Kaj je novega pri Lyonessu (Lyconetu)

Fenomen Lyoness kar­tice me še vedno zanima z vidika učin­kov psi­ho­lo­gije pri eko­nom­skih poja­vih (nekaj­krat sem to kar­tico že ome­njal v blogu, moje mne­nje o tem pa je še vedno tako kot pred letom dni). Zadeva je oči­tno še vedno v fazi rasti, tre­nu­tni pro­dajni hit pa je nakup slo­ven­ske vinjete na drugi strani meje.  Spodnje bese­dilo je iz novo­le­tne hra­brilne e-mail okro­žnice enega od vodi­te­ljev te mreže svo­jim čla­nom. Bi vas takle mail prepričal?

—izsek

/…/ Kaj to pomeni za nas ime­tnike kartice?

Imetniki Lyoness kar­tice danes smo tako rekoč pio­nirji, ali kot pra­vimo angle­ško early adop­ters izre­dne poslovne ideje, ki dela Lyoness eno od naj­hi­treje rasto­čih orga­ni­za­cij in sku­pno­sti na svetu. To nam daje moč, da si izbo­rimo doda­tne pri­vi­le­gije pri trgov­cih. S pri­po­ro­ča­njem oz. podar­ja­njem kar­tice in kva­li­te­tne infor­ma­cije našim soro­dni­kom, znan­cem, pri­ja­te­ljem in poslov­nim par­tner­jem lahko ta pro­ces pospe­šimo, hkrati pa si pri­do­bimo trajne pri­hodke iz denarja, ki bi ga sicer trgovci zadr­žali za svoj dobi­ček oz. ga pora­bljali za mar­ke­ting. V času, ko je vse manj upa­nja na dostojne pokoj­nine in soci­alno pod­poro države lahko torej z lastno pro­ak­tiv­no­stjo nare­dimo veliko dobrega zase in za svoje naj­bližje kot tudi za širšo skupnost.

Seveda pa ni dovolj nekomu kar­tico le poda­riti; novemu ime­tniku kar­tice je potrebno podati tudi kva­li­te­tno infor­ma­cijo, kako lahko kar­tico kori­sti in kaj vse mu ime­tni­štvo te kar­tice omo­goča. Te infor­ma­cije lahko dobite na sple­tni strani www.lyoness.si, na eni od ura­dnih pred­sta­vi­tev, ki pote­kajo v 8 slo­ven­skih mestih, pri vašem pri­po­ro­či­te­lju ali pri meni. Ne poza­bimo, da že danes lahko pri par­tner­skih pod­je­tjih zado­stimo mar­si­ka­kšno potrebo z vra­či­lom denarja. Ta hip zelo aktu­alno je naku­po­va­nje vinjet za slo­ven­ske avto­ce­ste, ki jih lahko z Lyoness popu­stom kupite na avstrij­skih črpal­kah OMV ob pred­ho­dnem nakupu bonov za avstrij­ski OMV. Le-te lahko kupite tudi pri Lyoness d.o.o. v Sloveniji ali pa na enem od Lyonessovih pro­daj­nih mest bonov v Avstriji. Dejstvo, da se bo pred­vi­doma v začetku pri­ho­dnjega leta začela mar­ke­tin­ška kam­pa­nja Lyonessa, ki bo tra­jala 2 leti, pomeni, da bodo takrat vaši znanci, soro­dniki in poslovni par­tnerji dobili infor­ma­cijo o Lyoness kar­tici od vse­po­vsod in velika ver­je­tnost je, da bo bodo dobili v dar od nekoga dru­gega. To pa tudi pomeni, da bodo od nji­ho­vih naku­pov nagrade in povra­čila, ki jih izpla­ču­jejo trgovci za nji­hove nakupe dobi­vali drugi in ne vi.

