Blogonomika na miniaturnem trgu

Za temat­ske bloge, kakr­šen je tale, povrhu pa še v jeziku, ki ga razume le 2 mili­jona ljudi, je mone­ti­za­cija sple­tnih vse­bin zah­tevna reč, ki nima ravno viso­kega poten­ci­ala. O pla­čljivi naroč­nini seveda ni govora, saj se to ne izide niti naj­ve­čjim slo­ven­skim (tiska­nim) medi­jem. Obiska se nika­kor ne more nabrati toliko, da bi bilo smi­selno neci­ljano pri­ka­zo­va­nje ogla­snih pasic — s sta­li­šča zalo­žnika je škoda pro­stora za pre­malo efekta. Tako da v glav­nem osta­nejo samo ogla­še­valci, ki ciljajo točno na tisto (fil­tri­rano) publiko, ki pred­sta­vlja večino obi­sko­val­cev strani. Kaj, če bi vse­eno radi od vse­bin imeli nekaj malega pri­hodka — da ne bo ravno obo­ga­tel, je jasno vsa­kemu avtorju bloga :-) — in če blog ne služi kot stran­ski pri­po­mo­ček za pro­dajo nekega izdelka ali sto­ri­tve (kamor pa jih, takole čez palec, po moje spada kar veliko)?

V tem pri­meru posku­simo na kak nov način. »Oglaševanje na pri­klic,« ki se je pri nas nedavno poja­vilo pod ime­nom Double Recall, ima nekaj sim­pa­tič­nih lastnosti:

 1. Ne zavzema ves čas pro­stora na zaslonu, pač pa le ob pre­pi­so­va­nju ključ­nih besed.
 2. Obiskovalec mu je na dolo­čeni sple­tni strani izpo­sta­vljen samo enkrat dnevno, ven­dar pa takrat za nekaj sekund dejan­sko zah­teva pozor­nost (ker je ogla­še­va­nje v bistvu kupo­va­nje pozor­no­sti, je zato za ogla­še­valca to bistveno več vre­dno kot pri­kaz nekega spo­ro­čila, ki ga obi­sko­va­lec zazna ali pa ne).
 3. V pri­mer­javi s pop-up okni, ani­ma­ci­jami, ki se peljejo čez zaslon in podob­nim, je pre­tip­kati dve besedi bistveno manj moteče ozi­roma odbi­ja­joče za obi­sko­valca. In v teh par sekun­dah je impli­ci­tno »pla­čal« za dnevni ogled vsebine.

Če teh DoubleRecall okenc še niste opa­zili, si lahko delo­va­nje ogle­dati na stra­neh Dnevnika, o samem sis­temu in nje­go­vih tvor­cih pa si lahko pre­be­rete na nji­ho­vih stra­neh. V krat­kem bomo s tem sis­te­mom poe­k­s­pe­ri­men­ti­rali tudi na tej strani.

.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji oglaševanje z značko .

2 Komentarji

 1. Objavljen na 25. marec 2011 ob 09:19 | stalna povezava

  Eksperiment se je kon­čal neu­spe­šno. Pod tre­nu­tnimi pogoji in glede na obna­ša­nje obi­sko­val­cev se mi DoubleRecalla ne splača imeti na strani.

 2. primo
  Objavljen na 13. april 2011 ob 16:57 | stalna povezava

  Hvala.
  Upam, da ga bodo odstra­nili tudi na osta­lih stra­neh (dnevnik…)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x