Lojalnostna kartica, ki ne podžiga potrošništva

lyoness-karticaLyoness ima zani­miv način argu­men­ti­ra­nja svo­jega poslan­stva: ker vas usmer­jamo samo v dolo­čene trgo­vine in ker morate bone kupo­vati vna­prej, boste zapra­vili manj. Čla­nom sis­tema poši­ljajo cir­ku­larno pismo, v kate­rem eden od »lider­jev« v sis­temu, D.L., takole pre­pri­čuje nei­me­no­vano oma­hu­jočo poten­ci­alno kan­di­datko (bol­dani pou­darki so moji):

Pozdravljeni,

hvala za vaše pomi­sleke. Dovolite mi pro­sim, da jih poko­men­ti­ram. Pravzaprav Lyoness vodi nepo­sre­dno k manj potro­šni­štvu in ne več. Naj pojasnim.

Prvič, ne Lyoness ne ime­tniki kar­tic niko­gar ne silimo k doda­tnemu naku­po­va­nju, pač pa je ideja Lyonessa v tem, da tisto, kar sicer kupu­jemo, lahko z Lyonessom kupimo ceneje. Ideja Lyonessa je v pre­u­smer­ja­nju obsto­ječe kupne moči potro­šni­kov k izbra­nim trgovcem.

Drugič, vsi meni znani ostali sis­temi zve­stobe, kot so npr. Mercatorjeva pika, Sparove nalepke, Petrolova Magna, itd. te dejan­sko silijo k več naku­po­va­nja, ker so nji­hovi sis­temi oz. kar­tice izdane z name­nom s strani trgovca, da pove­čamo potro­šnjo pri njih, t.j. vse delu­jejo na prin­cipu, da več ko kupiš, več dobiš nazaj oz. dobiš neko nagrado le, če kupiš v ome­je­nem času nekaj, česar sicer morda ne rabiš, npr. kako posodo, špor­tne torbe. Če ne kupiš oz. izko­ri­stiš dobro­pisa, ti zapade. Ker si sti­mu­li­ran doseči neko kvoto točk, mar­sikdo v koša­rico doda še kako čoko­la­dico ali bon­bon­ček, da le dobi še eno nalepko več. Lyoness kar­tica pa ni orodje v rokah trgovca niti orodje v rokah bank (kot npr. Diners ali MasterCard ali zračne milje, ki so tudi usmer­jeni k pove­če­va­nju potro­šnje). Pri Lyonessu tega ni: ni časov­nih ome­ji­tev niti nikoli nič ne zapade, zato Lyoness ime­tniki kar­tice nismo v niče­mer zma­ni­pu­li­rani, da kupu­jemo več niti dru­gih draž­jih stvari, imamo pa kori­sti, povra­čilo denarja, če kupu­jemo pri Lyoness par­tner­jih, ki pa so sicer čisto nava­dni in kon­ku­renčni, a kva­li­te­tni ponu­dniki. Torej nepo­sre­dno kupu­jemo ceneje, povr­njeni denar pa nam ostane kot denar za karkoli.

Tretjič, da bi nekaj kupili pri Lyoness par­tnerju, ne morete kar zaviti k prvemu trgovcu na poti iz službe ali k naj­bliž­jemu sosedu, ko imate 5 minut časa, ko ste ob 18h na poti domov lačni in nehote v koša­rico nalo­žite še to in ono zaradi lač­nih oči. Najprej morate raz­mi­sliti kaj želite, nato poi­skati na por­talu pri­mer­nega trgovca, lahko tudi sple­tnega, nato se z njim dogo­vo­riti za kon­kre­ten nakup. Pri večjih trgov­cih (Muller, Baumax, Palmers, Humanic, Lidl…) morate pred­ho­dno celo kupiti bone, kar pomeni, da morate ponovno začeti načr­to­vati, kaj boste kupili, pre­mi­sliti o vre­dno­sti in nato kupiti bone za to vre­dnost. Praktično vsi aktivni potro­šniki ugo­ta­vljamo, da že samo zaradi tega zapra­vljamo za obi­čajne stvari cca 10% manj kot prej! Kupujemo pre­mi­šljeno in ne več tako impul­zivno. Konkretno v naši dru­žini name­sto teden­skih naku­pov v Mercatorju, kjer smo v pov­pre­čju mesečno tro­šili po 600 do 700 EUR, sedaj na mesec tam pustimo le še 20 do 30 EUR. Namesto tega gremo cca 2x do 3x na mesec v Mullerja in načr­to­vano kupimo, vča­sih tudi še za kake širše dru­žin­ske člane, ter sproti tudi v trgo­vini kal­ku­li­ramo, ali smo že pre­se­gli zne­sek bonov, ki ga imava s K. v denar­nici. Tako mar­sik­daj v trgo­vini ostane kaj, kar bi sicer romalo v košarico.

