Izračunajte si datum upokojitve

ZPIZPred krat­kim je pokoj­nin­ski zavod ponu­dil sple­tno apli­ka­cijo, s katero si vsakdo lahko izra­čuna, kdaj bo šel lahko v pen­zijo po sedaj veljav­nih pred­pi­sih.  To je sicer le en del tistega, kar sko­raj­šnje upo­ko­jence močno zanima. Drugi del (višina prve pen­zije) je zaen­krat še pre­ve­lik zalo­gaj, kajti ZPIZ oči­tno nima vseh potreb­nih podat­kov ustre­zno pri­pra­vlje­nih.Zadeva bi sicer lahko bila upo­rab­ni­ško bolj pri­ja­zna, vse­ka­kor pa je tudi ta prvi korak dobro­do­šel v smeri proti oran­žnemu pismu, ki ga oči­tno še nekaj časa ne bomo doča­kali. Druga oči­tna izbolj­šava bi bila seveda pri­mer­java z novimi pogoji, torej tistim, kar je tre­nu­tno pre­dla­gano v novem zakonu. A ta pri­mer­java in tran­spa­ren­tnost pri tem seveda nista v inte­resu države :-) V inte­resu vlade je, da se pokoj­nin­ska reforma sprejme s čim manj ner­vi­ra­nja vseh tistih, ki bodo morali do upo­ko­ji­tve (if any) delati par let dlje.

Izračun se nahaja tukaj ter med kori­stnimi pove­za­vami.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

7 Komentarji

 1. binebone
  Objavljen na 3. november 2010 ob 18:44 | stalna povezava

  1. bine­bone komen­tira:
  Mogoče je tole spet nekaj v smi­slu Ropove reforme v letu 1997. Takrat so pri­za­deti to ime­no­vali Ropov rop sto­le­tja. Torej vidite kako dolgo se tale reforma že vleče. Takrat so lju­dje pre­ra­ču­na­vali obi­sko­vali zava­ro­val­nice in razne sklade z name­nom kaj bi jim takrat taka reforma pri­ne­sla. Bo torej spet tale reforma kot v Zolajevem romanu Germinala. sicer pa je Rop spe­ljal takrat reformo. Zdaj pa spet. takrat je bilo veliko naslo­vov kot je tale Spremembe da, a ne na škodo delav­cev.
  Ali tale izjava Slavka Kmetiča enkrat takrat.
  Slavko Kmetič: “Slovenija je edina država na svetu, kjer upo­ko­jenci pod­pi­rajo vnuke, da lahko ti pre­ži­vijo.”
  Toda od sre­dine 70 let brez­po­sel­nost stalno nara­šča.
  Torej ali desni­čar­ska ali levi­čar­ska poli­tika ima kaj na temo ponudba pov­pra­še­va­nje. In lahko mirne duše rečeš, da nimata ničesar.

  Torej misel­nost, da bo kopne­nje delov­nih mest nado­me­stilo večja pro­duk­tiv­nost je umrla. Naprej ne bi, ker mi lahko slabo rata.

 2. pjer
  Objavljen na 4. november 2010 ob 00:22 | stalna povezava

  Kaj ko bi nare­dili revi­zijo upokojencev,ki so šli pre­mladi v pokoj?Z zdrav­ni­škimi potr­dili iz exYu pred osamosvojitvijo.Sinovi gostincev,denimo.Ti so z korup­cijo šli v penzijo.V Šmar­je­ških topli­cah je fizioterapevt,z juga,ki novači pacijente,tiste ki so tam 10 dni na okre­va­nju po infarktu.To so naj­bolj lahke žrtve.Prisede zunaj na klopci k njim in naveže pogovor.Pa poj­dite v pokoj.Kako? saj nimam še pogojev.Jaz vam uredim,reče.Dobimo se v bifeju zra­ven Tuševe trgo­vine v vasi.Sprašuje o gmo­tnem sta­nju in pove ‚da je prvi obrok 1000evrov.Pravi,da je pri­ja­telj z direk­tor­jem Invalidske komisije,tudi južnjak,ni se spo­mnil priimka,ve pa ‚da se začne z G.Tako juž­njaki izčr­pa­vajo ZPIZ.Kdor ima denar,je v penziji,mi reveži bomo pa trpeli reforme,za vse pokradeno.Zpizovo bla­gajno je že Drnovšek 2x izpraznil.Ta je kar naprej krpal pro­ra­čun­sko luknjo pa NLB saniral.Prvič že leta1993.To zgodbo bi rad kom pove­dal v daljši obliki,pa žal,nimam komu.