Kaj pomeni daro­vati kar­tice in ob tem poda­riti tudi kva­li­te­tno infor­ma­cijo naj ilu­stri­ram na lastnem pri­meru: na pod­lagi 27 daro­va­nih kar­tic v sep­tem­bru in okto­bru 2009 je na pod­lagi vaših pri­po­ro­čil in pri­po­ro­čil vaših strank moja naku­po­valna sku­pnost do konca leta 2010 zra­sla že na več kot 3.500 ljudi v sko­raj 10 drža­vah. Kar je še bolj pomembno od tega pa je, da tega pro­cesa rasti ne morem več zau­sta­viti, saj z vsa­kim dnem vse več ljudi dobiva infor­ma­cijo, o enem od naj­ve­čjih pro­jek­tov na svetu in želi na tak ali dru­ga­čen način v njem sode­lo­vati, če ne dru­gače pa kot potro­šnik, ki si želi zni­žati svoje življenj­ske stro­ške. V svo­jem imenu in v imenu moje soproge ter celo­tnega tima, s kate­rim inten­zivno sode­lu­jemo pri izgra­dnji pro­jekta Lyoness na sve­tov­nem trgu vam želim obilo pri naku­pih povr­nje­nega denarja, hkrati pa izko­ri­ščam to pri­lo­žnost in vabim vsa­kega, da ponovno raz­mi­sli o svo­jih per­spek­ti­vah in pro­jektu Lyoness kot eni od možnih alter­na­tiv. Vaši pri­po­ro­či­te­lji, poslovni par­tnerji, in jaz ter moji aktivni pri­po­ro­či­te­lji, men­torji in vodi­te­lji, vam bomo z vese­ljem pri­sluh­nili in poma­gali ter sve­to­vali, kako vam lahko k ure­sni­či­tvi vaših oseb­nih ciljev in želja pomaga Lyoness. Hvala vam, da ste izka­zali vaše zau­pa­nje meni in K., vašim pri­po­ro­či­te­ljem in Lyonessu.

D. in K. L. z družino

—konec izseka

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje z značko , .

6 Komentarji

 1. jager
  Objavljen na 3. februar 2011 ob 14:22 | stalna povezava

  Če bi jaz mastno slu­žil od tega kar teh tisoč ljudi pod mano v pira­midi zapravi v trgo­vi­nah, pol bi me pre­pri­čalo, jasno. Še naprej bi tro­bil da je lyo­ness odlična stvar. ITAK!

 2. Objavljen na 4. februar 2011 ob 09:37 | stalna povezava

  ne poznam točno tega mlm-ja, ampak ver­je­tno gre za še en nateg kla­sično v mlm — nekaj vodil­nih lepo služi z upri­zar­ja­njem raznih sre­čanj kjer ple­šejo in se imajo »fajn« :) poznam ogro­mno ljudi, ki so delali v raz­lič­nih sis­te­mih in jim ni uspelo in ne poznam niti enega, ki bi iz tega naslova pošteno zaslužil…

 3. Lyoness
  Objavljen na 26. avgust 2011 ob 02:35 | stalna povezava

  Če bi se vi2 malo bolj poza­ni­mala o Lyonessu in nehala TEČNARIT okoli kako je vse pre­lepo in kako ostali slu­žijo, ker se samo SMEŠITA z vašimi izja­vami, ki so proti Lyoness-u. LYoness je SVETOVNA stvar, LEGALNA, saj ima ISO ter TÜV cer­ti­fi­kat, saj sode­luje tudi SPAR, OMV, MUller ipd.
  Mislita da so ta pod­je­tja tako neu­mna, da bi si uni­čila ime če bi šla pod neko »pira­mido ali mlm«? pre­mi­slite, pro­sim, ker vam manjka malo sivih celic.
  pa še eno…prej dejte PROBAT oz. se PREPRIČAT kaj je lyo­ness, saj vse vse sku­paj BREZPLAČNO!
  Sicer pa…veselo joka­nje, jaz in ostali, bomo samo veseli, saj nas trgo­vec VEDNO nagradi z upo­rabo kar­tic, ti se pa ozi­raj na državo in vlado!

  http://www.youtube.com/watch?v=GXKlKvRJFXM&feature=related

  Lp pa SREČNO naku­po­vaje in pri­špa­ra­nje ter zaslu­žek — od trgovca seveda!

