Kako dvigniti denar iz 2. pokojninskega stebra

kovanciLetos se zaradi zakon­skih določb zače­njajo dvigi denarja iz doda­tnega pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja. Pri kolek­tiv­nem zava­ro­va­nju mora namreč pre­teči 10 let od vklju­či­tve do pri­do­bi­tve pra­vice do dviga denarja (pri indi­vi­du­al­nem te ome­ji­tve ni) in veliko ljudi je bilo včla­njeno v PDPZ v prvem valu leta 2001. Kako pri­dete do svo­jega denarja?

Kratka navo­dila:

 1. Najprej zbe­rite doku­men­ta­cijo, ki ste jo v teh letih dobi­vali od svo­jega ponu­dnika PDPZ. Najpomembnejši doku­ment je zava­ro­valna polica (ozi­roma njen ekvi­va­lent, če pokoj­nin­sko var­ču­jete v banki). Ker je v teh letih pri­šlo do mno­gih spre­memb, se poza­ni­majte, kdo sploh upra­vlja vaše pokoj­nin­ske pri­hranke. Namreč, pokoj­nin­ske družbe Druga pen­zija, pokoj­nin­ske družbe SKB, in pokoj­nin­skega teme­lja zava­ro­val­nice Slovenica ni več, pač pa so bili člani pre­ne­šeni k dru­gim ponudnikom.
 2. Iz zava­ro­valne police raz­be­rite, kdaj ste bili v PDPZ vklju­čeni — ali je datum res v letu 2001. Pravico do dviga pri­do­bite po 10 letih od dneva vklju­či­tve. Mimogrede, če ste vklju­čeni v PDPZ kot javni usluž­be­nec (pri Kapitalski družbi v skladu ZVPSJU), lahko kar pre­ne­hate brati, kajti vam 10 let še ni pote­klo in novi zakon vam pra­vice do dviga ne daje.
 3. Pozanimajte se pri svo­jem ponu­dniku, kaj vse morate nave­sti v vlogi, po tele­fonu ali e-mailu. Trenutno (januar 2011) namreč niti ena pokoj­nin­ska družba na svo­jih sple­tnih stra­neh ne obja­vlja natanč­nih navo­dil, kako dvi­gniti denar, kljub temu, da mnoge nji­hove člane ravno to naj­bolj zanima. No, tega druž­bam ne gre zame­riti, saj so zain­te­re­si­rane, da bi bilo pred­ča­snih dvi­gov čim manj.
 4. Priporočeno pošljite pisni zah­te­vek za izpla­čilo denarja z vsemi potreb­nimi podatki. Pri tem ni treba čakati na potek 10-letnega roka, ampak to sto­rite že tri mesece pred tem, ali še prej. Nič ne bo narobe.
 5. Po poteku dveh mese­cev od takrat, ko bodo izpol­njeni vsi pogoji, boste dobili denar na račun, ven­dar z odbi­timi izsto­pnimi stro­ški (do 1%) in akon­ta­cijo doho­dnine (25%).

POZOR: če bo izpla­čani zne­sek visok, vas lahko pre­stavi v višji doho­dnin­ski razred in boste nasle­dnje leto morali doho­dnino še dopla­čati. Ravno tako ima ta doda­tni doho­dek lahko vpliv tudi na vaše poznejše pre­jemke iz naslova soci­al­nih trans­fer­jev (nižji otro­ški doda­tek, višje pla­čilo vrtca). Če pa zne­sek ni visok, je ver­je­tnost takih neže­le­nih posle­dic manjša.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

17 Komentarji

 1. primoz
  Objavljen na 18. januar 2011 ob 08:48 | stalna povezava
 2. Objavljen na 18. januar 2011 ob 08:56 | stalna povezava

  OK, hvala. Tale del mi je zani­miv v obrazcu od Skupne: »Zavarovancu, ki je še zapo­slen pri delo­da­jalcu, ki vpla­čuje pre­mije, mora obra­zec obve­zno potr­diti delo­da­ja­lec.« Dvomim, da jim zakon daje pra­vico to zah­te­vati od zava­ro­vanca (t.j. da bi bila brez tega potr­dila zah­teva neveljavna).

 3. dan d
  Objavljen na 18. januar 2011 ob 09:06 | stalna povezava

  ali bi lahko kaj dru­gega pri­ča­ko­vali. V poplavi vseh «nateg« v naši pre­lepi deže­lici na sončni strani alp. Na koncu ti država pobere svo­jih 25%, pa še kaj na račun viš­jega davč­nega razreda, zna se podra­žiti tudi vrtec in na koncu ugo­to­viš da si dobil manj kot vlo­žil. Vse sku­paj pa izveni le kot, da smo kot zave­stni drža­vljani s svo­jomi pri­spevki poma­gali državi v hudih časih. Le kdo pomaga nam ?

 4. Objavljen na 18. januar 2011 ob 09:18 | stalna povezava

  Realno bo zava­ro­va­nec, ki letos dvi­gne denar, nedvo­mno dobil ven manj, kot je v dese­tih letih vlo­žil, tudi brez upo­šte­va­nja vrtca in posre­dnih učin­kov. Nominalno (brez upo­šte­va­nja padca kupne moči), pa… ne vem, ven­dar ni nemo­goče. Bi pa bilo za pri­mer­javo treba sešteti vsa vpla­čila, je pre­tvar­jati v evre po vsa­ko­kra­tnem tečaju, upo­šte­vati vsto­pno pro­vi­zijo. No, mogoče bo kdo zase nare­dil tak izra­čun in nam ga bo zaupal.

