Akcije trgovin na enem mestu

V teh rece­sij­skih časih je, razu­mljivo, več zani­ma­nja za čim bolj raci­o­nalno tro­še­nje denarja kot pa za nje­govo dono­sno ple­me­ni­te­nje. Pisali smo že o vra­ča­nju denarja pri naku­pih, časovno ome­je­nih popu­stih, izko­ri­šča­nju trgo­vskih kar­tic zve­stobe. Nedavno se je na spletu poja­vil še en zani­miv tovr­stni projekt.

Spletna stran jogo.si deluje kot zbirni cen­ter za »ele­k­tron­ske ekvi­va­lente« rekla­mnih kata­lo­gov in leta­kov, s kate­rimi nam poštarji v nenor­mal­nih koli­či­nah pol­nijo nabi­ral­nike (še pose­bej v decem­bru). Možno je ogle­do­va­nje vse­bine po stra­neh in fil­tri­ra­nje po kri­te­ri­jih. Marsikomu bodo tako zbrani podatki  pri­šli prav, ko se bo odpra­vil po nakupih.

Uporabnost bi bila še večja, če bi bilo omo­go­čeno iska­nje po vse­bini enega ali več kata­lo­gov po ključ­nih bese­dah (npr. pokaži mi vse oglase v kata­lo­gih, ki so aktu­alni še vsaj 3 dni in vse­bu­jejo ključno besedo »smuči«), in ver­je­tno bodo avtorji funk­ci­o­nal­no­sti še nad­gra­je­vali. Glede na pogo­sto  natla­če­nost strani v tiska­nih kata­lo­gih in upo­rabo drob­nih črk, je tre­nu­ten sple­tni pri­kaz še malo pomanj­kljiv glede čitlji­vo­sti pri naj­manj­ših napi­sih, kar bo ver­je­tno tudi sča­soma popravljeno.

Pokritih je že mnogo trgo­vskih leta­kov, neka­teri večji (npr. Hofer in Lidl) pa sicer še manj­kajo. Skratka, ideja je dobra in časom pri­merna in ne dvo­mim, da se bo pri­jela. Še pose­bej, ker ima tudi dober ogla­še­val­ski poten­cial. Pa še kakšno drevo lahko rešite, če upo­ra­bite ele­k­tron­ske name­sto papir­na­tih leta­kov. ;-)

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x