Obdavčitev pokojninske rente

Kljub temu, da bo v letu 2011 več tisoč ljudi izpol­nilo pogoje za zače­tek pre­je­ma­nja pokoj­nin­ske rente, se še vedno ne ve, kako bo ta renta izra­ču­nana, saj pri­stojni čakajo na spre­jem novega zakona. Tik pred zdajci pa se je vse­eno raz­ja­snilo vsaj to, kako bodo te rente obdav­čene.
Z novelo doho­dnin­skega zakona ZDoh-2I, ki je tik pred spre­je­tjem v nuj­nem par­la­men­tar­nem postopku, je dolo­čeno, da se:

 • V davčno osnovo od pokoj­nin­ske rente  iz naslova pro­sto­volj­nega doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja všteva 50 % dohodka. To pomeni, da v obdav­či­tev ne gre celo­ten pre­jeti zne­sek, pač pa samo polovica.
 • Akontacija doho­dnine od te pokoj­nin­ske rente se lahko izra­čuna in plača po zni­žani sto­pnji, ven­dar ne nižji od 16 %. Za zni­žano sto­pnjo akon­ta­cije doho­dnine se odloči zave­za­nec sam, o čemer mora obve­stiti davčni organ in izpla­če­valca dohodka, če oceni, da bo akon­ta­cija doho­dnine pre­vi­soka glede na pri­ča­ko­vano doho­dnino na letni ravni.

Zaradi veljav­nih upo­ko­jen­skih olaj­šav bo s tem za večino pre­je­mni­kov rent obdav­či­tev nizka. Namreč, vse torej skupaj:

 1. splo­šna olajšava,
 2. seni­or­ska olaj­šava, in
 3. olaj­šava za uži­valce pokojnin

pri­po­more, da v leto­šnjem letu velja (zne­ski se vsako leto spre­mi­njajo), da davčni odte­gljaj nastopi šele, ko pen­zija pre­sega 1.027 evrov, če ste mlajši od 65 let, ozi­roma 1.250 evrov, če ste sta­rejši od 65 let. Lani je ta dva zne­ska pre­se­glo le nekaj čez 23 tisoč upo­ko­jen­cev, kar pred­sta­vlja malo nad 6 odstot­kov od vseh sta­ro­stnih upokojencev.

Ker bodo pen­zije iz II. ste­bra (zaradi niz­kih vpla­čil, niz­kih dono­sov in kratke dobe vpla­če­va­nja) tudi same pre­cej nizke (krepko manj kot 100 evrov na mesec), ne bo velike ver­je­tno­sti, da boste ren­tniki z dodano polo­vico tega zne­ska pre­se­gli zgo­raj ome­njeni limit. Efektivna obdav­či­tev bo torej nizka.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji davki, pokojnina z značko .

En Komentar

 1. Uroš Ornik
  Objavljen na 22. november 2010 ob 08:10 | stalna povezava

  Samo v dopol­nilo. Nisem sicer še pre­bral novega pre­dloga ZDoh (se zelo hitro spreminja…).

  Sklep je pra­vi­len. Efektivna obdav­či­tev je že po aktu­alni zako­no­daji zelo nizka (v pov­pre­čju okoli 5%).

  Tvoj sklep bi bilo potrebno pre­ve­riti samo v delu, kjer govo­riš o pokoj­nin­ski olaj­šavi. V tem tre­nutku namreč velja (mislim tako, pa naj me kdo popravi), da ravno seni­or­ske olaj­šave (13,5%) ne moreš uve­lja­vljati za dohodke, ki niso pokoj­nina iz obve­znega zava­ro­va­nja. Iz tega razloga tudi pride do sploh kakšne obdavčitve.

  Če bi jo bilo možno uve­lja­vljati, potem bi imeli situ­a­cijo, ki se meni zdi nor­malna (in to je tudi moj pre­dlog, da se tako uredi). In ta je, da pre­pro­sto sešte­jemo pokoj­nino iz obve­znega zava­ro­va­nja in pokoj­nino iz PDPZ (saj s tem name­nom tudi imamo PDPZ). Če sešte­vek pre­seže 1.027 EUR (za mlajše od 65 let), naj bo tre­ti­rano enako, kot če bi imel pokoj­nino iz obve­znega zava­ro­va­nja v ekvi­va­len­tni višini. Če ne, pa tudi.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x