Kazalnika stroškov RIY pri nas še ne bo

reduction-in-yieldV febru­ar­ski šte­vilki Mojih Financ je Marja Milič raz­i­skala vra­ču­nane stro­ške nalož­be­nih zava­ro­vanj pri slo­ven­skih zava­ro­val­ni­cah (Kako zava­ro­val­nice moto­vi­lijo pri stro­ških nalož­be­nih življenj­skih zava­ro­vanj). Ta tema se  pri nas vleče že dolga leta, napre­du­jemo pa z lede­ni­ško hitro­stjo. Naslednji korak naprej bo opra­vljen šele po leto­šnjem maju, ko bo Agencija za zava­ro­valni nad­zor pred­pi­sala eno­tna pra­vila za raz­kri­va­nje stro­škov za novo skle­njene police (za obsto­ječe police napredka ne bo).

Vendar pa pri nas za zdaj še ne bomo doča­kali eno­tnega in zlahka razu­mlji­vega kazal­nika Reduction-In-Yield (RIY) ali zni­ža­nje donosa, ki ga že nekaj časa upo­ra­bljajo v Veliki Britaniji. Gre za vre­dnost v odstot­kih, ki direk­tno pove, koli­kšen del donosa vla­ga­te­lju pobe­rejo vsi stro­ški, ki neki nalož­beni pro­dukt bre­me­nijo v celo­tnem obdo­bju (pona­vadi se vzame 10 let). Preprosto pove­dano, gre za raz­liko med bru­tom in netom. Če ima naložba bruto dono­snost 6% in RIY enak 2,2%, potem neto dono­snost za vla­ga­te­lja znaša 3,8%.

V Nemčiji bo Allianz prva zava­ro­val­nica, ki bo letos začela obja­vljati ome­njeni kazal­nik (po nem­ško Renditeminderung).

Ta članek je bil objavljen v kategoriji zavarovanje z značko .

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x