Če vas srbijo prsti

predcasen-dvigČe vas srbijo prsti, si pre­be­rite spo­dnji oglas, s kate­rim vas Kapitalska družba v dana­šnjem Žur­nalu svari, da ne sto­rite kaj nepremišljenega.

zlata-rezerva-kvps

Gre za pre­cej nena­va­den oglas, v kate­rem morate zbrano pre­brati lep kos drob­nega bese­dila, da pri­dete do nje­gove poante, ki je povrhu vsega le impli­ci­tna, saj je ogla­še­va­lec (KAD) v oglasu sploh nikjer ne izreče, kaj šele, da bi bila tudi vizu­alno pou­dar­jena. Poanta je naslednja:

Ko dobite pra­vico do pred­ča­snega dviga denarja iz II. pokoj­nin­skega ste­bra, je vse­eno ne izko­ri­stite, ker to ni pametno.

Ta poziv je čisto legi­ti­men in logi­čen s strani KAD-a, kajti več, ko bodo lju­dje denarja dvi­gnili, nižja bo osnova za upra­vlja­vsko pro­vi­zijo, kar pomeni nižje pri­hodke za KAD iz tega naslova. Poleg tega je za večino čla­nov Kapitalskega vza­je­mnega pokoj­nin­skega sklada (KVPS) — raci­o­nalno gle­dano — nji­hov nasvet tudi pov­sem smi­seln, kajti davek bi zava­ro­vancu res odgri­znil pre­cej­šen kos pri­hra­nje­nega zne­ska, kar vam KAD v svo­jem online izra­čunu tudi gra­fično lepo prikaže.

Toda raci­o­nalni pogled je eno, dejan­sko rav­na­nje ljudi pa drugo. Ker so se ponu­dniki II. ste­bra PDPZ proti odli­vom začeli boriti z ogla­še­va­njem, je naval dvi­gov ver­je­tno večji, kot so pri­ča­ko­vali (v naspro­tnem pri­meru ver­je­tno ne bi šli v stro­ške). Za to, da lju­dje želijo pred­ča­sno dvi­gniti svoj denar sta, po moje, nasle­dnja dva razloga:

 1. V teh kri­znih časih je mar­sikdo v hudi finančni sti­ski in se oprime vsake možno­sti, ki mu polo­žaj olajša.
 2. Zneski, ki jih imajo člani KVPS na svo­jih pokoj­nin­skih raču­nih, so rela­tivno nizki in zato nanje ne gle­dajo kot na neko zlato rezervo za sta­rost. Marsikomu sicer tri ali štiri tisoč evrov lahko danes reši nek finančni pro­blem, po drugi strani pa je temu težko reči omembe vre­dna rezerva.

Zanimivo bo videti uči­nek teh ogla­sov. Na pri­mer, ali bo delež pred­ča­snih dvi­gov pri KADu zaradi teh ogla­snih spo­ro­čil manjši kot pri dru­gih ponu­dni­kih, ki teh ogla­sov nimajo. Ali bo v dele­žih raz­lika med raz­lič­nimi kate­go­ri­jami ponu­dni­kov PDPZ (banke, zava­ro­val­nice, pokoj­nin­ske družbe). Da ne bo pri­šlo do kon­tra­u­činka, da bi tovr­stno ogla­še­va­nje še pospe­šilo pred­ča­sne dvige? (Zaradi tega oglasa že ne, saj je pov­sem neiz­ra­zit in drob­nega teksta v njem ne bo pre­bralo veliko ljudi).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji oglaševanje, pokojnina z značko .

4 Komentarji

 1. Uroš Ornik
  Objavljen na 21. marec 2011 ob 07:57 | stalna povezava

  Oba razloga sta pra­vilna, tudi pra­vilno sta raz­vr­ščena.
  Čeprav je po mojih izku­šnjah potrebno pogle­dati malce glo­blje. Kar zadeva prvi razlog, in ta pre­vla­duje, je zadeva malce obr­njena. V večini pri­me­rov niso kri­zni časi pri­ve­dli do hude finančne sti­ske, ampak bo nera­zu­mno zadol­že­va­nje tisto, ki je tem posa­me­zni­kom odstr­nila zastor hude krize. In s temi dvigi svoje finančne sti­ske ne bodo rešili, če pa že, pa je veliko vpra­ša­nje, ali jih bo tovr­stno spo­zna­nje pri­ve­dlo do tega, da se težki finančni situ­a­ciji izo­gnejo v pri­ho­dnje.
  Kar pa zadeva drug razlog. Na pod­lagi tega razloga se ne bi smeli odlo­čati tisti, ki imajo še kako dese­tle­tje do upo­ko­ji­tve. Sicer ne bomo pri­šli nika­mor. In pri­meri, kjer je temu res tako, kažejo na pra­znino besed o dol­go­roč­nem in namen­skem var­če­va­nju. Ljudje pač še niso pri­pra­vljeni na tak način var­če­va­nja (po roč­no­sti in namen­sko­sti). Sklep je sicer logi­čen za tiste, ki so danes upo­ko­jeni ali tik pred upokojitvijo.

 2. Uroš Ornik
  Objavljen na 21. marec 2011 ob 08:00 | stalna povezava

  Še kar zadeva pri­mer­jalne rezul­tate tovr­stnih rav­nanj izva­jal­cev. Mislim, da bo to zelo težko koret­kno pri­mer­jati, ker je veliko odvi­sno od same struk­ture zava­ro­va­nih pod­je­tij in posa­me­zni­kov (dohod­kovna, sta­ro­stna, situacijska…).

 3. Objavljen na 21. marec 2011 ob 09:41 | stalna povezava

  Zakaj je nekdo v finančni sti­ski in kakšno zvezo ima to s krizo. Sicer je težko posplo­še­vati, ampak v lokal­nem oko­lju Slovenije vidim za to tri možne razloge. 1) Brezposelnost osebe; 2) Oseba je nera­zu­mno zadol­žena preko svo­jih zmo­žno­sti; 3) Oseba ni imela rezerve za nepred­vi­dene čase, ki bi jo lahko črpala (Tik pred krizo se je zadol­že­va­nje v Sloveniji močno pove­če­valo, kriza pa je zvi­šala brezposelnost)

 4. Uroš Ornik
  Objavljen na 21. marec 2011 ob 17:31 | stalna povezava

  Strinjam se. Po mojem mne­nju celo­tne raz­se­žno­sti pro­blema brez­po­sel­no­sti še sploh nismo videli — ta pri­haja sedaj, ko »zaloge« pod­je­tij poha­jajo (zaloga = stro­ški, podalj­še­va­nje in repro­gra­mi­ra­nje dol­gov, pre­la­ga­nje dolga na dru­gega v vrsti itd.). Res je sicer šte­vilka že nekaj časa visoka, ven­dar menim, da večina teh v PDPZ bodisi ni bila vklju­čena, bodisi so med iskalci zapo­sli­tve uvr­ščeni po »mehki metodi«. Ampak vse­ka­kor ta pro­ble­ma­tika pri­do­biva na teži iz dneva v dan.

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x