Merjenje utripa med ljudstvom

Slovenska vlada je pred časom odprla sple­tno stran, kjer zbira pre­dloge drža­vlja­nov za spre­membe pred­pi­sov (predlagam.vladi.si). Vlada si želi, da ji sple­tni upo­rab­niki povejo, kaj tre­nu­tno ni prav in kakšno spre­membo bi oni pre­dla­gali. Po več kot letu dni se je tam nabralo že kar pre­cej tovr­stnega mate­ri­ala, raz­vi­jajo se debate in neka­tere pobude so dele­žne tudi ura­dnega odziva pri­stoj­nih orga­nov. Velik del tam­kaj­šnje vse­bine bi bil pri­me­ren za kako psi­ho­lo­ško raz­i­skavo. :-)

Nekatere argu­mente, debate in odzive si lahko ogle­date na pove­za­vah v spo­dnjem seznamu:

Kategorija Problem Predlagana reši­tev
kul­tura nepri­merna slo­ven­ska himna nova himna naj postane Avsenikova Na Golici
pro­met var­nost v sema­fo­ri­zi­ra­nih križiščih zakon­sko pre­po­ve­dati odšte­val­nik ob zeleni luči
gospo­dar­stvo nepra­vično nagrajevanje ome­jiti raz­liko med naj­višjo in naj­nižjo plačo
soci­ala življenj­ski standard obve­zno vsaj 40 dni dopusta
zdravje pre­več soli škodi pri­po­ro­čiti solje­nje pri tem­pe­ra­turi pod 65°C
gospo­dar­stvo velika brez­po­sel­nost pre­po­ve­dati nadure
soci­ala pokoj­nin­ska reforma enaka višina pokoj­nin za vse
gospo­dar­stvo velika brez­po­sel­nost obve­zna upokojitev
pro­met pre­vi­soke kazni zni­žati kazni za kole­sarje pod vpli­vom alkohola
soci­ala člo­ve­kove pra­vice brezposelnih zago­to­viti pra­vico do odkla­nja­nja dela
gospo­dar­stvo pre­drage letal­ske karte sub­ven­ci­o­ni­rati pre­voz v JAR z Adrio Airways

 

Med naj­po­go­stej­šimi ključ­nimi bese­dami pri teh pobu­dah so: alko­hol, brez­po­sel­nost, davki, kazen, plača, pokoj­nina, pro­met, var­če­va­nje in štu­dent­sko delo.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji hec, politika.

2 Komentarji

  1. mjaka
    Objavljen na 18. januar 2011 ob 15:33 | stalna povezava

    Ne razu­mem cinizma ;) . Tu vidimo naj­bolj žlah­tno (monty pytho­no­vsko) izvedbo tiste znane… oblast ljudstvu!

  2. Objavljen na 19. september 2011 ob 14:22 | stalna povezava

    Zbirno poro­čilo o rezul­ta­tih vseh teh pre­dlo­gov naj­demo tukaj.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x