Gverilski marketing in sončna uprava

bananaPotek dogod­kov je bil pri­bli­žno tak: Direktor novo­u­sta­no­vljene Službe vlade RS za pod­nebne spre­membe Jernej Stritih se dogo­vori z nem­škim avto­mo­bil­skim pod­je­tjem, ki bi držav­nim orga­nom brez­plačno dalo na voljo lepo šte­vilo rela­tivno dra­gih limu­zin in v zameno ne pri­ča­kuje niče­sar. »Prihranek od nena­kupa« naj bi šel za gra­dnjo sonč­nih elek­trarn. Plemenito, ni kaj.

Po manj kot tednu dni od najave tega posla in po dveh dneh od nje­gove odpo­vedi imajo ključne besede »bmw sončne elek­trarne« več kot 12 tisoč zadet­kov v goo­glo­vem sple­tnem iskal­niku. Slovenski ele­k­tron­ski in tiskani mediji pa so bla­govni znamki BMW pri­skr­beli nebroj objav, kate­rih jih veliko ome­nja tudi teh­nične in eko­lo­ške zna­čil­no­sti nji­ho­vih vozil. V samo nekaj dneh si je bavar­ska avto­mo­bil­ska tovarna v Sloveniji zago­to­vila toliko publi­ci­tete, kot jo s pla­ča­nimi oglasi sploh ne bi mogli doseči in za to so pla­čali — POPOLNOMA NIČ. Zdaj je tudi jasno, zakaj niso v zameno pri­ča­ko­vali ničesar.

Zadeva izgleda kot zelo uspe­šna akcija gve­ril­skega mar­ke­tinga, vre­dna naj­manj nagrade Effie, v kateri pa žal neko­liko neslavno vlogo igrata slo­ven­ska vlada in njen pod­nebni komi­sar Stritih. Mogoče se komu ob tej bizarni zgodbi porodi tudi aso­ci­a­cija na pojem »banana republika.«

DOPOLNJENO 21.10. 2010: Vlada RS je s svo­jih sple­tnih strani enkrat v okto­bru 2010 uma­knila vse­bino spo­ro­čila, dati­ra­nega 13.9. 2010, ki je lin­kano zgo­raj, in se je naha­jalo na naslovu http://www.vlada.si/si/aktualno/sporocila_ministrstev_in_vladnih_sluzb/novice_drzavnih_organov/article/5/12082/f0d5705088/, zato ga nava­jamo tukaj:

Projekt izgra­dnje sonč­nih elek­trarn, v kate­rem sode­luje BMW Group

Služba Vlade Republike Slovenije za pod­nebne spre­membe, ki je bila usta­no­vljena za usmer­ja­nje sek­tor­ske in med­sek­tor­ske poli­tike na podro­čjih bla­že­nja, pri­la­ga­ja­nja in tehnološko-razvojnega pre­hoda države v niz­koo­gljično družbo, se med dru­gim ukvarja tudi s pro­jek­tom izgra­dnje sonč­nih elek­trarn, v kate­rem sode­luje z BMW Group.

BMW namreč ponuja vse serije vozil, opre­mlje­nih s teh­no­lo­gijo EfficientDynamics, kar omo­goča zmanj­ša­nje porabe goriva in zmanj­šano vre­dnost izpu­sta emi­sij CO2. Ob tem se tudi dogo­var­jamo za vklju­či­tev ele­k­trič­nih vozil Mini. Vlada bi v prvi fazi zame­njala 38 vozil, sta­rih od 5 do 10 let, na diplo­mat­skih pred­stav­ni­štvih v tujini in v voz­nem parku Protokola Republike Slovenije in s tem v nasle­dnjih petih letih zaradi zmanj­ša­nja teko­čih stro­škov pri­var­če­vala okrog 290.000 evrov. Pri tem gre veči­noma za vozila serije 5, ki ustre­zajo zah­te­vam diplo­mat­skega pro­to­kola. Uporaba okolj­sko manj obre­me­nju­jo­čih vozil je tudi v skladu s spre­je­tim Akcijskim načr­tom za zeleno javno naro­ča­nje, ki ga je Vlada RS spre­jela maja 2009.

V zameno za vozila pod­je­tje BMW od vlade ne pri­ča­kuje niče­sar. Kot eden od ciljev pro­jekta pa je bilo dogo­vor­jeno, da se bo pri­var­če­vani denar vlo­žil v izgra­dnjo sonč­nih elek­trarn, kon­kre­tno v izgra­dnjo ene sončne elek­trarne na objektu Ministrstva za zuna­nje zadeve in ene sončne elek­trarne na objektu Gregorčičeva 25. Preostala sred­stva in more­bi­tna doda­tna sred­stva osta­lih mini­str­stev bodo vlo­žena v eno ali več elek­trarn na sre­dnjih šolah.

