalna povezava

    Mogoče gre za pri­krito sti­mu­li­ra­nje zgo­dnje naj­stni­ške mla­dine in nji­ho­vih star­šev k izbiri roko­del­skih pokli­cev takoj po OŠ. Gradbene delavce imamo že dolgo tuje, obča­sno pa pri­cur­lja tudi kakšna infor­ma­cija, da nam bo zmanj­kalo meha­ni­kov, inšta­la­ter­jev, ipd. Bolonjske inže­nirje bo naj­brž težko pri­pra­viti (pri­va­diti), da bi name­sto pri­ča­ko­va­nih belih nadeli zašmi­rane modre ovratnike.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x