Izračun pokojninske rente čez palec

V nasle­dnjem letu bodo prvi var­če­valci iz kolek­tiv­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja, ki bodo izpol­nili pogoje po sta­rem zakonu ZPIZ-1, pri­čeli dobi­vati rento (možen bo sicer tudi dvig v enem zne­sku, a o tem kdaj dru­gič). Ob nakupu rente pri zava­ro­val­nici ali pokoj­nin­ski družbi bo izra­ču­nana tudi njena višina. Nanjo seveda naj­bolj vpliva višina pri­hran­kov na vašem indi­vi­du­al­nem pokoj­nin­skem računu, poleg tega pa so pomembni še spol, sta­rost, tablice smr­tno­sti (pri­ča­ko­vana življenj­ska doba), stro­ški zava­ro­val­nice in davčna obravnava.

Za grobo oceno, kaj lahko pri­ča­ku­jete, če ste v PDPZ vklju­čeni od leta 2001 in ste tik pred redno upo­ko­ji­tvijo, poglejte na zadnji letni izpi­sek, koliko ste v teh 10 letih nabrali. Pod pred­po­stavko, da ste moški, star okoli 63 let ali žen­ska okoli 61, sta vaša pri­bli­žna fak­torja za izra­čun mesečne rente 200 ozi­roma 240.

Denimo, da ste nad­pov­prečno pri­dno vla­gali in imate na pokoj­nin­skem računu 10.000 evrov. Šte­vilko delite s svo­jim fak­tor­jem in dobite PRIBLIŽNI zne­sek doda­tne rente, ki vam bo pri­pa­dala. Za moškega torej 10.000 : 200 = 50 evrov, za žen­sko pa 10.000 : 240 = 42 evrov.

Če name­ra­vate rento pri­četi črpati pred sta­ro­stjo iz zgor­njega pri­mera, bo le-ta seveda nižja, saj zava­ro­val­nica pri­ča­kuje, da jo mora raz­po­re­diti na daljše obdo­bje. Koliko to vpliva na višino, si lahko ogle­date v teh pre­gle­dni­cah. Še nekaj hipo­te­tič­nih izra­ču­nov pa so pred časom zbrali v Dnevniku: tabela ponu­dni­kov PDPZ.

Da dobite neto zne­sek, morate naza­dnje odšteti še 25% akon­ta­cije doho­dnine, ki si jo bo odme­rila in že odštela od vaše rente država (če ne boste imeli veliko dru­gih dohod­kov, boste lahko akon­ta­cijo delno ali v celoti s pora­ču­nom dobili nazaj; odvi­sno od tega, kakšen bo davčni režim v tistem času). »Davčne olaj­šave« doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja so namreč le oblika odloga davčne obve­zno­sti na kasnejši čas.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

3 Komentarji

 1. Uroš Ornik
  Objavljen na 13. september 2010 ob 20:18 | stalna povezava

  Nov pre­dlog zakona bo zadevo malen­kost spre­me­nil (če bo tako obve­ljalo). Trenutno je namreč pred­vi­deno, da renta ne bo odvi­sna od spola, ampak zgolj od starosti.

  Slednje je zame tre­nu­tno, sploh glede na to, da se v komen­tarju zakona skli­cuje na aktu­ar­ska načela, rahlo nera­zu­mljivo. Ampak, ok.

  Skratka, če bo sta­rost edini kri­te­rij, potem bodo naj­ver­je­tneje moški pre­jeli neko­liko nižjo rento, žen­ske neko­liko višjo, kot so pred­vi­de­vali infor­ma­tivni izra­čuni sedaj.

  Veliko bo odvi­sno tudi od samega podrob­nega pred­pisa, ki bo dolo­čal rente. Rente iz PDPZ namreč oči­tno ne bodo tipi­čen zava­ro­val­ni­ški pro­dukt. Tudi ravno kate­ra­koli zava­ro­val­nica ne bo mogla teh rent izplačevat.

  Kar se pa dav­kov tiče. Drži. Vendar je tre­nu­tno pokoj­nina iz obve­znega zava­ro­va­nja (ZPIZ) do 1.027 EUR mesečno neob­dav­čena — za tiste, ki so mlajši od 65 let (za sta­rejše je ta zne­sek nekaj več kot 1.200 EUR). Tako gre zasle­diti na sple­tni strani ZPIZ. Velika večina upo­ko­jen­cev pre­jema nižjo pokojnino.

  Če boste pre­je­mali oba vira, pokoj­nino iz ZPIZ in rento iz PDPZ, boste nače­loma davčno obrav­na­vani enako, kot če bi pre­je­mali ekvi­va­lent višine pokoj­nine zgolj s strani ZPIZ. 40. člen Zakona o doho­dnini pravi nekako takole: »pokoj­nina je pokoj­nina iz obve­znega zava­ro­va­nja, renta iz PDPZ in …« Torej, davek v prin­cipu ne bi smel biti ovira za var­če­va­nje, vsaj po mojem mne­nju ne.

 2. sandi
  Objavljen na 14. september 2010 ob 11:49 | stalna povezava

  Če bo tole potep­ta­nje aktu­ar­skih prin­ci­pov (neraz­li­ko­va­nje pri­ča­ko­vane življenj­ske dobe za moške in žen­ske) res obve­ljalo, bo imela zadeva še malo manj zveze s pra­vim pome­nom pojma »zavarovanje«.

 3. Uroš Ornik
  Objavljen na 14. september 2010 ob 14:10 | stalna povezava

  Se stri­njam.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x