Četr­tič, ker se moraš malo bolj zave­stno in načr­tno lotiti naku­pov, zapra­viš bistveno manj časa po trgo­vi­nah, ker eno­stavno raz­mi­sliš, se pri­pra­viš, greš v trgo­vino, nabe­reš kar si načr­to­val in ne zapra­vljaš časa s t.i. win­dow sho­ppin­gom. Ko potre­bu­jemo čevlje, gremo dru­žin­sko in ciljno v Humanic v Mercator cen­tru v Šiški ali v City Parku, in kupimo čevlje, ostale trgo­vine pa nas takrat ne zani­majo. Še bolje pa je kupiti kar preko sple­tne trgo­vine, kjer gre časa še manj, pa še nakup lahko izve­deš takrat, ko otroci že spijo in s tem pri­do­biš nekaj dra­go­ce­nega časa popol­dan ali čez dan, za kaj bolj nuj­nega kot so kak spre­hod ali tek v naravi ali igro z otroki itd.

Petič, poleg pri­hranka denarja in časa (Neverjetno: ravno v tem tre­nutku, ko vam tole pišem brez njene vedno­sti, mi je žena K. rekla, da se je v sep­tem­bru prvič po 20 letih, od kar ima kre­di­tno kar­tico dogo­dilo, da je imela mesečno porabo enako nič. Prav never­je­tno, kako delu­jejo misli!) zaradi Lyonessa tudi manj one­sna­žu­jemo oko­lje: name­sto več­kra­tnih naku­po­val­nih izle­tov z avtom (hišo imamo 15 minut od naj­bliž­jega mestnega avto­busa), načr­to­vani nakupi, pred­vsem pa sple­tni nakupi pome­nijo nepo­sre­dno manj pora­blje­nega goriva.

Glede vzdr­žno­sti sis­tema ni nobe­nega dvoma. To doka­zuje rast šte­vila ponu­dni­kov, pro­daj­nih mest, sple­tnih trgov­cev in šte­vila ime­tni­kov kar­tic tako v Sloveniji kot dru­god. Lyoness je tre­nu­tno 4. naj­hi­treje rastoče pod­je­tje v Evropi po pro­metu, nje­gova rast pa je dobila naj­ve­čji zagon ravno v času zadnjih let sicer­šnje krize, ker daje pravi odgo­vor na potrebo po spre­membi potro­šni­štva, ki je s kla­sič­nimi meto­dami zašlo v krizo. Takšna potro­šnja, kot se je doga­jala pred krizo, ni vzdr­žna. Naj to pod­kre­pim še z enim podat­kom. V Sloveniji, kjer je pov­prečna plača cca 950 EUR na mesec, pov­prečni aktivni Lyoness potro­šnik v sis­temu Lyoness mesečno nakupi za nekaj manj kot 150 EUR. V Romuniji, v katero je Lyoness vsto­pil pri­bli­žno soča­sno kot v Slovenijo, pred dobrima 2 letoma, kjer je pov­prečna plača na pre­bi­valca cca 400 EUR pa pov­prečni aktivni Lyoness ime­tnik kar­tice potroši pri Lyoness trgov­cih za okrog 220 EUR. Drugače pove­dano, bolj ko se lju­dje zave­dajo vre­dno­sti denarja, bolj izko­ri­ščajo Lyoness in več denarja se pre­raz­po­redi nazaj med ljudi. Projekt Lyoness dejan­sko spre­mi­nja potro­šni­ško para­di­gmo nazaj v bolj humane okvirje. Lyoness je tudi prva tovr­stna orga­ni­za­cija na svetu, ki je dobila ISO 9001 cer­ti­fi­kat kako­vo­sti in še TUV cer­ti­fi­kat v dolo­če­nih drža­vah EU.

