Odločitve ne sprejmite z levo roko

Po dese­tih letih od vklju­či­tve v kolek­tivni II. pokoj­nin­ski ste­ber, letos prvi­krat dobiva pra­vico do enkra­tnega dviga sred­stev večje šte­vilo zava­ro­van­cev. Postavlja se jim vpra­ša­nje: nada­lje­vati vpla­če­va­nje (če so še vedno pri istem delo­da­jalcu), ohra­niti miro­va­nje sred­stev na svo­jem pokoj­nin­skem računu (če so vmes delo­da­jalca zame­njali) ali dvi­gniti denar. Tisti zava­ro­vanci, ki so že upo­ko­jeni, pa so posta­vljeni pred dilemo: enkra­tni dvig ali pre­je­ma­nje rente. Zanje namreč ni smi­selno, da po izpol­ni­tvi vseh pogo­jev še naprej osta­nejo v »var­če­valni fazi« doda­tnega pokoj­nin­skega zavarovanja.

Poglavitni namen II. ste­bra je nado­me­stiti del izpada dohodka po upo­ko­ji­tvi z doda­tno rento iz tega naslova. Da bi ta cilj še pod­kre­pila, je država lani, tik pred zdajci, uve­dla še davčno olaj­šavo, in po novem se bo v davčno osnovo všte­vala samo polo­vica dohodka iz teh rent.

Razlika v neto iztr­že­nem zne­sku je zato velika. Enkratni dvig je obdav­čen z akon­ta­cijo doho­dnine, ki jih lahko sledi še nakna­dno dopla­čilo davka, če se pre­je­mnik zaradi tega izpla­čila pre­ma­kne v višji davčni razred. Dodatna neu­go­dna posle­dica tega dohodka v enkra­tnem zne­sku je lahko tudi poslab­šan polo­žaj pre­je­mnika pri soci­al­nih trans­fer­jih. To pomeni, da bi bil lahko v nasle­dnjem letu otro­ški doda­tek zaradi tega nižji ali pa cena vrtca višja.

Renta je zato davčno pre­cej ugo­dnejša, ven­dar pa bo njena višina odvi­sna od mno­gih dru­gih dejav­ni­kov, ki pri enkra­tnem dvigu ne igrajo vloge. Namreč, ali gre za doži­vljenj­sko rento (ta bo neko­liko višja) ali za tako z zajam­čeno dobo izpla­če­va­nja (nižja). Zaenkrat, dokler še velja obsto­ječi zakon ZPIZ-1, moškim pri­pa­dajo višje rente kot žen­skam, saj je nji­hova pri­ča­ko­vana življenj­ska doba nižja kot pri žen­ska in je zato pri­ča­ko­vani čas pre­je­ma­nja rente pri moških krajši. Novi zakon ZPIZ-2, ki čaka na refe­ren­dum, bo to raz­li­ko­va­nje med spo­loma odpra­vil. Seveda vpliva tudi sta­rost ob začetku pre­je­ma­nja rente. Kdor je sta­rejši, lahko pri­ča­kuje višjo rento, kot mlajši. Povrhu vsega pa se vrste rent pre­cej raz­li­ku­jejo tudi med samimi ponu­dniki – zava­ro­val­ni­cami in pokoj­nin­skimi druž­bami. Splača se torej pri­do­biti več ponudb in jih pri­mer­jati, kajti po odlo­či­tvi in pod­pisu zava­ro­valne pogodbe poprav­nega izpita več ne bo, saj je odlo­či­tev dokončna in spre­membe niso več mogoče.

Gre torej za zelo pomembno odlo­či­tev, ki je ne velja spre­je­mati kar tako z levo roko samo na pod­lagi tega, kako so se odlo­čili naši znanci ali pri­ja­te­lji, ali celo samo na pod­lagi član­kov v medi­jih. Kako je naj­bolj pame­tno rav­nati, je odvi­sno od oseb­nih oko­li­ščin vsa­kega posameznika.

Dejavniki, ki lahko nagnejo teh­tnico na stran enkra­tnega dviga, so nasle­dnji: nujna, neod­lo­žljiva potreba po denarju, ki ga ne moremo pri­do­biti na drug način; slabo zdra­vstveno sta­nje zava­ro­vanca, zaradi česar ni ver­je­tno, da bo še dolgo živel; pri mlaj­ših pa tudi spo­sob­nost in disci­plina, da pokoj­nin­ske pri­hranka sam upra­vlja uspe­šneje kot izva­jalci PDPZ. Vendar pa se je treba zave­dati tudi, da bo od vlo­ži­tve zah­tevka do pre­jema denarja na ban­čni račun minilo več mesecev.

Nasprotno pa je trdno zdravje fak­tor, ki nape­ljuje k odlo­či­tvi za rento, saj je potem večja ver­je­tnost, da bo posa­me­znik živel še dolgo in tako z rento sku­pno pre­jel bistveno več kot je pri­ča­ko­vano. Zanimivo pa je, da se žen­skam, ki bi se odlo­čile za pre­je­ma­nje rente in že izpol­nju­jejo pogoje zanjo v letu 2011, splača še neko­liko poča­kati, dokler še obstaja možnost, da bo spre­jeta pokoj­nin­ska reforma dejan­sko sto­pila v veljavo. V takem pri­meru bo namreč ver­je­tno žen­ska, ki bo pogodbo o renti skle­nila po uve­lja­vi­tvi zakon­skih novo­sti, pre­je­mala vsak mesec do konca življe­nja opa­zno več, kot bi, če pogodbo o renti sklene še pod seda­njimi pogoji. Kakšno leto potr­pe­žlji­vo­sti bi se jim v takem pri­meru ute­gnilo lepo obre­sto­vati.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje z značko , , .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x