Varna starost za vse generacije

varna-starostV teh dneh v poštne nabi­ral­nike dobi­vamo bro­šu­rico »Varna sta­rost za vse gene­ra­cije,« v kateri Ministrstvo za delo poja­snjuje pokoj­nin­sko reformo. Zadeva je soli­dno nare­jena in našteva naj­po­memb­nejše kon­kre­tne infor­ma­cije za vse tiste, ki se doslej v to pro­ble­ma­tiko niso pogla­bljali, tudi za tiste, ki šte­jejo mesece in pre­ra­ču­na­vajo, kako kar naj­hi­treje v penzijo.

Mogoče bi si neko­liko več pou­darka zaslu­žilo dej­stvo (ki je sicer ome­njeno na strani 4), da je pokoj­nin­ska bla­gajna že danes »ban­kro­ti­rana«, saj pri­spevki zapo­slene gene­ra­cije že kar nekaj let ne zado­ščajo za spro­tno izpla­če­va­nje pokoj­nin upo­ko­jeni gene­ra­ciji in da je treba za pokri­va­nje raz­like zaje­mati iz držav­nega pro­ra­čuna. Letos, nava­jajo, bo ta luknja zna­šala 1,36 mili­jarde evrov.

V bro­šuri pa ni niti besede o pro­sto­volj­nem doda­tnem pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju, ki je za pri­pra­vljavce oči­tno minor­nega pomena. Pravzaprav tega dela ver­je­tno ne ome­njajo tudi zato, da ne bi ljudi še doda­tno raz­bur­jali, saj bo za raz­bur­je­nje čez par mese­cev itak poskr­belo izpla­če­va­nje prvih rent. Poleg tega pa zdaj v zakonu niti ni več bistve­nih novo­sti, saj je od prvo­tnega pre­dloga iz marca 2010, ki naj bi sis­tem posta­vil na boljše teme­lje in ga napra­vil pri­vlač­nej­šega, v seda­nji ver­ziji ostalo bore malo.

Publikacija je izšla v nakladi 750.000 izvo­dov, stro­ški natisa in dis­tri­bu­cije so zna­šali 108.046,27 evrov (z DDV), na voljo pa je tudi na sple­tni strani www.reforme.vlada.si (PDF, 391 kB).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

3 Komentarji

 1. Uroš Ornik
  Objavljen na 24. september 2010 ob 19:11 | stalna povezava

  Res je. Dobrodošla poteza. Osebno me pa žalo­sti, da ni niti besede o pro­sto­volj­nem doda­tnem pokoj­nin­skem zava­ro­va­nju. Ta del pred­sta­vlja namreč POLOVICO zakona ZPIZ-2. Resda drugo polo­vico. Morda pa jo še doča­kamo.
  Razburjenje, če bo, pa bo posle­dica ravno tega. Neinformiranosti s strani objek­tivne avto­ri­tete — Ministrstva. Izvajalci to nismo, ker pač ne uži­vamo takega zau­pa­nja jav­no­sti. Je pa res, da odnosa in rav­nanj vseh izva­jal­cev ne gre metati v en koš.
  Primeri nein­for­mi­ra­no­sti:
  Obdavčitev enkra­tnih (nena­men­skih) dvi­gov je iden­tična vsa leta. To ni nič novega, kar bi kdor­koli zlobiral.

  Enkraten dvig ni namen PDPZ. Že od vsega začetka v ZPIZ-1 piše: »… zava­ro­va­nje z name­nom pri­do­bi­tve doda­tne pokoj­nin­ske rente«. Tudi to ni nič novega.
  Rente bodo nizke. To seveda velja za večino prvih rent. Kako pa naj bi bilo dru­gače? Če pla­ču­ješ 10 let zato, da bi po načelu aktu­ar­ske pra­vič­no­sti pre­je­mal 20 let, je dovolj kmečka pamet. Izplačila so lahko samo polo­vico tega kot sem vpla­če­val. Veliko jih ni vpla­če­valo pol­nih 10 let. Veliko se jih upo­koji pri sta­ro­sti manj kot 60 let, kar pomeni, da bodo rento pre­je­mali več kot 20 let. Povprečna pre­mija znaša 40 EUR, ker govo­rimo o pov­pre­čju, jih pre­cej pla­čuje manj. NI DONOSA, ki reši ta problem.

 2. tine
  Objavljen na 2. oktober 2010 ob 09:52 | stalna povezava

  Problem je, ker so v soli­dni nere­jeni bro­šu­rici, nare­jeni napačni izra­čuni in ker nas obve­šča o zakonu, ki še ni spre­jet in se bo nje­gov pre­dlog še spre­mi­njal, tako, da lahko nekdo to razume tudi kot pro­pa­gan­dni mate­rial za napo­ve­dani refe­ren­dum. Pa cel kup »drob­nega tiska«, ki ga ne manjka v pre­dlogu novega zakona, se je v bro­šu­rici zamolčal.

 3. sandi
  Objavljen na 4. oktober 2010 ob 06:42 | stalna povezava

  @tine: Kateri izra­čun je napa­čen (da bodo pre­je­mniki bro­šure lahko nanj pozorni)?

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x