Kar se tiče dobro­del­no­sti, se pa ne morem stri­njati, da gre zgolj za image, čeprav se tudi tu na prvi pogled tako zdi. Lyoness je v zadnjih 2 letih orga­ni­zi­ral že 4 med­na­ro­dne dogodke Lyoness Sensation, naza­dnje pred tedni v Bratislavi, kjer se je zbralo več kot 6.000 ljudi iz vseh držav, kjer je akti­ven, kjer vod­stvo Lyoness osebno pred­sta­vlja pomen in načrte Lyonessa v med­na­ro­dnem oko­lju. Dogodek ima že ute­čeno struk­turo in traja tipično od 14h do 22:30. Če odšte­jemo odmor za večerjo, ki traja cca 1,5 ure in zabavni pro­gram cca 1,5 ure, ostane cca 5,5 ur za poslovni del. Od tega cca 2 uri nameni pre­da­va­nju zuna­njih vrhun­skih pre­da­va­te­ljev, kot so npr. Dr. Manfred Winterheller ali Hermann Scherer (gre za osebi, ki se uvr­ščata med top 10 pre­da­va­te­ljev in sve­to­val­cev v Evropi – poi­ščite ju na Googlu), cca 1,5 uri za pred­sta­vi­tev dosež­kov in načr­tov za naprej, cca pol ure za pode­li­tev pri­znanj naj­bolj uspe­šnim poslov­nim par­tner­jem, cca 1,5 ure pa odmeri za pred­sta­vi­tev dosež­kov in načr­tov Lyoness Child&Family Foundation! To vedno opravi usta­no­vi­telj g. Hubert Freidl osebno in ta tema­tika je vedno osre­dnja v naj­bolj udar­nem času, takoj po uvo­dnem moti­va­cij­skem pre­da­va­nju zuna­njega gosta.

Poglejte si kra­tek video posne­tek enega od pre­te­klih Lyoness Sensation, ki je bil 6.2., ko je Lyoness vsto­pil v ZDA. http://www.lyoness.ag/SI/news/archive/2010/4/lyoness-sensation-29–05-2010-dan-prese-kov-373.aspx

Na tem dogodku je Lyoness pri­ka­zal tudi pose­bej pre­de­lan in kasneje nagra­jen ume­telno izde­lan motor Harley Davidson v Lyoness pre­o­bleki. Ta moto­ci­kel je na voljo izključno za najem in pri­ka­zo­va­nje na raznih sho­dih moto­ri­stov in vsi pri­hodki od najema gredo direk­tno za Lyoness Child&Family Foundation.

Na istem dogodku je Lyoness pred­sta­vil tudi pesem The Miracle of Lyoness, ki jo je ustva­rila sku­pina pro­fe­si­o­nal­nih glas­be­ni­kov, ki so med liderji Lyonessa, izvaja pa pri­znana avstrij­ska pevka Nina Stern. Vsi pri­hodki od pro­daje pesmi v eni od avstrij­skih sple­tnih trgo­vin in kasneje DVD z video spo­tom gredo izključno za Lyoness Child&Family Foundation. V prvih 3 mese­cih po lan­si­ra­nju je bila v Avstriji to naj­bolj pro­da­jana pesem preko spleta v kon­ku­renci naj­ve­čjih sve­tov­nih hitov!

