Lekarna Ja-Ja

lzsDanašnji čla­nek v Delovih Ozadjih znova opo­zarja na trike, ki jih v zadnjem času upo­ra­blja Lekarna Ljubljana: ome­jena izbira izdel­kov, spor s Krko in poplava izdel­kov z lastno bla­govno znamko, ki v izlož­bah izri­vajo kon­ku­rente. Glede na pre­te­kli inci­dent z izga­nja­njem Lekarne Bitenc iz šišen­skega Mercatorja in glede na to, da imata v Lekarni Ljubljana (LL) glavno besedo nek­da­nji šef Mercatorja Janković in nek­da­nji šef zava­ro­val­nice Vzajemna Jaklič, tak razvoj dogod­kov ne more biti posebno presenečenje.

Avtorica članka Brigite Ferlič Žgaj­nar citira lju­bljan­ske lekar­narje, da je…

…izpo­sta­vlje­nost na poli­cah v nji­ho­vih eno­tah kot sto­ri­tev tržno­ko­mu­ni­ka­cij­skega spleta pla­čljiva.

Trgovska logika iz hiper­mar­ke­tov, v kate­rih si morajo doba­vi­te­lji blaga še pose­bej »kupiti« svoj pro­stor na poli­cah, se je torej pre­se­lila v lekarne (zbi­ra­nje pik so iz Mercatorja pre­ko­pi­rali v LL že pred časom). Njihovi zapo­sleni (far­ma­cevti), ki morajo pod pri­silo vod­stva vsi­lje­vati  stran­kam izdelke lastne bla­govne znamke, so v tej zgodbi za duet Ja-Ja oči­tno le kola­te­ralna škoda.

Ljudje že dolgo časa opa­žajo, da se neka­te­rih zdra­vil brez recepta in pre­hran­skih dopol­nil v LL eno­stavno ne dobi več, oči­tno zaradi poslov­nih inte­re­sov pod­je­tja. Kupci na obmo­čju Ljubljane imajo vse­eno nekaj možno­sti, da se LL izo­gnejo, saj je v mestu tudi 15 zaseb­nih lekarn s kon­ce­sijo (seznam na strani Lekarniške zbor­nice) — v takih pri­me­rih je treba torej v bolj odda­ljeno zasebno lekarno.

Je pa nekam žalo­stno, da pri­ha­jajo časi, ko bo v malih zaseb­nih lekar­nah boljša izbira in bolj objek­ti­ven nasvet paci­en­tom glede zdra­vil kot pa v veli­kih javnih.

Ta članek je bil objavljen v kategoriji nakupovanje.

2 Komentarji

  1. dobrajc
    Objavljen na 1. september 2011 ob 12:02 | stalna povezava

    Če Jankoviću ni uspelo v Šiški mu je pa zato v Ško­fljici POPTV

  2. Objavljen na 23. maj 2012 ob 17:00 | stalna povezava

    »Javni zavod Lekarna Ljubljana potvar­jal bilance in neu­pra­vi­čeno kana­li­zi­ral zaslužke v pro­ra­čun lju­bljan­ske občine.…« (Ministrstvo ugo­ta­vlja hude krši­tve poslo­va­nja Lekarne Ljubljana , Delo)

Komentiraj

Tvoj email ne bo nikoli objavljen ali predan naprej. Nujna polja so označena z *

*
*

Lahko uporabiš te HTML značke in lastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Na tej strani uporabljamo piškotke! Z uporabo te spletne strani se strinjate s pogoji uporabe piškotov na vašem računalniku! Podrobnosti preverite tukaj . x