Vrnitev odpisanih (certifikatov)

Na slo­ven­ski bor­zni trg se vra­čajo nalož­beni cer­ti­fi­kati. Ti so pri nas uto­nili v pozabo še pred glav­nim izbru­hom krize in to zaradi izda­tne obdav­či­tve dobič­kov, dose­že­nih z njimi po t.i. Šir­clje­vem zakonu.  Tokrat bo v obliko cer­ti­fi­kata ali struk­tu­ri­rane obve­znice zapa­ki­rana Slovenska var­če­valna koša­rica, ki jo je nekoč kot svojo bla­govno znamko raz­vi­jala bor­zna hiša Medvešek Pušnik, zdaj pa z njo nada­ljuje njena nasle­dnica ALTA Invest.

Nova inkar­na­cija koša­rice nastopa pod ime­nom ALTA SVK Garant. Skladno s seda­njim odno­som vla­ga­te­ljev do tve­ga­nja naložba vse­buje delno jam­stvo (90%) glav­nice. Gre za 5-letni (20.12.2010 — 21.12.2015) ude­lež­beni cer­ti­fi­kat, vezan na indeks slo­ven­ski blue chip del­nic SBI TOP, z ude­lež­be­nim raz­mer­jem 78% in pro­dajno pro­vi­zijo do 3%. Po petih letih za fizične osebe velja 15% davek na dobi­ček iz tega izve­de­nega finanč­nega inštru­menta. To pomeni, da če indeks v tem obdo­bju zra­ste za 50%, bo vla­ga­te­ljev neto donos po pro­vi­ziji in dav­kih okoli 28%. Pri rasti inde­ksa za 20% dobi vla­ga­telj 9,8%. Pri ničelni rasti inde­ksa ima 2,9% izgube. Pri more­bi­tnem padcu inde­ksa pa je vla­ga­te­ljeva izguba ome­jena na 10%.

Te situ­a­cije pri­ka­zuje spo­dnji gra­fi­kon, ki ga beremo takole. Na rdeči črti poi­ščemo pred­vi­deno vre­dnost rasti inde­ksa SBITOP (med –30% in +50%), nato pa se nav­pično spu­stimo do modre črte, ki pred­sta­vlja vla­ga­te­ljev neto donos v takem pri­meru (raz­liko pobe­rejo ude­lež­beno raz­merje, pro­vi­zija in davek). Vmesna pre­ki­njena vijo­lična črta pri­ka­zuje hipo­te­tični donos pred dav­kom. Vse pod pred­po­stavko 3% pro­dajne provizije.

svk-garant

Izdajatelj cer­ti­fi­kata je Öster­re­i­chi­sche Volksbanken AG, ISIN oznaka je AT000B061353. Certifikat bo sicer uvr­ščen v trgo­va­nje na Dunajski borzi, a dejan­skega pro­meta s cer­ti­fi­kati (ki jih tam kotira ogro­mno) sko­rajda ni. Tako da je likvi­dnost tega inštru­menta bolj teo­re­tična kot prak­tična. Prospekt je obja­vljen, ven­dar samo v angle­ščini, saj za trže­nje cer­ti­fi­ka­tov ne velja obve­znost pre­voda v slovenščino.

Komu so torej pri Alti ta cer­ti­fi­kat name­nili? Tistim, ki tako močno cenijo delno jam­stvo glav­nice, da so se v zameno pri­pra­vljeni odpo­ve­dati tudi lepemu delu donosa. Za vse druge, ki bi ravno tako radi inve­sti­rali v SBI TOP, ker ver­ja­mejo, da je sedaj tako nizko, da se bo kmalu spet obr­nil nav­zgor, pa na stut­tgart­ski in fran­kfurt­ski borzi obstaja obi­čajni časovno neo­me­jeni inde­ksni cer­ti­fi­kat na SBI (ISIN AT0000A038L9) Raiffeisen Centrobanka, ki je brez garan­cije, a vam zato ostane celo­ten donos. Tudi tu za (ne)likvidnost velja enako kot zgo­raj, posli so redki.

Druge pame­tne možno­sti za vla­ga­nje v SBI TOP pa ni. Indeks vklju­čuje samo 6 del­nic in zato inde­ksnega vza­je­mnega sklada na SBI TOP še nekaj časa ne bo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji borza z značko , .

2 Komentarji

 1. Roaddogg
  Objavljen na 1. marec 2011 ob 00:43 | stalna povezava

  Lep poz­drav

  Zanima me, če morda veste kje bi lahko dobil sta­ti­stične podatke o izda­nih nalož­be­nih cer­ti­fi­ka­tih na slo­ven­ske del­nice od leta 2006 naprej. Podatke potre­bu­jem za izde­lavo gra­fi­kona s kate­rim bi pri­mer­jal šte­vilo izda­nih cer­ti­fi­ka­tov na slo­ven­ske del­nice pred in po uvedbi davka na IFI-je v Sloveniji..

  Najlepša hvala za informacije..

 2. Objavljen na 1. marec 2011 ob 08:53 | stalna povezava

  Dvomim, da to kje obstaja, že sešteto. Treba bo brskati po spe­ci­a­li­zi­ra­nih stra­neh (zertifikateweb.de, http://www.onvista.de/zertifikate/), pri bor­zah (scoach.de) in pri bankah-izdajateljicah (Raiffeisen, Erste, ABN AMRO/RBS itd.)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x