Višina dosmrtne rente

Renta je finančni pro­dukt, s kate­rim si pri zava­ro­val­nici kupimo pra­vico do meseč­nega pre­je­ma­nja dolo­če­nega zne­ska, pra­vi­loma do smrti (lahko pa tudi z dolo­če­nimi dru­gimi ome­ji­tvami ozi­roma lastnostmi). Koliko meseč­nega dohodka nam vpla­čilo zače­tne enkra­tne vsote pri­nese, je odvi­sno od mno­gih dejav­ni­kov. Slovenske zava­ro­val­nice pra­vi­loma nimajo sple­tnih kal­ku­la­tor­jev, kjer bi si zain­te­re­si­rana poten­ci­alna stranka to lahko izra­ču­nala (razen red­kih izjem, npr. KAD in Moja naložba).

Spodnja tabela pri­ka­zuje, koliko rente dobita 60-letni moški ali žen­ska pri nem­ških zava­ro­val­ni­cah z enkra­tnim vpla­či­lom 100 tisoč evrov.

nemske-rente

vir: Das Investment, okto­ber 2010

Gre za takoj­šnjo rento z zajam­če­nim 10-letnim obdo­b­jem izpla­če­va­nja in s pri­pi­som dobička. To pomeni, da je teh 382,17 EUR za moškega ozi­roma 350,92 EUR za žen­sko zne­sek, ki ga pre­je­mata prvo leto, potem pa ta zne­sek vsako leto nara­šča zaradi pri­pisa dobičkov.

Nekam malo, kajne? Zavarovalnica oči­tno računa, da bo tak ren­tnik še zelo dolgo živel, poleg tega pa so šte­vilke tudi odraz seda­njih eks­tre­mno niz­kih obre­stnih mer. Investicijski kal­ku­la­tor pokaže, da bi bilo za takega upo­ko­jenca ugo­dneje, da denar vloži v ban­čni depo­zit in si izpla­čuje obre­sti in vsako leto še del glav­nice (in to kljub temu, da bi pla­čal še nekaj davka na obresti).

Pri pri­mer­javi infor­ma­tiv­nih izra­ču­nov je sicer treba biti pre­vi­den. Poleg spola in sta­ro­sti je višina odvi­sna še od tega, ali je renta fiksna ali spre­men­ljiva, ali s smr­tjo uga­sne ali pa se izpla­čuje naprej dedi­čem ter dru­gih dejav­ni­kov, od kate­rih je zelo pomem­ben tudi davek. Obdavčitev rent iz II. pokoj­nin­skega ste­bra v doho­dnini je namreč v splo­šnem večja kot obdav­či­tev rent iz III. ste­bra (torej  vseh osta­lih). Niti ene niti druge pa ne smemo mešati s pokoj­nino iz I. ste­bra (obve­znega zava­ro­va­nja), kajti ta se ne izra­čuna po aktu­ar­skih prin­ci­pih, pač pa po načelu solidarnosti.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje z značko .

4 Komentarji

 1. Objavljen na 12. november 2010 ob 22:07 | stalna povezava

  Ni sploh slaba odlo­či­tev glede na dana­šnje dogajanje…

 2. Bimbo
  Objavljen na 13. november 2010 ob 19:20 | stalna povezava

  Bi se torej spla­čalo ren­tno zava­ro­va­nje vpla­čati v državi, kjer je pri­ča­ko­vana življenj­ska doba silno kratka, pravna varost pa raz­me­roma soli­dna? ;-)

 3. sandi
  Objavljen na 13. november 2010 ob 20:00 | stalna povezava

  @bimbo: Sumim, da je to pra­zna mno­žica držav. Sicer drža­vljan­stvo ver­je­tno ni pogoj. Svojčas so avstrij­ske zava­ro­val­nice brez pro­blema življenj­sko zava­ro­vale drža­vljane Jugoslavije.

 4. Blazine
  Objavljen na 18. november 2010 ob 18:39 | stalna povezava

  Bankam nikoli ne zau­pam, vedno preračunat!

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x