 • Poglejte si pro­sim arhiv novic na sple­tni strani Lyoness.si: http://www.lyoness.ag/SI/news/archive/
 • Poiščite novico z dne 28.5.: Na Lyoness open golf tur­nirju so igralci pri­i­grali 68.300 EUR doda­tnih sred­stev za Lyoness Child&Family Foundation.
 • Poglejte si sple­tno stran Lyoness Child&Family Foundation: http://www.lyoness-foundation.org/EN/index.htm?cm_mmc=Mainsite-_-Home-SI-_-brBox-_-lnkCFF
 • Link do nje je v desnem spo­dnjem osre­dnjem delu osnovne Lyoness strani www.lyoness.si. Tam so opi­sani vsi pro­jekti do sedaj.

Imam to srečo in pri­vi­le­gij, da sem se v rela­tivno krat­kem času pre­bil med slo­ven­ske in med­na­ro­dne liderje v pro­jektu Lyoness. To mi je omo­go­čilo tudi pov­sem brez­pla­čen obisk 3 izje­mnih dogod­kov, 4-dnevnega tre­ninga Leader Seminarja v Avstriji, 12-dnevnega dopu­sto­va­nja v družbi vseh direk­tor­jev in top 100 poslov­nih par­tner­jev na Maldivih in 4-dnevnega semi­narja Leader Convention na Portugalskem, kjer nam je Lyoness omo­go­čil tre­ning vodilne sve­to­valne hiše za razvoj vodi­telj­stva in osebne učin­ko­vi­to­sti FranklinCovey oz. nji­ho­vega tre­ninga 7 navad zelo učin­ko­vi­tih ljudi. Na teh semi­nar­jih sem imel pri­vi­le­gij, da sem se dru­žil tudi z usta­no­vi­te­ljem in vsemi direk­torji in ključ­nimi ose­bami Lyonessa ta hip. Žal mi morate zaen­krat ver­jeti na besedo, a povem vam, in to bodo potr­dili vsi ostali, ki so ude­le­žili kate­re­ga­koli med­na­ro­dnega dogodka Lyonessa, da g. Freidl in naj­ožje vod­stvo raz­mi­šlja veči­noma samo še o tem, kako bi Lyoness Child & Family Foundation nare­dili za naj­ve­čjo dobro­delno orga­ni­za­cijo na svetu. (Lyoness sam je že dozo­rel in se širi bolj ali manj po usta­lje­nih in pre­iz­ku­še­nih postop­kih.) Njihov ključni cilj pa je, da bo ta fun­da­cija do leta 2020 poma­gala na dnevni osnovi pre­ži­veti 1.000.000 ljudi, ki brez nje ne bi pre­ži­veli. Na prvi pogled se zdi 0,1% od vsa­kega nakupa res malen­ko­sten, a ko bo Lyoness kar­tico imelo nekaj sto mili­jo­nov ljudi, ki bodo tudi z zave­stjo, da z naku­pom poma­gajo solju­dem v sti­ski, ker trgovci del svo­jega zaslužka pač name­nijo za to čudo­vito fun­da­cijo, svojo kupno moč usme­rili k Lyoness trgov­cem, bo zago­to­vljeno trajno finan­ci­ra­nje že samo iz naku­pov. Marsikdo od nas pa bo tudi tako ali dru­gače doni­ral doda­tna sred­stva, bodisi z nakupi raznih arti­klov (majice, kape …), bodisi s pesmijo, naje­mom moto­ci­kla in vrste dru­gih zami­sli, ki jih bomo še izu­mili, bodisi z izbiro naj­bolj smo­tr­nih pro­jek­tov (to pra­vico bomo imeli poslovni par­tnerji) ali celo z nomi­na­cijo in pro­sto­volj­nim delom, kjer pa bodo imeli pomembno vlogo tudi med­na­ro­dni liderji, to so tisti, ki s(m)o naj­bolj pri­spe­vali k širi­tvi Lyoness skupnosti.

