Grda beseda rekvizicija

Pojem rekvi­zi­cija je bil znan v voj­nih in povoj­nih časih. Mlajše gene­ra­cije pa ga — če sploh — spo­zna­vajo le v holi­vud­skih fil­mih, kjer kak poli­caj  med zasle­do­va­njem kri­mi­nal­cev brez poseb­nih admi­ni­stra­tiv­nih for­mal­no­sti odvzame vozilo nič hudega slu­te­čemu mimo voze­čemu šoferju, češ da ga nujno potre­buje pri opra­vlja­nju svo­jih dolžnosti.

rekvi­zícija –e ž (í) odvzem pre­mič­nin zaradi nuj­nih potreb voj­ske, države, zla­sti v voj­nem času: rekvi­zi­cija avto­mo­bila, živine / ker četa ni imela hrane, so odšli na rekvi­zi­cijo / voja­ška rekvi­zi­cija ♦ jur. odvzem pre­mič­nin z odško­dnino zaradi splo­šnih voja­ških potreb v voj­nem sta­nju, ob ele­men­tar­nih nesre­čah // nek­daj daja­tev zaradi nuj­nih potreb voj­ske, države, zla­sti v voj­nem času: nala­gati pre­bi­val­stvu rekvi­zi­cije; zvi­šati rekvi­zi­cijo; rekvi­zi­cija v krmi, živilih ♪

Nedavno pa se je rekvi­zi­cija zgo­dila v veli­kem obsegu, na nepri­ča­ko­va­nem podro­čju, ven­dar geo­graf­sko zelo blizu: pri pokoj­nin­skih pri­hran­kih II. ste­bra na Madžarskem. Pred dobrim mese­cem se je madžar­ska vlada odlo­čila, da (prak­tično, ne pa tudi pravno-formalno) zaseže denar, ki se je v cca 10 letih od nastanka nabral v zaseb­nih pokoj­nin­skih skla­dih in ga (vse­bin­sko) pre­nese v državno vrečo, bla­gajno I. pokoj­nin­skega ste­bra. Svoje javno-finančne težave se je torej vlada, potem ko je že dobila tudi pomoč Mednarodnega mone­tar­nega sklada (IMF), name­nila reše­vati tako, da vzame tam, kjer se še da kaj vzeti, ne glede na lastnin­sko pra­vico. Prizadeti v tem pri­meru bodo indi­vi­du­alni pokoj­nin­ski računi pri­bli­žno treh  mili­jo­nov Madžarov.

V slo­ven­skih medi­jih o tem dogodku, razen nekaj bežnih omemb dopi­sni­kov iz Bruslja, niste zasle­dili nič. V času, ko se spre­jema in z refe­ren­du­mom pre­verja pokoj­nin­ska reforma, je raz­gla­blja­nje o tovr­stnem neslav­nem  koncu dru­gega pokoj­nin­skega ste­bra v sose­dnji državi neko­liko nerodno.

Zato ni odveč raz­mi­sliti o ana­lo­giji z našo lastno situ­a­cijo ter o odlo­či­tvah v zvezi z raz­po­la­ga­njem s pri­hranki v  II. pokoj­nin­skem ste­bru, v koli­kor ste vanj vklju­čeni. Bolje drži ga, nego lovi ga, so vča­sih rekli neki drugi naši sosedje.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji jezik, pokojnina.

En Komentar

  1. Objavljen na 11. maj 2011 ob 11:39 | stalna povezava

    Podoben mane­ver za pre­li­va­nje zaseb­nih pri­hran­kov v javno bla­gajno pri­pra­vljajo tudi na Irskem.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x