Od junaka do bedaka v enem letu

Včeraj sem ome­njal pri­mer­javo rezul­ta­tov mojega Pokojninskega teme­lja Slovenica s tremi vza­je­mnimi skladi, od kate­rih se je v zadnjih 7 letih naj­bo­lje odre­zal mešani sklad Ilirika Modra kom­bi­na­cija. Toda pri tem skladu nale­timo na čuden, težko razu­mljiv rezul­tat pri naj­no­vej­ših oce­nah in zvez­di­cah revije Moje Finance.

Namreč, tale zgo­raj ome­njena Ilirika Modra kom­bi­na­cija je še lani (za leto 2009) pri tem istem oce­nje­va­nju dobila nagrado Zlati V kot naj­boljši glo­balni mešani sklad. Ravno tako je isto nagrado dobila še za leta 2007, 2006 in 2004. Še več, Modra kom­bi­na­cija je naj­več­krat nagra­jeni sklad nasploh v sed­mih letih tega oce­nje­va­nja, poleg tega ima tudi na dese­tle­tnem nivoju naj­višjo dono­snost med vsemi skladi iz iste kategorije.

Vendar pa se je danes, v naj­no­vej­šem oce­nje­va­nju  med svo­jimi kon­ku­renti, glo­bal­nimi meša­nimi skladi, nesrečna Modra kom­bi­na­cija zna­šla čisto na dnu in dobila eno zvez­dico od možnih petih in to tako v eno­le­tni (2010) kot tudi v pet­le­tni (2006–2010)  kon­ku­renci. Dokaj nena­va­dno, glede na to, da se oce­nje­valna meto­do­lo­gija ni bistveno spremenila.

Kako bi bilo to možno? Lani nagrada, letos dno — nače­loma je možno, da se je okoli 1.1. 2010 nekaj spre­me­nilo in so njeni tekoči rezul­tati nena­doma postali slabi. Res, njeni leto­šnji krat­ko­ročni donosi zao­sta­jajo za kon­ku­renti. Poleg tega ocene ne upo­šte­vajo samo dono­sno­sti, ampak tudi tve­ga­nje. Toda vse­eno je nena­va­dno pred­vsem, da je zdaj pet­le­tna ocena tako slaba, kljub dvema zma­gama v obdo­bju, ki se všteva v to oceno.

Da ne bo pomote: ver­ja­mem, da so bili računi, ki so pod­laga za zvez­dice, pra­vilno izve­deni, po vsa­ko­kra­tni meto­do­lo­giji, kot je veljala, in da tu ne gre za kako račun­sko napako. Bolj je pomembno raz­mi­sliti, kakšen nauk lahko iz te zgodbe pote­gne poten­ci­alni vla­ga­telj, ki si s temi oce­nami pomaga pri svo­jem odlo­ča­nju za naložbo v vza­je­mni sklad:

  1. Enoletne ocene se lahko od enega do nasle­dnjega leta v celoti spre­me­nijo (lani 5, letos 1 in obratno).
  2. Petletne ocene bi nače­loma morale biti bolj kon­si­sten­tne, z manj spre­mem­bami iz leta v leto, ven­dar to ne pomeni, da sklad ne more dobiti naj­slabše ocene tudi za obdo­bje, v kate­rem je v pre­te­klo­sti dobi­val veliko naj­bolj­ših ocen (ker so pač zajeta obdo­bja različna).
  3. Možen razlog za velike spre­membe iz leta v leto je spre­memba kate­go­rij zaradi spre­memb na trgu vza­je­mnih skla­dov (Modra kom­bi­na­cija je letos v kate­go­riji  mešani-globalni, v letu 2007 pa je bila v kate­go­riji mešani-pretežno Slovenija). Dodaten dejav­nik bi lahko bilo tudi spre­mi­nja­nje veli­ko­sti kate­go­rije (če letos vse­buje neka kate­go­rija na pri­mer samo 4 sklade, je lažje priti pov­sem na vrh in če nasle­dnje leto vanjo pride recimo 10 odlič­nih novin­cev, je možen padec na dno).
  4. Povsem mogoče je, da je sklad, ki ima danes eno samo zvez­dico v obeh kate­go­ri­jah, vse­eno naj­do­no­snejši za daljša obdo­bja od pet let, v tem kon­kre­tnem pri­meru za pre­te­klih 7 in 10 let.
  5. In pa, kot radi pou­da­rijo kolegi iz družbe NLB Skladi: »Ni prak­tično nobene pove­zave med dono­sno­stjo posa­me­znega vza­je­mnega sklada v pre­te­klem in pri­ho­dnjem letu.«

OPOMBA: nimam in nikoli nisem imel nobene točke v vza­je­mnem skladu Modra kombinacija.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji skladi.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x