Značilnosti nji­ho­vih pro­jek­tov so, da ne spon­zo­ri­rajo dru­gih orga­ni­za­cij, tem­več z lastno pri­so­tno­stjo poskr­bijo, da se vsa sred­stva pora­bijo res za namene pro­jekta ter da je pomoč usmer­jena vedno tako, da doseže trajni uči­nek, torej, da nau­čijo oz. omo­go­čijo »lju­dem lovite ribe« in trajno samo­stojno pre­ži­vet oz. se posta­viti zopet na noge, ne pa »dajo ribe«, kar dela velika večina dru­gih orga­ni­za­cij, od rde­čega križa, Karitasa in Unicefa naprej. Torej, obna­vljajo siro­ti­šnice, gra­dijo šole, obna­vljajo črede noma­dom, poma­gajo lju­dem ob nena­dnih poškod­bah, da se čim prej reha­bi­li­ti­rajo itd.

Za konec bi le še ome­nil: tre­nu­tno se vsa sred­stva v Sloveniji zbrana za Lyoness Child&Family Foundation zbi­rajo in pora­bljajo za med­na­ro­dne pro­jekte, pred­vi­doma že v začetku pri­ho­dnjega leta, t.j. še pred medij­sko kam­pa­njo, ki je do sedaj veljala kot pogoj za spre­membo tega pra­vila, pa se bo začelo 50% teh sred­stev zbra­nih v Sloveniji pora­bljati za pro­jekte v Sloveniji, 50% pa jih bo vedno šlo za glo­balne pro­jekte, med kate­rimi je tre­nu­tno naj­ve­čji izgra­dnja prve Lyoness šole v Hondurasu. Vabim vas, da si ogle­date video spot in opis tega pro­jekta med aktu­al­nimi teko­čimi pro­jekti na sple­tni strani http://www.lyonessfoundation.org/EN/laufendeprojekte.htm

Ne, nika­kor ne gre le za image, Lyoness je stra­šan­sko resen glede Lyoness Child&Family Foundation. Za to idejo in orga­ni­za­cijo stoji v prvi vrsti usta­no­vi­telj Lyonessa g. Hubert Freidl, eden naj­ve­čjih vizi­o­nar­jev in ino­va­tor­jev sodob­nega časa. Samo tole šte­vilko si pred­sta­vljajte in nam jo poma­gajte doseči:

1.000.000.000 ime­tni­kov kar­tice x 100 EUR pov­prečni mesečni nakup*0,1%= 100.000.000 EUR mesečno za Lyoness Child&Family Foundation samo iz naku­pov! Vse, kar je potrebno, je, poda­riti kar­tico čim več lju­dem in jih čim bolj osve­stiti, ter jih pova­biti, da bodo razu­meli, zakaj se splača izbi­rati trgovce v sis­temu Lyoness za vsa­ko­dnevne nakupe. Je 100 EUR na mesec pora­biti pri Lyonessu name­sto kje dru­gje, težko? Že samo pre­klop na Lyoness ponu­dnika ele­k­trične ener­gije, ko bo tak v Sloveniji, pomeni 100 EUR pora­blje­nih pri Lyonessu. Ali pa račun za mobilni tele­fon (koliko jih imate pri vas?). Ali pa, koliko goriva mesečno potro­šite? Kje je tu hrana, pa zava­ro­va­nje, celo letna vinjeta za slo­ven­ske avto­ce­ste (tre­nu­tno jo lahko npr. kupimo na avstrij­skih črpal­kah!). Pridružite se našemu timu, ker le sku­paj bomo dose­gli to vizijo. Danes nas je 1.200.000, torej imamo še pre­cej kar­tic za poda­riti, mar ne?

Vsekakor bi se rad še enkrat sre­čal z vami in vam odgo­vo­ril še na ostale more­bi­tne zadržke, ker boste le s pra­vimi infor­ma­ci­jami lahko spre­jeli pravo odločitev.

Lep poz­drav,

D.

Ali bi vas tale »lider­jev« trak­tat prepričal?

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , .

2 Komentarji

 1. mbror
  Objavljen na 2. november 2010 ob 09:55 | stalna povezava

  Ta si je vzel še več časa, kot ona iz Lyonessa, ki je meni pisala :) ))))

 2. Objavljen na 22. januar 2012 ob 18:31 | stalna povezava

  Kapo dol za tole odprto pismo.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x