 5. Objavljen na 18. januar 2011 ob 18:51 | stalna povezava

  Bolj kot »poma­gali državi« je pol mili­jona čla­nov PDPZ s svo­jimi pri­spevki ozi­roma pro­vi­zi­jami od njih pri­po­mo­glo k vzpo­sta­vi­tvi branže pokoj­nin­skega zava­ro­va­nja, to je kakih 150 dobro pla­ča­nih delov­nih mest in k temu, da je danes več know-howa na tem podro­čju, kot ga je bilo pred dese­tle­tjem. Kakšna zelo dobra tolažba pa to seveda ni. :-)

 6. Uroš Ornik
  Objavljen na 19. januar 2011 ob 08:22 | stalna povezava

  Za Mojo naložbo je vse to nave­deno tukaj:
  http://www.moja-nalozba.si/zavarovanci/kolektivno-zavarovanje/izplacila.html
  http://www.moja-nalozba.si/obrazci/obrazci/splosno.html
  http://www.moja-nalozba.si/fileadmin/user_upload/Prenehanje_placevanja_premij_2.pdf
  http://www.moja-nalozba.si/elementi/novice/novica/article/obdavcitev-enkratnega-dviga-sredstev-45//nbp/93.html

  Izrecno so podana navo­dila, kdaj in kako. Tudi kaj poslati.
  Vloge tudi ni potrebno poslati pri­po­ro­čeno.
  Vloge v pri­meru Moje naložbe ni potrebno potr­je­vati pri delo­da­jalcu.
  Izrecno smo pri­pra­vili exce­lov izra­čun in vsa poja­snila glede tovr­stnih dvi­gov. Zadnji nave­deni link, ki se nahaja na sami naslovni strani.
  In vsaj glede sle­dnjega, smo edini po mojem vede­nju, ki smo to nare­dili.
  Kaj več bi naj naredili?

  Aja, izsto­pni stro­ški pri Moji naložbi niso 1%, ampak manj.

 7. Objavljen na 19. januar 2011 ob 08:47 | stalna povezava

  OK, me veseli, da se stvari tudi na sple­tnih stra­neh pre­mi­kajo (v zadnjem tednu, odkar sem pre­ver­jal, se je na par kon­cih nekaj dodalo). Res je, naj­več podat­kov ima Moja naložba.

 8. primoz
  Objavljen na 19. januar 2011 ob 08:51 | stalna povezava

  @sandi
  ne vem zakaj zah­teva, da obra­zec potrdi delo­da­ja­lec, ki je pla­če­val del pre­mije — morda zah­teva zato, da ti takoj ponu­dijo ponovni pri­stop :)
  Sicer pa če ti večino pri­speva delo­da­ja­lec, se že potrpi, še eno doda­tno štemplanje.

 9. primoz
  Objavljen na 19. januar 2011 ob 08:57 | stalna povezava

  @ dan d
  res je gre ti 1% za izsto­pno pro­vi­zijo, pa 25% akon­ta­cije doho­dnine, pa še kar nekaj pri pora­čunu doho­dnine. Ampak imaš pa likvi­dnost.
  Sem že mimo pla­čil vrtca, ampak tam itak dosti dražje ne bi bilo, saj smo bili sko­raj na maksi­mumu, bodo pa pri nasle­dnjem obra­čunu trpeli otro­ški dodatki, naj­brž jih ne bo za eno leto.

 10. Objavljen na 21. januar 2011 ob 12:31 | stalna povezava

  Nekaj prvih šte­vilk o dvi­gih je zbra­nih v temle članku.

 11. Objavljen na 31. januar 2011 ob 11:54 | stalna povezava

  Še nekaj šte­vilk iz dana­šnjega Dela FT. Rente = 250 oseb (Prva osebna). Dvigi = 350 (Moja naložba)+ 250 (Prva osebna)+ 1000 (Skupna). Pokojninska družba A ni želela raz­kriti šte­vilk, osta­lih ponu­dni­kov PDPZ pa čla­nek ne omenja.

 12. Objavljen na 6. maj 2011 ob 08:07 | stalna povezava

  Danes Dnevnik poroča, da sta glede dvi­gov denarja naj­bolj na udaru Skupna in Triglav.

 13. Marko
  Objavljen na 10. maj 2011 ob 12:40 | stalna povezava

  Kaj pa, če sem bil vklju­čeni v PDPZ kot javni usluž­be­nec (pri Kapitalski družbi v skladu ZVPSJU, pre­mija po ZKDPZJU, KDPZ-JS) in se mi je pogodba o zapo­sli­tvi izte­kla s kon­cem aprila?

 14. Objavljen na 10. maj 2011 ob 13:25 | stalna povezava

  @Marko: Kolikor vem, ne morete do svo­jega denarja v ZVPSJU, razen če ste se že upokojili.

 15. Uroš Ornik
  Objavljen na 10. maj 2011 ob 18:41 | stalna povezava

  Kot javni usluž­be­nec imate ta ‘pri­vi­le­gij’, da lahko kot upo­ko­je­nec dvi­gnete denar tudi pred pote­kom 10 let, sicer pa po tem roku, ven­dar, namen PDPZ niso enkra­tni dvigi, mar­več dosmr­tne rente, kot sestavni del vaše (naše) pokojnine.

 16. janko
  Objavljen na 19. junij 2011 ob 20:53 | stalna povezava

  nevem kje je to logika,da lahko od celega izku­pička dobiš le polovico.ne rečem za vode­nje računa in podobno administracijo.ne pa,da hra­nimo parazite.

 17. Objavljen na 1. avgust 2011 ob 13:40 | stalna povezava

  Novi podatki o ren­tah in izsto­pih iz 2. ste­bra. Najbolj je na udaru Pokojninska družba A.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x