Izračun pokojninske luknje

Pokojninska vrzelV slo­ven­ski podru­žnici zava­ro­val­nice Wiener Städtische so izde­lali zani­miv sple­tni kal­ku­la­tor. Ta vzame nekaj pred­po­stavk ter dejan­ske sta­ti­stične podatke, nato pa po vnosu kon­kre­tnih posa­me­zni­ko­vih podat­kov izra­čuna, koliko mu bo ob upo­ko­ji­tvi zmanj­kalo. Koliko bo naša prva pokoj­nina nižja od zadnje plače pred upo­ko­ji­tvijo? Z dru­gimi bese­dami, koli­kšna pokoj­nin­ska vrzel nam grozi?

Izračun pokaže raz­liko med nomi­nal­nimi zne­ski v pri­ho­dno­sti in seda­njo vre­dno­stjo teh zne­skov (infla­cija!) in pre­dlaga, koli­kšen del seda­nje plače naj name­nimo za eno od oblik var­če­va­nja za pokojnino.

Šte­vilke seveda niso točne, saj tudi ne morejo biti, ker teme­ljijo na seda­njem sta­nju in pri­ho­dnjih spre­memb  ne poznamo, vse­ka­kor pa je ta kal­ku­la­tor doslej naj­bolj teme­ljit in rea­li­sti­čen izra­čun pokoj­nin­ske vrzeli (zadeve pri pen­zi­jah so namreč zelo zaple­tene, sis­tem se je več­krat spre­mi­njal, potreb­nega pa je tudi nekaj aktu­ar­skega znanja).

Če imate dobro plačo, vas luknja zadeva bolj, kot če ste blizu mini­malca. Toda pred­po­stavke, ki jih upo­ra­blja kal­ku­la­tor, se ute­gnejo v nasle­dnjih letih spre­me­niti na slabše. Ravno vče­raj smo izve­deli, da je raz­merje med aktiv­nimi in upo­ko­jenci zdaj naj­slabše v celo­tni zgo­do­vini. Na vsa­kega upo­ko­jenca pride le še 1,6 zapo­sle­nega. Prispevki od plač pokri­jejo manj kot 70% potreb pokoj­nin­ske bla­gajne, pre­o­sta­nek pa v glav­nem pokrije državni pro­ra­čun. Očitno je, da se tak trend ne more nada­lje­vati prav dolgo.

Svojo pokoj­nin­sko vrzel si lahko izra­ču­nate na naslovu: www.pokojninskavrzel.si

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x