Slovenija ima namreč v jav­nih usta­no­vah, v tem pri­meru šolah, velik poten­cial za pro­i­zvo­dnjo ele­k­trike iz foto­vol­ta­ike (FV), saj je v Sloveniji 1067 šol s 360.000 m2 južno leže­čih streh, kjer je lahko zgra­je­nih (odvi­sno od naklona streh) več kot 30 MWp sonč­nih foto­na­pe­to­stnih elek­trarn ozi­roma pro­i­zve­de­nih 32,5 GWh ele­k­trike letno in s tem pri­var­če­va­nih 42.200 ton CO2 vsako leto obra­to­va­nja sonč­nih elek­trarn (v koli­kor to pri­mer­jamo z izpu­stom CO2 iz ter­mo­e­lek­trarn na lignit – denimo TEŠ). Ta ele­k­trična pro­i­zvo­dnja je enaka kon­stan­tni pro­i­zvo­dnji 4.7 MW, kar pred­sta­vlja 0,25 % sku­pne ele­k­trične pro­i­zvo­dnje v Sloveniji.

Tako kot druge države čla­nice EU je namreč tudi Slovenija spre­jela zaveze pod­nebno ener­get­skega paketa, ki na ravni EU zah­teva dose­ga­nje ciljev 20–20-20, v pri­meru Slovenije pa bo treba delež obno­vlji­vih virov ener­gije v končni porabi ener­gije dvi­gniti na 25 %. Zato je nujno, da se pospeši uva­ja­nje ener­get­ske učin­ko­vi­to­sti in pro­i­zvo­dnja ener­gije iz obno­vlji­vih virov.

Naj še dodamo, da smo se na začetku obli­ko­va­nja pro­jekta pogo­var­jali z večimi pro­i­zva­jalci vozil, ki so nam odgo­vo­rili, da v takih pro­jek­tih niso pri­pra­vljeni sode­lo­vati. V pri­meru, da bi pri­pra­vlje­nost izka­zali kasneje, bo Služba vlade za pod­nebne spre­membe v pro­jekte rabe obno­vlji­vih virov ener­gije ter učin­ko­vite rabe ener­gije vklju­čila tudi njih ali katere koli druge zain­te­re­si­rane gospo­dar­ske subjekte, ki bi želeli pri tem sodelovati.

Vsa sred­stva v pro­jektu bodo pora­bljena skla­dno z dolo­čili Zakona o jav­nem naro­ča­nju. Objavljen bo tudi javni raz­pis za posta­vi­tev in upra­vlja­nje posa­me­zne sončne elek­trarne. Časovni načrt za izvedbo je odvi­sen od dobave vozil in izvedbe jav­nega naro­čila. Pričakujemo pa, da bo javni raz­pis izve­den v letu 2011, prav tako tudi posta­vi­tev sonč­nih elektrarn.

Za konec naj dodamo, da je pro­jekt še v medre­sor­skem vla­dnem uskla­je­va­nju, da vlada o njem še ni odlo­čala in da nobena pogodba v tem pro­jektu še ni bila podpisana.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji oglaševanje z značko .

3 Komentarji

 1. sandi
  Objavljen na 19. september 2010 ob 09:23 | stalna povezava

  Zdajle vidim, da je BMW zadevo nape­lje­val že lani (čla­nek iz avgu­sta 2009). Takrat je bilo v igri 200 vozil in strehe na šolah, letos, ko se je ini­ci­a­tor Jure Leben pre­se­lil v vla­dno pod­nebno službo, pa so lahko akcijo pognali.

 2. Bimbo
  Objavljen na 21. september 2010 ob 21:50 | stalna povezava

  Vsem vla­dnim tego­bam v posmeh je bil v soboto v Dnevnikovem Objektivu čez pol strani obja­vljen oglas za BMW serije 5 tou­ring z veli­kih glav­nim spo­ro­či­lom: »NIHČE SI NI MISLIL, DA JE UČINKOVITOST LAHKO TAKO LEPA.« Ob članku J.P. Damijana z naslo­vom »Generacijska soli­dar­nost na hudi preizkušnji«…

 3. sandi
  Objavljen na 11. april 2012 ob 10:32 | stalna povezava

  BMW gve­ril­sko v slo­ven­sko javno upravo že tre­tjič: tokrat so dali direk­torju Triglavskega naro­dnega parka v upo­rabo BMW X3. Ni kaj, kdor zna, pač zna :-)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x