 3. sandi
  Objavljen na 4. november 2010 ob 11:24 | stalna povezava

  @pjer: Strinjam se, da so en del pro­blema pokoj­nin­ske bla­gajne tudi tiste pokoj­nine, ki ne teme­ljijo na pla­ča­nih pri­spev­kih (in so raznih vrst) ter eks­pre­sno upo­ko­je­va­nje pred zakon­sko upo­ko­ji­tveno sta­ro­stjo v pre­te­klo­sti (pre­la­ga­nje neza­po­sle­nih z zavoda za zapo­slo­va­nje na ZPIZ).

 4. binebone
  Objavljen na 4. november 2010 ob 11:50 | stalna povezava

  Pjer, tvojo zgodbo lepo opiši in daj na sve­tovn splet. V čim več jezi­kih. Samo folk bo itak to sma­tral kot nekaj v smi­slu zan­stvene fan­ta­stike.
  Pa še tole, nihče ne more zašči­titi samega sebe, če se sploh ne zaveda, da so nje­gove osnovne pra­vice ogro­žene. Naprej pa ne bi, ker mi bo postalo slabo… Zdi se mi, da se nam že odšteva RED ALTER REPORT!

 5. mitja vilar
  Objavljen na 4. november 2010 ob 14:49 | stalna povezava

  V bistvu je debata o pokoj­ni­skem sis­temu iden­tična dis­ku­siji treh devič­ni­kov o seksu. NIkoli in nikjer ni podat­kov o: meseč­nem pri­livi v pokoj­nin­sko bla­gajno iz naslova pri­spev­kov zapo­sle­nih, odliva iz te bla­gajne za posa­me­zne sku­pine upo­ko­jen­cev, podatki o trendu rasti šte­vila pre­je­mni­kov pokoj­nin, vsi govore samo o nekih nače­linh teža­vah.
  Ni podat­kov, kiki upo­ko­jen­cev pre­jema pokoj­nine kot pred­ča­sno upo­ko­jeni ali iz beni­fi­ci­ra­nega delov­nega raz­merja. Ali so pla­če­vali naj­nižje pri­spevke naj­krajši delovni čas.
  Kar je beda razuma v EU je to, da nihče od pro­te­stni­kov ne razloži, od kje naj pokoj­nin­ska bla­gajna črpa sred­stva za vedno večje šte­vilo upo­ko­jen­cev ob vedno manj­šem šte­vilu plačnikov-beri zapo­sle­nih.
  Ko bi imeli poli­tiki v EU malo domo­šljije pred­vsme pa resnič­nega zna­nja o pro­ble­mih, bi finančno poslo­va­nje ure­dili na način, da se tudi od denarja, ki gre v davčne oaze jemlje pri­spe­vek za pokoj­nine.
  Dleova mesta se odpi­rajo v deže­lah z niž­jim bdp jem, in nato cenejše izdelke uvaža od tam. Primer Kitajska. Seveda poli­tiki ne znajo ne zvi­šati vre­dnost ume­tno zni­žane vre­dno­sti kitaj­ske valute ne zašči­titi doma­čega trga in ljudi.
  Kubični meter robe ali stroja, ki mi jo pri­pe­ljejo iz Šang­haja v 26 dneh znaša 55 eurov po kub­nem metru! Torej manj, kot če naro­čim kombi pre­voz iz Lendave.
  V Sloveniji ne vidim reši­tve teh vpra­šanj, ker se gredo poli­tiko pre­te­žno tisti, ki kaj dru­gega niti ne znajo delati.
  Vse te stvari, o kate­rih pišem, so del­ček zgodbe o pokoj­ni­nah. Kaj reši pokoj­nin­ski sis­tem v tre­nutku? Močan potres. Znanje poli­ti­kov zago­tovo ne.

 6. anton
  Objavljen na 2. januar 2012 ob 18:52 | stalna povezava

  pred­vsem naj vsi delajo! 40 let, ne pa da se neka­teri skri­vajo za vezami pri zdrav­ni­kih, drugi za raznimi boni­te­tami in pri tem pred­ča­sno začno uži­vati pokoj­nino, ki jo sploh niso zaslu­žili, in ker nikoli nič niso fizično trpeli pre­dolgo uži­vajo pokoj­nino (limit naj bi bil 20 let)
  biro­kra­tom pa se za vse sku­paj j..e in pre­je­majo pod­ku­pnine, da razne zakone zri­nejo čez spre­jem, potem pa z njimi harajo, saj lahko z polno ritjo in pod državno (sko­rum­pi­rano) zaščito

 7. Tanja feus
  Objavljen na 25. marec 2018 ob 08:00 | stalna povezava

  36let delovne dobe.letnik 1964

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x