Moj pokojninski temelj (ha,ha)

Letos mineva 10 let od prvih vklju­či­tev v pro­sto­voljno doda­tno pokoj­nin­sko zava­ro­va­nje (PDPZ). V tistem času sem bil zapo­slen pri Zavarovalnici Slovenica, ki nas je vklju­čila v svoj lastni pokoj­nin­ski načrt PN-S01 s komer­ci­al­nim ime­nom »Pokojninski temelj Slovenica« in nam nekaj malega pri­spe­vala vanj. Poglejmo resnični pri­mer, kako so se ti pri­hranki od takrat plemenitili.

Na moj indi­vi­du­alni račun je delo­da­ja­lec vpla­če­val od vklju­či­tve 1.4. 2001 do 2003. Sam nisem nikoli dopla­čal nič, ker mi je bilo od samega začetka jasno, da zaradi viso­kih stro­škov (5,9% vsto­pna pro­vi­zija in 1,5% upra­vlja­vska pro­vi­zija) ob kon­zer­va­tivni nalož­beni poli­tiki ne bo kaj prida donosa.

Šele po treh letih, 18.2. 2004, sem dobil prvi izpi­sek sta­nja. Takrat sem bil že zapo­slen dru­gje. Tam sem bil 25% sola­stnik pod­je­tja in taki druž­be­niki v doo­jih se zaradi bizarne določbe v (še danes veljav­nem) zakonu ZPIZ-1 sploh ne smemo vklju­čiti v kolek­tivno PDPZ, tudi če bi se hoteli. Skratka, od tiste menjave službe je račun miro­val: od sre­dine 2003, nanj ni bilo več vpla­čano nič, pač pa je upra­vlja­vec moj denar le obračal.

Istočasno s prvim izpi­skom sem pre­jel obve­stilo, da nas je, člane Pokojninskega teme­lja Slovenica, nek­da­nja upra­vljavka Slovenica d.d. pro­dala svoji kon­ku­rentki Prvi pokoj­nin­ski družbi d.d., ki je potem naša sred­stva obra­čala od 1.1. 2004 dalje. To me ni pre­se­ne­tilo, kajti o poten­ci­al­nih tovr­stnih tran­sak­ci­jah sem špe­ku­li­ral že leta 2001 v članku v Financah.

Od tedaj dalje pa dobi­vam vsako  leto izpi­sek sta­nja pona­vadi z vabi­lom, naj še sam kaj dopla­čam, ker da je ta naložba tako pri­vlačna. Podatki z izpi­skov so nasle­dnji (vre­dno­sti pred letom 2007 so iz tolar­jev pre­ra­ču­nane po vsa­ko­kra­tnem veljav­nem tečaju):

Stanje na dan Skupna vre­dnost (EUR) Zajamčena vre­dnost (EUR)
31.12. 2003 435 406
31.12. 2004 449 419
31.12. 2005 468 427
31.12. 2006 487 433
31.12. 2007 505 443
31.12. 2008 500 453
31.12. 2009 517 464
31.12. 2010 535 473

To pomeni, da je Prva osebna zava­ro­val­nica (kot se sedaj ime­nuje to pod­je­tje) v teh sed­mih letih moja sred­stva pove­čala za 23,03% (kar znese 3,01% pov­prečno na leto), med­tem ko se je zajam­čena vre­dnost pove­čala za 16,51% (kar je 2,21% pov­prečno letno).

Statistični urad navaja, da je ura­dna infla­cija v tem istem obdo­bju zna­šala 21,50%. To pomeni, da je sku­pna vre­dnost na mojem računu ravno nekako lovila korak z ura­dno infla­cijo, zajam­čena vre­dnost pa niti tega ne (poleg tega pa je treba pustiti ob strani še dileme ura­dne infla­cije).

Skratka, po odbi­tju stro­škov, ki si jih obra­čuna zava­ro­val­nica, je realna vre­dnost mojega zne­ska danes enaka kot leta 2003, zaen­krat z zane­mar­lji­vim real­nim dono­som, ki pa lahko v celoti izgine, kajti raz­like do zajam­če­nega zne­ska je 13% (toliko je torej naj­ve­čji možni padec vre­dno­sti, če bi se denimo letos stvari ponovno obr­nile navzdol).

Temu se bolj pra­vilno reče ohra­nja­nje, ne pa  ple­me­ni­te­nje pri­hran­kov.

Da ne bo pomote: dvo­mim, da je uspe­šnost pri dru­gih druž­bah (Skupna, Triglav, Pokojninska družba A, KAD itd.) kaj bistveno dru­gačna. Problem je sis­tem­ski in pri tako nizki dono­sno­sti so davčne olaj­šave pre­nizke, da bi bil tak pro­dukt privlačen.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji pokojnina z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x