Politično korektna pokojninska renta

Kot je opo­zo­ril Uroš Ornik v sose­dnji temi, tre­nu­tni pre­dlog novega pokoj­nin­skega zakona ZPIZ-2 v 216. členu pri­naša nena­va­dno določbo: kot edini kri­te­rij za izra­čun višine pokoj­nin­ske rente dovo­ljuje le upo­šte­va­nje sta­ro­sti ren­tnika, ne pa tudi nje­go­vega spola. To je ino­va­cija,  ki je v naspro­tju z več kot sto­le­tno tra­di­cijo pri poslih življenj­skih zava­ro­vanj. Če bo ta novost resnično obve­ljala, bo pome­nila veliko pre­li­va­nje denarja v smeri od ene sku­pine var­če­val­cev k drugi.

Da žen­ske v pov­pre­čju živijo dlje kot moški, je že vsaj 200 let pod­prto tudi s sta­ti­stič­nimi podatki. Za zava­ro­val­nice, ki se ukvar­jajo z življenj­skimi zava­ro­va­nji, je to dej­stvo zelo pomembno, pose­bej v pri­meru rent. Osnovna oblika rente je nakup doži­vljenj­ske rente z enkra­tnim vpla­či­lom. Kupec rente (sta­ro­stnik) se želi zava­ro­vati pred »dol­go­ži­vo­stjo«, torej za pri­mer, da bo živel še tako dolgo, da mu bo zmanj­kalo denarja. Zavarovalnica je to tve­ga­nje pri­pra­vljena za dolo­čeno ceno pre­vzeti nase in mu zago­ta­vljati redno vsa­ko­me­sečno izpla­čilo do konca življe­nja. Poenostavljeno pove­dano gre za stavo: kupec stavi, da bo živel dolgo, zava­ro­val­nica pa stavi proti njemu, da ne bo živel tako dolgo. Tisti, ki bo stavo dobil, bo »finančno v plusu«. Ekstremni pri­mer: če kupec doži­vljenj­ske rente umre kmalu po pre­jemu prve mesečne rente, je bila nje­gova odlo­či­tev močno napačna, stavo je izgu­bil, zava­ro­val­nica pa ima dobiček.

Ker žen­ske živijo dlje, je logično, da pri isti sta­ro­sti in za isto ceno žen­skam pri­pada neko­liko nižja renta kot moškim, saj se zne­sek raz­deli na večje šte­vilo obro­kov. In dejan­sko zava­ro­val­nice tako izra­ču­na­vajo že ves čas, tako po svetu, kot doslej tudi pri nas. V sose­dnji temi smo videli, da je v višini rente med sve­žim upo­ko­jen­cem in svežo upo­ko­jenko pri­bli­žno 20-odstotna razlika.

Novi ZPIZ-2 pa naj bi torej za izpla­čilno fazo pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja pred­pi­sal enake rente za vse, ne glede na spol. V bistvu bi to pome­nilo, da bi se na pre­hodu iz var­če­valne v izpla­čilno fazo cca 10% pri­hra­nje­nega denarja na oseb­nih raču­nih var­če­val­cev (impli­ci­tno) pre­ne­slo na račune žensk. In zato bi potem žen­ske dobi­vale cca 10% višjo rento od tiste, ki bi jim glede na pri­var­če­vana sred­stva pri­pa­dala po aktu­ar­skih nače­lih. Moški pa bi dobi­vali cca 10% nižjo rento od tiste, ki bi jim pripadala.

Zakaj pri­pra­vljavci zakona uva­jajo tako »sub­ven­ci­o­ni­rano PDPZ rento«, ki se raz­li­kuje od vseh dose­da­njih, je še odprto vpra­ša­nje. Pojasnila o tem ni bilo zasle­diti. V zava­ro­val­ni­ških kro­gih se govori, da so ura­dniki na Ministrstvu za delo pre­ti­ra­vali s poli­tično korek­tno­stjo v strahu pred navi­de­znim dis­kri­mi­ni­ra­njem (evrop­ska direk­tiva 2004/113/ES z dne 13. decem­bra 2004 o izva­ja­nju načela ena­kega obrav­na­va­nja moških in žensk) in pre­zrli kla­vzulo, ki tudi v 2.a členu slo­ven­skega Zakona o ure­sni­če­va­nju načela ena­kega obrav­na­va­nja iz tega izvzema zavarovalništvo.

Drugje po Evropi ome­njena direk­tiva ni pov­zro­čila tako bizar­nih spre­memb, kot so pre­dla­gane pri nas, pač pa so izra­čuni rent ostali taki kot so bili dotlej. Edina doda­tna obve­znost, ki za zava­ro­val­nice v dru­gih evrop­skih drža­vah velja, je, da morajo s sve­žimi sta­ti­stič­nimi podatki o življenj­ski dobi peri­o­dično doka­zo­vati, da je z aktu­ar­skega vidika pri življenj­skih zava­ro­va­njih raz­li­ko­va­nje med moškimi in žen­skami še utemeljeno.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x