 4. Blaž
  Objavljen na 30. december 2011 ob 16:43 | stalna povezava

  Mene pa zanima, kaj imajo trgo­vine od tega, razen reklame? Recimo, da neka trgo­vina ponuja svoje izdelke po naj­ni­žnjih cenah v svoji branži… Oni si ne morejo pri­vo­ščiti, da bi ponu­dili še 2% popust, ker bi bili tako na zgubi. Če pa cene zvi­šajo za 2%, niso več naj­ce­nejši za vse, ki nimajo kar­tice. Torej se prin­cip kar­tice zve­stobe splača le trgo­vi­nam, ki niso naj­ce­nejše? Zanima me tudi, zakaj se vsa velika pod­je­tja, ki jih ome­njate (SPAR, Muller, OMV) odlo­čijo samo za popust preko bonov, ne pa tudi prek kar­tic in tele­fo­nov… Vsa mala pod­je­tja pa se odlo­čijo ravno naspro­tno. Poleg tega imaš v kateri koli od teh veli­kih trgo­vin večji popust z nji­hovo lastno kar­tico (se ugo­dno­sti večih kar­tic sešte­vajo? Recimo na pri­meru Merkurja?). Moj pomi­slek je tudi ta, kaj bi se zgo­dilo, če bi vsa pod­je­tja omo­go­čala popust in vsi lju­dje ta popust izko­ri­ščali. Potem ni več pomembno, kje naku­pu­ješ, trgo­vine pa nimajo od tega več nič dru­gega, kot da vsem ponu­jajo vse izdelke z 2% pri­hran­kom (ob pred­po­stavki, da še vedno želijo imeti dolo­čen pro­fit, to pomeni zgolj to, da morajo ceno dvi­gniti, da ostane na ravni pred uvedbo popu­sta, nihče pa ne kupuje več po višji ceni brez popu­sta). Po tem sis­temu so na bolj­šem samo tisti, ki imajo več ljudi pod sabo (ali še kdo drug? trgo­vine? nava­dni potro­šniki?) . torej je neke vrste pira­mi­dni sis­tem? Ko vsi ponu­jajo 2% popust, ga v bistvu nima več nihče od malih kup­cev. Na koncu se bo pač našla trgo­vina, ki bo imela za 2% nižjo ceno in ne bo ponu­jala popu­sta, kar bo pač isto. Priznam, da nisem eko­no­mist, si pa znam pri­blji­žno pred­sta­vljati, kaj se zgodi, če nek sis­tem pogle­daš, ko gre limita v neskonč­nost. Ko bomo imeli vsi lyo­ness kar­tico, od česa bo pod­je­tje Lyoness še vedno dobi­valo doho­dek? Od trgo­vin, ki morajo pla­čati letni pri­spe­vek in od vseh, ki se hočejo pov­zpeti na lestvici. Če razu­mem prav in bi se vsi odlo­čili samo za brez­plačno lyo­ness kar­tico, potem pod­je­tje lyo­ness sploh ne bi imelo dohod­kov? Zakaj prin­cip lyo­ness ne deluje tudi na rela­ciji podjetje-podjetje, ampak samo podjetje-potrošnik? Ker jih je težje pri­va­biti v tak sis­tem? Ker popu­la­cija ni tako velika? Nisem apri­ori proti, sem pa skep­tik. žal ne bo me na nobeno od vaših kon­fe­renc, ampak zdi se mi, da so moja vpra­ša­nja legi­ti­mna… Za vsako poja­snilo bom hva­le­žen. Lep pozdrav!

 5. Objavljen na 3. januar 2012 ob 09:45 | stalna povezava

  S tvo­jim opa­ža­njem se stri­njam: namreč, da več kot ima neka trgo­vina kar­tic, popu­stov, kupo­nov, akcij itd., večja je ver­je­tnost, da so redne cene v tej trgo­vini pre­vi­soke. Verjetno je logika trgov­cev tipa Hofer/Lidl bolj poštena: redne cene nizke, koli­kor se da in potem nobene gnja­važe z zbi­ra­njem točk, izre­zo­va­njem kupo­novm, čaka­njem na akcij­ske dneve.

 6. Milan
  Objavljen na 12. januar 2012 ob 13:32 | stalna povezava

  Lyoness si zase vzame 1% naku­pov vseh potro­šni­kov (kar se sicer logično spre­tno ZAMOLČI). Vsi upo­rab­niki Lyonessa tako žal v celo­tno verigo od pro­i­zva­jalca do potro­šnika vri­nejo še enega posre­dnika, ki posle­dično za 1% zviša vre­dnost izdelka/storitve. Lyoness ima seveda željo imeti kar­seda VELIKO šte­vilo upo­rab­ni­kov, ki bodo zapra­vili ČIM VEČ denarja. 1% od višje cifre je več kot 1% od manjše.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x